Reports

Publicerat: 2018-11-02 10:31:51

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport Tredje kvartalet 2018 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

·         Omsättningen uppgick till 4 336 (6 766) KSEK

·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 438 (-2 394) KSEK

·         Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,11) SEK

·         Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -9 100 (-6 791) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2018

·         Omsättningen uppgick till 1 625 (2 911) KSEK

·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -803 (-65) KSEK

·         Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,00) SEK

·         Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 880 (-3 819) KSEK

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2018

Marknad

Medfield har erbjudits att delta i ansökan till ett EU-projekt inom Horizon 2020 som heter ”Swiftcare” och leds av Philips. Projektet, om det beviljas, kommer att ge Medfield bra förståelse för systemintegration (system av system) och en möjlighet att aktivt integrera MD100 i en demonstration för stroke och trauma. Bolaget har även erbjudits att delta i en ansökan för ett projekt med rubriken "Holistisk och integrerad krishantering med avancerad teknik och utrustning vid trafikolyckor” (HIEM) tillsammans med ett internationellt konsortium. Projektet, om det beviljas, kommer att ge Medfield en bra förståelse för traumavård i Kina och samtidigt ge en möjlighet att integrera MD100 i en vårdsystemutvecklingsstudie. Beslut meddelas i slutet av 2018. Medfield är också en av flera medsökande till Vinnova i det av Prehospital ICT Arena utformade projektet ”PreTest” gällande etablering av en regional prehospital testbädd som innebär möjligheter till simulering och vidareutveckling av prehospitala vårdprocesser. 

Medfield var värdar när det kinesiska medtech-företaget ORICH besökte Göteborg i slutet av augusti. ORICH och Medfield diskuterade möjligheter till samarbete med Medfield Asia runt MD100. 

Medfield skrev i september ett avtal med Stavanger Universitetssjukhus (SUS) om vetenskapligt samarbete inom utveckling av teknologier för blödningsdetektion i bröstkorg och buk. Detta samarbete förväntas leda till en fortsatt utveckling av produkter inom blödningsdetektion.

I september gjorde den holländska ambulansorganisationen i University Medical Center Gröningen, (UMCG) ett besök hos Medfield, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Prehospital Informations and Communication Technology Arena (PICTA) på Lindholmen. UMCG undersöker förutsättningarna för en klinisk studie i Holland samt hur MD100 kan integreras i deras ambulanssystem.

Medfield utförde en produktdemonstration hos Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg under en kurs i traumakirurgi i fältsjukhusmiljö. Demonstrationen var mycket uppskattat och genererade stort intresse från militär sjukvårdspersonal.

Produktutveckling och Kvalitet

Designöverföring av MD100 från Medfield till tillverkaren Propoint har genomförts som ett steg i kvalitetssäkring av tillverkningen av MD100. CE-certifieringsprocessen har fortsatt som planerat och ett mindre antal MD100 har levererats till Intertek för testning.  

EMC och radiotest har genomförts och testrapporter levereras från Intertek till Medfield i början av november. Mycket arbete har lagts på produktion av teknisk dokumentation och dokumentation i kvalitetssystemet vilket är en förutsättning för att kunna slutföra certifieringen.

Studier

Kliniska undersökningar och patient-inklusioner har under 2018 ökat på ett tillfredställande sätt. I VGR01 är det totalt 98, i TICH01 totalt 134, i HMRI (AUS) totalt 26, i MODS (Norge) totalt 13 och i MF05 (friska frivilliga) totalt 501.

Nedanstående diagram visar totalt inkluderade patienter per studie och år samt hur patient-inklusionerna ökat betydligt under 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 24 oktober signerade Medfield och Equinor (fd Statoil) ett Term Sheet omfattande en investering i Medfield. Investeringen presenterades i det pressmeddelande som skickades till marknaden den 25 oktober. Investeringen och styrelsens förslag till en företrädesemission kommer att behandlas på en extra bolagstämma den 9 november. Se kallelse på: https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel?id=47289

I oktober deltog Medfield på försvarmässan Defence Tech Connect i Tampa, Florida. Som en del av förberedelserna till mässan blev MD100 rankad som en av de mest intressanta teknologierna. Det gav Medfield möjlighet att presentera bolaget och demonstrera MD100 för det amerikanska försvaret. Demonstrationen och presentationen genererade stort intresse som kommer att följas upp genom personliga kontakter.

VD kommentar

Bolaget fortsätter arbetet mot en kommersialisering av MD100 och genomför flera aktiviteter för att på olika sätt, vid sidan av det teknikorienterade arbetet förbereda marknaden, t.ex. genom nätverksutveckling och samarbeten regionalt, nationellt och internationellt. Ett resultat av detta är att vi på kort tid fått stort intresse från potentiella partners i Europa och genom Medfield Asia i Kina. Utvecklingsteamet är fortsatt fokuserade på kvalitetsarbete och på att möta de krav som presenteras i den standard som reglerar pre-hospital medicinteknik (IEC 60601-1-12). Det är glädjande att se att testerna för CE-certifiering av MD100 fortsätter enligt plan och att det går bra. Medfield samarbetar med specialistkompetenser för att fortsätta utveckla tekniken och har ett starkt fokus på att klara kraven och att möta marknadens förväntningar. Teamet fortsätter med att arbeta systematiskt med att skapa förutsättningar för att få ett bra patientunderlag från de pågående studierna med såväl kvalitativa som kvantitativa data.

Aktien

Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier i bolaget till 21 277 979.

Personaloptionsprogram

Medfield har ett av bolagsstämman beslutat personaloptionsprogram. Fullt nyttjat omfattar optionsprogrammet 1 061 002 aktier. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8 procent.

Principer för delårsrapportens upprättande

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2019-02-22                           Bokslutskommuniké för 2018

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 2 november 2018

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson                    Styrelseordförande

Bengt Arne Sjöqvist            Styrelseledamot

Stefan Jacobsson               Styrelseledamot

Claes Beckman                   Styrelseledamot

Erik Brobjer                           Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg           VDLäs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB