Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-09 13:35:44

Medfield Diagnostics AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics samt information om Equinor Technology Ventures (fd. Statoil Technology Invest AS) investering i Medfield Diagnostics

På extra bolagsstämman i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Medfield”) den 9 november 2018 fattades följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Det beslutades om att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en riktad nyemission av 2 482 109 nya aktier till Equinor Technology Ventures AS (”Equinor”) till en teckningskurs om 4,0288 SEK per aktie. Teckning och betalning ska äga rum senast den 30 november 2018.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Det beslutades om att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen omfattar högst 2 482 109 nya aktier till en teckningskurs om 4,0288 SEK per aktie. Villkoren för emissionen innebär att aktieägarna i Medfield erhåller 1 teckningsrätt för varje befintlig aktie och att 96 teckningsrätter ger rätt att teckna 10 nya aktier. Avstämningsdagen för rätt att teckna aktier i nyemissionen är fredagen den 7 december 2018. Teckningstiden var enligt beslutet bestämd till att löpa från och med 10 december 2018 till och med den 24 december 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Styrelsen beslutade i anslutning till stämman att förlänga teckningsperioden till den 9 januari 2019. Tidplan och detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras innan det att teckningsperioden börja löpa.

Val av ny styrelseledamot

Det beslutades om nyval av Jan Ellevset som ordinarie styrelseledamot.

Jan Ellevset är född 1955 och har en Master of Economics från Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH). Jan Ellevset är Investment Director på Equinor med över 20 års erfarenhet av bolagsutveckling.

Övrigt

Det beslutades om att bemyndiga verkställande direktören, eller den styrelsen utser, att göra de mindre justeringar i besluten som kan krävas i samband med registrering och verkställande av besluten. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.medfielddiagnostics.com.

Medfield och Equinor har ingått investeringsavtal

I anslutning till den extra bolagsstämman ingick Medfield och Equinor ett investeringsavtal där Equinor åtog sig att fullt ut teckna den riktade emissionen samt teckna sin pro-rata andel av företrädesemissionen. Equinor har även lämnat ett garantiåtagande upp till 2 MSEK avseende företrädesemissionen. Garanti- och teckningsåtagandena motsvarar därmed ca 30 procent av företrädesemissionen.

I samband med investeringsavtalet ingicks ett aktieägaravtal mellan Equinor och huvudägaren Mikael Persson genom hans bolag Electromagnetic Consulting Sweden AB. Aktieägaravtalet innehåller ett lock-upåtagande som innebär att Electromagnetic Consulting Sweden AB inte utan samtycke från Equinor får avhända sig sitt aktieinnehav fram till och med den 9 november 2020. I övrigt är aktieägaravtalet ingått på sedvanliga villkor.

Medfields och Equinors samarbete

Behovet av kvalificerad akutsjukvård är stort inom offshore-industrin. Equinor, som redan är kund till Medfield, ställer höga krav på akutsjukvården och investerar själva i teknik och infrastruktur för att kunna ge bästa möjliga vård till sina anställda. Ofta är avstånden mellan skadeplats och kvalificerad sjukhusvård stora, och behovet av tidig skadebedömning samt snabba och riktiga beslut är stort då detta kraftigt kan påverka val av lämpligaste åtgärd och därmed destination. Medfields MD100 avses att användas på Equinors fasta och flytande installationer på den norska kontinentalsockeln och kommer att tillföra kritisk information i denna vårdprocess.

- ”Vi investerar i teknologi som vi har stor nytta av i vår verksamhet och som tillför ett stort värde för oss och vår personal. Med en investering i Medfield Diagnostics AB kommer vi att bidra med kapital och resurser för att etablera Medfields produkter på marknaden samt att tillföra kundperspektivet i den fortsatta utveckling och kommersialiseringen av teknologin.”, säger Kristin Aamodt, Managing Director Equinor Technology Ventures.

- ”För andra allvarliga tillstånd, som exempelvis hjärtstillestånd, har vi idag förmåga och möjlighet att påbörja behandling offshore men vid misstanke om stroke är risken för felbehandling för stor för att påbörja behandling pre-hospitalt. Misstanke om stroke utgör en betydande andel av de akuta uppdragen för våra sök- och räddningshelikoptrar och är ett prioriterat område för vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.” säger Atle Houg Ringheim, chef för Hälsa och arbetsmiljö på norsk kontinentalsockel.

- Med Equinor som delägare säkerställer vi en långsiktighet och en stabilitet som kommer att vara betydelsefullt i den fortsatta utvecklingen av bolaget.” säger VD Stefan Blomsterberg, Medfield.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018, kl:13.30. 

Om Medfield Diagnostics AB (publ)
Medfield är ett svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg som utvecklar medicinteknisk utrustning baserat på mikrovågsteknologi och har som mål att förbättra diagnosticering av hjärnskador. Tidig diagnos av stroke och traumatiska hjärnskador möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande, ökar livskvalititeten och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket leder till kostnadsbesparingar för både vård och samhälle.

För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com, www.medfielddiagnostics.com 

Om Equinor:
Equinor ASA (fd. Statoil ASA) är ett globalt energibolag med över 20.000 anställda och verksamhet i mer än 30 länder. Equinor är den största olje- & gas-operatören i Norge, en av de största offshore-operatörerna globalt och har en växande portfölj av förnyelsebara tillgångar inom vind- och solkraft.

Equinor Technology Ventures (ETV) är ett strategiskt instrument för Equinor som investerar i teknologibolag med stor implementeringspotential i bolagets kärnverksamhet. Sedan upprättandet har ETV investerat i mer än 60 bolag och projektfinansierat över 260 produktutvecklingar.

För mer information, vänligen se;
www.equinor.com 
www.equinortechnologyventures.com 

För mer information kontakta: Kristin Aamodt, Managing Director, Equinor Technology Ventures. Equinor ASA Tel +47 959 19 916, kriaa@equinor.com 


Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB