Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-05 17:18:56

Medfield Diagnostics AB: Företrädesemission 10 dec 2018-9 jan 2019

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 7 december 2018
Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt: 5 december 2018
Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt: 6 december 2018
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen för Nyemissionen är registrerad som aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt och 96 teckningsrätter ger rätt att teckna
10 nya aktier.
Teckningstid: 10 december 2018–9 januari 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Teckningskurs: 4,03 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Handel med teckningsrätter: På Spotlight Stockmarket under perioden 11 december–7 januari 2018
Handel med BTA: På Spotlight Stockmarket under perioden 11 december 2018 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske
i mitten av januari 2019.
Antal aktier i Nyemissionen: 2 482 109 aktier
Antal aktier innan Nyemissionen: 23 760 088 aktier
Garantiåtaganden och teckningsåtaganden: Teckningsåtaganden om cirka 1,2 MSEK och garantiåtaganden om
2 MSEK, sammanlagt motsvarande ca 32 procent av Nyemissionen.
Emissionsvolym: Cirka 10 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgår till cirka 400 000 SEK.
Medfields värdering: Cirka 96 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 14 januari 2019
ISIN-kod för Medfields aktie: SE0004479046
ISIN-kod för teckningsrätterna: SE0012012227
ISIN-kod för BTA: SE0012012235

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

eller Aqurat Fondkommission AB på info@aqurat.seLäs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB