Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-21 12:59:50

MedicPen AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Sammanfattning av räkenskapsåret 2018

2018­01­01 – 2018­12­31 (12 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 504 184 SEK (­18 588 671 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.10 SEK (­0,17 SEK)
  • Soliditeten per den 31 december 2018 uppgick till 91% (81%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier 

VD har ordet

MedicPen har nu lämnat ytterligare ett händelserikt år bakom sig och jag vågar till och med påstå att det var det viktigaste året någonsin för bolaget. Vi gick in i verksamhetsåret med en CE-märkt Medimi®Smart som skulle implementeras i ett antal danska kommuner på Nordjylland i Danmark, i det så kallade TIM-projektet. Ett år senare kan jag konstatera att det varit en makalös tid vi gått igenom. Vi blev snabbt varse alla de problem som fanns i Medimi®Smart och medicnhanteringssystemet men bara på några få månader lyckades MedicPens team och våra samarbetspartners åtgärda problemen. Ett exempel på detta är det faktum att Medimi®Smart i dagsläget dispenserar i det närmaste hundra procent korrekt. Vi har därmed uppnått ett viktigt strategiskt mål, nämligen att fokusera på Danmark och TIM-projektet fram till dess att bolaget är moget för att ta nästa steg, att introducera Medimi®Smart i Sverige. Nu är vi redo!

Under 2018 ägnade vi en hel del tid åt att samtala med kommuner och presumtiva samarbetspartners i Sverige. En slutsats som drogs är att det finns ett stort intresse för tjänster och produkter inom det som kallas det uppkopplade hemmet och internet of things, eller som många kommuner väljer att uttrycka det, ”välfärdsteknologi”. Samtidigt är kommunerna en aning trevande och osäkra och står inför olika utmaningar när nya teknologier ska implementeras. En sådan utmaning är att kommunerna i dagsläget har alltför många leverantörer. Dessa kompletterar förvisso varandra, men samtidigt överlappar system och teknologier varandra. Man har alltså för många olika system att hantera vilket leder till ineffektivitet och onödiga kostnader. Detta är ett problem vi strävat efter att lösa genom att inleda samarbete med en partner där vi tillsammans kan erbjuda ett övergripande system med en rad olika underliggande tjänster och produkter. Och det har vi lyckats med! Därmed är förutsättningarna för en lyckad introduktion av Medimi®Smart i Sverige mycket goda när vi nu lämnat 2018 och gått in i det nya året.

En väsentlig händelse under det gångna verksamhetsåret var att vi genomförde en nyemission. Det erhållna kapitalet gör att vi kan slutföra TIM-projektet, vilket förväntas avslutas i sommar för att därefter utvärderas. Kapitalet ger oss även möjlighet att förfina Medimi®Smart ytterligare och inte minst introducera vår produkt och medicinhanteringssystem i Sverige. Jag kan lova att samtliga som verkar i bolaget kommer att göra vårt yttersta för att förvalta förtroendet.

Det framgår av resultaträkningen att bolagets kostnader sjunkit i jämförelse med 2017 vilket framför allt kan hänföras till ett lägre behov av externa konsulter. Under 2017 och början av 2018 tvingades bolaget anlita teknikkonsulter för att slutföra det tekniska utvecklingsarbetet av Medimi®Smart samt hantera problem som uppenbarade sig när implementeringen i Danmark startade. Under andra halvåret 2018 sjönk kostnaderna ytterligare i takt med att de fel som uppdagades i mjuk- och hårdvara och elektronik åtgärdades. Som nämnts ovan dispenserar Medimi®Smart i det närmaste 100 procent korrekt. Detta innebär framför allt två saker. För det första kan vi konstatera att ingen konkurrerande läkemedelsrobot eller medicinhanteringssystem är i närheten av att kunna visa patienternas följsamhet så som vi kan. För det andra kan vi med stort förtroende starta marknadsföringen av en världsunik dispenser på vår hemmamarknad Sverige.

Två av fyra utbetalningar från TIM-kommunerna har genomförts. Pengarna finns för närvarande hos vår samarbetspartner CareConsult och kommer att föras över till MedicPen inom några veckor. Att pengarna betalats ut är ett kvitto på att vi uppnått de målsättningar som sattes upp i avtalet med TIM-kommunerna. Under andra halvåret 2019 kommer ytterligare två utbetalningar att ske och enligt avtalet med kommunerna kommer MedicPen att ha löpande intäkter från sommaren 2019.

Fredrik Westman

VD, MedicPen ABLäs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB