Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-08 08:27:36

MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2019, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 april 2019 skriftligen till MedicPen Aktiebolag (publ), Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Anmälan kan också göras per telefon 0738-145 215 eller per e-post info@medicpen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 4 april 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medicpen.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 157 624 012 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Val av en eller två justeringsmän. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;

b)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

12. Val av styrelse och revisor.

13. Beslut om riktlinjer för valberedningen.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet: 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) 

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Kjell-Åke Andersson till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och 60 000 SEK till vardera ordinarie styrelseledamot. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12) 

Valberedningen har föreslagit att Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson och Stefan Knutsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Sigrun Axelsson omväljs till styrelseordförande vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Valberedningen har vidare föreslagit att Anders Haskel och Ulf Lindahl nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Mats Persson har på egen anmodan önskat avgång i styrelsen. MedicPen vill därav tacka Mats Persson för hans arbete i styrelsen.

Anders Haskel, född 1961, har varit verksam inom den finansiella sektorn och finansiell media sedan slutet av 1980-talet. Under de senaste tio åren har verksamheten huvudsakligen bedrivits inom eget företag med inriktning mot finansiell analys, investerarrelationer och kapitalförvaltning. Inom ramen för den egna verksamheten är Anders Haskel även aktiv som investerare i företag i tidig fas. Anders Haskel har tidigare erfarenhet från styrelsearbete inom medicinteknik, kommunikationsföretag samt från företag inom fond- och kapitalförvaltning.

Ulf Lindahl, född 1957, har drygt trettiofem års erfarenhet av teknisk service, försäljning och marknadsföring inom medicinteknik-branschen. Lindahl har tidigare varit Sverige- och försäljningschef Norden på Gambro och senare Baxter. Lindahl har även varit styrelseledamot och vice ordförande i branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech. Ulf Lindahl är idag Country Manager på Mediplast AB som säljer och distribuerar medicintekniska produkter på den Nordiska marknaden.

Valberedningen har vidare föreslagit att bolagets revisor Baker Tilly MLT Kommanditbolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 13) 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för valberedningen enligt följande:

Valberedningens sammansättning

Valberedningen skall utgöras av tre personer.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen skall ta fram förslag på:

  • Ordförande på stämma
  • Antal styrelseledamöter
  • Styrelseledamöter
  • Styrelsearvode
  • I förekommande fall revisor och arvode till revisor.
  • Instruktion för valberedningen.

Förslagen föreläggs stämman för beslut.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Zinkgatan 2 i Lomma samt på bolagets webbplats (www.medicpen.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lomma i mars 2019

MedicPen Aktiebolag (publ)

STYRELSEN 

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.

 

 

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB