Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-20 13:05:28

ahaWorld AB: Utfall av teckningsoptioner TO2

Incitamentsprogrammet som beslutades på en extra bolagsstämma den 7 augusti 2017 omfattade anställda, ledande befattningshavare och styrelseledamöter inom Bolaget. Varje teckningsoption gav rätt till nyteckning av 1,29 B-aktie till en teckningskurs om 2,55 kronor under perioden 10 januari 2019 till och med den 31 januari 2019. 

Under teckningsperioden valde ingen av deltagarna i programmet att lösa in sina teckningsoptioner. Således ställs inga nya aktier ut och ingen utspädningseffekt sker heller av befintliga aktier och röster. 

Bolaget har för avsikt att under våren ta fram ett nytt incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare. Styrelsen är av uppfattningen att införandet av ett sådant incitamentsprogram kommer vara till fördel för såväl de anställda och ledande befattningshavarna som omfattas av programmet som bolagets aktieägare genom att det underlättar att behålla nyckelpersoner inom Bolaget. 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration