Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-11 08:00:00

MedicPen AB: Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Igår, den 10 april 2019, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade härutöver att ge styrelsens ledamöter samt verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och 60 000 SEK till vardera ordinarie styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor  

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Sigrun Axelsson och Gun-Britt Fransson. Stämman beslutade vidare att nyvälja Anders Haskel och Ulf Lindahl som ordinarie styrelseledamöter. Mats Persson och Stefan Knutsson avstod omval.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslöt styrelsen att omvälja Sigrun Axelsson som ordförande.

Stämman beslutade härutöver att bolagets revisor Baker Tilly MLT Kommanditbolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen 

Stämman beslutade om riktlinjer för valberedningen enligt följande:

Valberedningens sammansättning

Valberedningen skall utgöras av tre personer.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen skall ta fram förslag på:

  • Ordförande på stämma
  • Antal styrelseledamöter
  • Styrelseledamöter
  • Styrelsearvode
  • I förekommande fall revisor och arvode till revisor.
  • Instruktion för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Lomma i april 2019

MedicPen Aktiebolag (publ)

STYRELSEN 

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB