Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-17 08:45:00

ahaWorld AB: ahaWorld genomför företrädesemission om 69,5 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika, eller annan jurisdiktion där gällande lagstiftning hindrar distribution av detta pressmeddelande.

Styrelsen för AHA World AB (publ) (”ahaWorld” eller ”Bolaget”) har den 17 april 2019 beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om ca 69,5 MSEK före emissionskostnader. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande [och beslut om ändring av bolagsordningen] vid årsstämman den 15 maj 2019. Emissionslikviden avses att användas för betalning av kontant del av köpeskillingen för förvärvet av Wiget Group som offentliggjorts genom separat pressmeddelande, för återbetalning av brygglån uppgående till 8,5 MSEK samt för Bolagets löpande verksamhet. Styrelsen avser även föreslå årsstämman att besluta om att bemyndigande till styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission om maximalt 15 MSEK för det fall Företrädesemissionen övertecknas.

Företrädesemissionen är garanterad till minst ca 46 MSEK, motsvarande ca 67 procent, genom dels teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, ESSEFF Fastigheter AB och Barego Holdings AB om sammanlagt ca 8 MSEK och därtill genom garantiåtaganden från ett garantikonsortium uppgående till sammanlagt ca 38 MSEK. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är ej säkerställda.

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, tillsammans med nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader. I huvudsak planeras emissionslikviden användas enligt följande:

Rörelsekapital                                                                14 %

Kontant köpeskilling för förvärv av Wiget Group           50 %

Återbetalning av brygglån                                             12 %             

Marknadsföringsaktiviteter                                             8 %

Emissions- och garantikostnader, preliminärt               11 %

Övrigt                                                                             5 %

Företrädesemissionen i sammandrag

  •  Aktieägare i ahaWorld har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje tvåtal (2) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 0,65 SEK per aktie.
  •  Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs ahaWorld ca 69,5 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen avser även föreslå årsstämman besluta om bemyndigande till styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission uppgående till maximalt 15 MSEK för det fall Företrädesemissionen övertecknas.
  •  Företrädesemissionen är till 46 MSEK, motsvarande ca 67 procent, garanterad genom garantiåtaganden om sammanlagt 38 MSEK och teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, ESSEFF Fastigheter AB och Barego Holdings AB om sammanlagt 8 MSEK. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda.
  •  Företrädesemissionen är villkorad av godkännande [och beslut om ändring av bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och aktiekapitalet] vid årsstämman den 15 maj 2019. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

15 maj 2019  Årsstämma
20 maj 2019  Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
21 maj 2019  Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
22 maj 2019  Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
22 maj 2019  Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
24 maj 2019  Teckningsperiod inleds
24 maj 2019  Handel i BTA och handel i teckningsrätter inleds
  7 juni 2019  Handel med teckningsrätter avslutas
11 juni 2019  Teckningsperioden avslutas
17 juni 2019  Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Villkor för Företrädesemissionen

ahaWorlds styrelse beslutade den 17 april 2019, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 106 950 185 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,65 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid fullteckning tillförs ca 69,5 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen avser även föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission om maximalt 23 000 000 aktier till samma teckningskurs, motsvarande en emissionslikvid om cirka 15 MSEK före emissionskostnader, för det fall Företrädesemissionen övertecknas.

Aktieägare i ahaWorld har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till fem (5) teckningsrätter. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av en ny (1) aktie. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. I tredje hand tilldelas dem som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till beloppen för lämnade emissionsgarantier.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 22 maj 2019 och teckningstiden löper under perioden 24 maj – 11 juni 2019. Sista dag för handel i ahaWorlds aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är 20 maj 2019. Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market under perioden 24 maj – 7 juni 2019.

Aktieägare som avstår att teckna aktier i Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att vidkännas en utspädningseffekt om ca 71,4 procent. Vid fullteckning av övertilldelningsemissionen tillkommer en utspädningseffekt om ytterligare ca 13,3 procent. Utspädningseffekten beräknas som antalet aktier som maximalt kan komma att ges ut genom Företrädesemissionen respektive övertilldelningsemissionen, dividerat med det maximala totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen respektive övertilldelningsemissionen. Det pågående förvärvet kommer därutöver att innebära en tillkommande utspädning om 11,1 procent, givet fulltecknat erbjudande och övertilldelning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer att offentliggöras senast dagen innan teckningsperioden inleds. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 

Företrädesemissionen är garanterad till totalt ca 46 MSEK, motsvarande ca 67 procent, genom teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, ESSEFF Fastigheter AB och Barego Holdings AB om sammanlagt ca 8 MSEK och genom garantiåtaganden från ett garantikonsortium uppgående till sammanlagt ca 38 MSEK.

Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda.

Ersättning utgår till de parter som lämnat garantiåtaganden med 8 procent kontant ersättning av garanterat belopp. Närmare information om de parter som lämnat garantiåtaganden och teckningsförbindelser kommer att återfinnas i prospektet.  

Rådgivare 

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till ahaWorld i samband med nyemissionen. Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare till ahaWorld i samband med förvärvet av Wiget Group. Hagberg & Aneborn Fondkommission är utsett till emissionsinstitut.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

ahaWorlds aktie handlas på Spotlight Stockmarket under kortnamnet AHA. Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration