Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-24 17:07:15

ahaWorld AB: Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för ahaWorld AB (publ), 556724-8694, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för ahaWorld AB (publ), 556724-8694, (”Bolaget”) lämnar styrelsen följande information.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift ”. Som framgår i revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte tillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna. Som även presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 17 april 2019 så har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov samt finansiering till förvärvet beslutat att söka ett bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2019 att besluta om en nyemission av aktier under maj-juni 2019. 

Styrelsen vill även informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under "Anmärkning" att Bolaget har under räkenskapsåret vid 5 tillfällen inte i rätt tid betalat skatter och avgifter. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor. 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB