Reports

Publicerat: 2019-05-03 08:33:34

MedicPen AB: Delårsrapport Q1 2019   MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2019

Sammanfattning av Q1 2019

2019­01­01 – 2019­03­31 

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 849 SEK (2 608 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 929 712 SEK (­4 146 565 SEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (­0,04 SEK)
 • Soliditeten per den 31 mars 2019 uppgick till 91% (93%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier

Viktiga händelser under första kvartalet 2019

 •  Den 16 januari publicerade MedicPen en uppdatering där det bland annat framgick att dispenseringarna i det danska TIM-projektet gått utmärkt. Vidare framgick det att arbetet startat med att få till stånd ett pilotprojekt i Sverige. I uppdateringen framgick det att bolaget startat arbetet med att ta fram en ny hemsida.
 •  Den 22 januari meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att bolaget undertecknat ett Letter of Intent med Telenta AB. I pressmeddelandet framgick det vidare att bolagen gemensamt skulle marknadsföra Medimi®Smart på MVTe-mässan i Kista den 22-23 januari.
 •  Den 15 februari publicerade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att bolaget lanserar sin nya hemsida och placerar ut en Medimi®Smart i en digital visningslägenhet i Landskrona.
 •  Den 21 februari publicerades bolagets bokslutskommuniké för 1 januari till 31 december 2018.
 •  Den 26 februari skickade MedicPen en pressinbjudan gällande invigningen av den digitala visningslägenheten i Landskrona.
 •  Den 8 mars publicerades kallelsen till MedicPens årsstämma.
 •  Den 8 mars meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att det svenska Patent och Registreringsverket godkänt bolagets ansökan om patent på Medimi®Smart samt att patentansökan behandlas av det amerikanska patentverket.
 •  Den 8 mars publicerade bolaget en uppdatering där det framgick att resultaten från den pågående testfasen i Danmark är mycket lovande och att vi uppnått i det närmaste hundra procent korrekta dispenseringar. Vidare framgick det att kommunernas patientrekrytering gått förhållandevis sakta och att antalet patienter som ska ingå i testerna ska reduceras till cirka åttio stycken. I uppdateringen redogjordes det även för det genomförda Midtvejseminariet som genomfördes den 27 februari.
 •  Den 20 mars publicerades bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
 •  Den 28 mars meddelade bolaget att man ingått en överenskommelse med Lunds kommun om att starta tester av Medimi®Smart. I pressmeddelandet framgick det att start av projektet sker i april och ska fortgå fram till sommaren.

Händelser efter utgången av kvartal ett 2019

 •  Den 11 april publicerades kommunikén från årsstämman som ägde rum den 10 april. I kommunikén framgick det bland annat att två nya styrelseledamöter invaldes, Ulf Lindahl och Anders Haskel. 


Tidpunkter för ekonomisk information                                   

2019-08-22 Halvårsrapport

2019-11-21 Delårsrapport Q3 2019

VD har ordet

För varje kvartal som passeras blir MedicPen allt mer stabilt. I jämförelse med samma kvartal 2018 har bolagets utmaningar förändrats i grunden. För ett år sedan fokuserade MedicPen och våra samarbetspartners på att göra stora strukturella förändringar i Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet. Nu fokuserar vi på att förbättra dispenseringsgraden med tiondels procent i syfte att uppnå så nära 100-procentigt korrekt dispensering som möjligt. Detta i sig är en stor utmaning eftersom fel uppträder så sällan att det blir svårt att finna felkällorna.

Det är inte bara utmaningarna som förändrats utan även bolagets förutsättningar. TIM-projektet har kommit att bli allt mer stabilt och jag upplever att samarbetet mellan de deltagande parterna karaktäriseras av förtroende och en stor vilja att på ett bra sätt slutföra den tredje och genomföra den fjärde och sista testfasen. Min bedömning är att förutsättningarna för MedicPen och våra samarbetspartners att sälja Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet efter evalueringsfasen är goda. Detta innebär vidare att förutsättningarna för att under hösten öka takten i bearbetningen av kommuner i Danmark också är goda.

Under första kvartalet 2019 gjordes en överenskommelse med TIM-kommunerna som innebär att antalet patienter som ingår i den sista testfasen sänktes till cirka 70-80 från de ursprungliga 100. Bedömningen är att detta räcker väl för att starta evalueringsfasen efter sommaren. Skälet till sänkningen är att det visat sig vara mer komplicerat och krävt mer administration från kommunernas sida än förväntat i processen att involvera patienter i testerna. Vidare är bedömningen att detta kommer att förändras när kommuner köper Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet eftersom det då inte kommer att krävas medgivande från patienterna.

Under kvartalet uppnådde vi en väsentlig målsättning, nämligen att starta ett testprojekt i Sverige, i Lunds kommun. Tester av Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet kommer där att inledas i början av maj. Ett fåtal patienter kommer att ingå i testerna men antalet anses vara tillräckligt för att kunna fatta beslut om en fortsättning. Därutöver placerade vi ut en Medimi®Smart i en digital visningslägenhet i Landskrona kommun i samarbete med vår samarbetspartner Telenta. Inom kort kommer ytterligare en Medimi®smart att placeras i Telentas show room i Göteborg. Sammantaget innebär detta att Medimi®Smart får en god exponering. Arbetet med att marknadsföra Medimi®Smart i Sverige kommer att fortsätta och accelereras. Hittills har vi fått ett mycket positivt mottagande tack vare att kommunerna ser flera fördelar med vårt medicinhanteringssystem.

MedicPens ekonomiska resultat har förbättrats avsevärt i jämförelse med motsvarande period förra året. Skälet är framför allt att kostnaderna för externa konsulter har minskat i takt med att resultaten från testerna i TIM-kommunerna förbättrats. Intäkterna från två av fyra testfaser i Danmark kommer att bokföras under andra kvartalet 2019 och de två sista testfaserna kommer att bokföras under kvartal två eller tre.

Under det första kvartalet har bolaget även arbetat med en rad olika processer. Låt mig nämna två stycken som är särskilt viktiga. För det första fortgick arbetet med att produktionsanpassa Medimi®Smart. Styrelsen har fattat beslut om att investera i produktionsverktyg som kraftigt reducerar produktionskostnaden för komponenter i Medimi®Smart. Samtidigt sker förändringar av bland annat elektronik och mjukvarudelar vilket syftar till att minska produktionskostnaden och förbättra prestandan ytterligare.

För det andra har vi under kvartalet genomfört en så kallad GAP-analys vilket är startskottet för att anpassa bolaget till EU:s nya medicintekniska direktiv, det så kallade Medical Device Regulation, MDR 2017/745. Detta arbete genomförs tillsammans med en expert på regulatoriska frågor och ska vara klart i maj 2020. En GAP-analys innebär att man analyserar hur bolagets nuvarande CE-märkning enligt klass 1 skiljer sig i förhållande till det nya direktivet. Jag kan konstatera att bolagets förutsättningar att anpassa sig till det nya direktivet är mycket goda och bedömningen är att bolaget i god tid kommer att leva upp till MDR-direktivet om ett år. Detta i sin tur innebär en styrka i försäljningsprocesser och i kontakterna med kunder och samarbetspartners. Det riktas nämligen allt mer fokus och ställs allt högre krav på bolagen vad gäller regulatoriska frågor inom medicinteknik och internet of things. När kommunernas krav ökar så ska MedicPen vara ett säkert val.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att bolaget känns allt mer stabilt och att förutsättningarna är mycket goda. Framför allt ser jag fram emot evalueringsprocessen i Danmark och tester i Sverige vilka kommer att skapa en stabil grund inför hösten och det kommande året.

Fredrik Westman, VD MedicPen ABLäs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB