Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-08 09:01:02

EQL Pharma AB: Bokslutskommuniké April 2018 - mars 2019

VD:s kommentar

Sista kvartalet räkenskapsåret 2019/20 var ett bra kvartal för EQL Pharma med en försäljning på 14,6 MSEK (7,0), en ökning med 107%. För räkenskapsåret blev omsättningen 50,0 MSEK (28,6) en ökning med 75%.  Lönsamheten utvecklades också väl, om än från låga nivåer, med ett EBITDA resultat på 3,4 MSEK (0,9). Bruttomarginalen var 56 % (54%), en indikation på att vår produktportfölj fortsatt har ett relativt lågt konkurrenstryck. Flera nya produkterlanseringar under räkenskapsåret har bidragit till den fina tillväxten, såsom Kaliumklorid, Prednisolon, Magnesium och Clindamycin. Bolagets ökande antal marknadsförda produkter och vår växande pipeline genererar också en ökad arbetsbelastning och EQL genomför för närvarande rekrytering av ytterligare en medarbetare.

Geografisk expansion

Geografisk expansion är en ny komponent i EQL Pharmas långsiktiga tillväxtstrategi, i tillägg till expansion av produktportföljen. Under räkenskapsårets sista kvartal påbörjades arbetet att identifiera vilka produkter i EQL:s produktportfölj som har intressanta marknader i EU utanför Norden. Marknadsföringen på dessa marknader kommer att ske i egen regi eller via licenstagare, beroende på marknadens och produktens karaktär. Försäljning på marknader utanför Norden beräknas börja ge meningsfulla intäkter under räkenskapsåret 2020/21 och därefter.

Unika produkter

EQL har beslutat att även ta in unika läkemedel i sin portfölj, unika så till vida att EQL:s läkemedel kommer vara de enda godkända produkterna med samma API (Active Pharmaceutical Ingredients, aktiva farmaceutiska ingredienser) och beredningsform på marknaden. Motiveringen för att utveckla eller licensiera in sådana produkter är förväntad efterfrågan på marknaden, tex pga ny bättre beredningsform som visats ha fördelar för patienten. De unika produkterna kommer att bli de första produkterna i EQL:s portfölj sålda under unika varumärken. De första produkterna i denna kategori beräknas nå marknaden under räkenskapsåret 2020/21.

Januari – mars 2019 och april 2018 – mars 2019

  • Koncernens omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 14,6 (7,0) MSEK, en ökning med 107%. Under räkenskapsåret april-mars uppgick omsättningen till 50,0 (28,6) MSEK, en ökning med 75%.
  • Bruttovinsten uppgick till 7,8 (3,7) MSEK för kvartalet, en ökning med 112%. För räkenskapsåret april-mars blev bruttovinsten 27,9 (17,6) MSEK. En ökning med 59%.
  • EBITDA för kvartalet uppgick till 0,4 (-0,6) MSEK. För räkenskapsåret april-mars uppgick EBITDA till 3,4 (0,9) MSEK.
  • Resultat per aktie blev -0:04 (-0:05) kr för kvartalet.
  •  Likvida medel var 21,7 (8,9) MSEK vid räkenskapsåret utgång

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Under kvartalet lade EQL Pharmas VD och största ägare Christer Fåhraeus bolag Fårö Capital, ett budpliktsbud på EQL Pharma om 12:00 kronor per aktie. Budpliktsbudet var en följd av att Christer Fåhraeus bolag Fårö Capital ökat sitt ägande i EQL Pharma och passerat budpliktsgränsen 30 procent.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

  • EQL Pharmas styrelse rekommenderade den 11 april enhälligt aktieägarna att inte acceptera Fårö Capitals budpliktsbud på bolaget. Styrelsen baserade sitt beslut främst på den långsiktiga potentialen för EQL Pharma. Efter acceptfristen, som löpte ut den 25 april 2019, hade budpliktsbudet, plus ett mindre aktieköp i den löpande handeln under acceptfristen, resulterat i totalt 609 293 förvärvade aktier, vilket motsvarar cirka 2,2 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i EQL Pharma. Vid acceptfristens utgång kontrollerar Fårö Capital totalt 9 328 631 aktier (inklusive de 8 719 338 aktier vilka Fårö Capital ägde vid tidpunkten för offentliggörandet av budpliktsbudet), totalt motsvarande cirka 32,1 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i EQL Pharma.

Bolagets finansiella mål

Finansiella mål

Bolaget har oförändrat som mål att växa med minst 30% i genomsnitt per år under 5-årsperioden 2016 till 2020/2021 och har som mål att EBITDA växer i åtminstone samma takt som omsättningstillväxten. Den antagna tillväxten på 30% per år kommer att fördelas ojämnt över 5-årsperioden.

Vi bedömer att omsättningen för räkenskapsåret 2019/2010 ökar med runt 30% jämfört med föregående räkenskapsår och att bolagets EBITDA växer i liknande takt.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 


Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 13 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2019 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 8 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB