Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-24 08:45:00

ahaWorld AB: Idag inleds teckningstiden av ahaWorlds företrädesemission

Idag den 24 maj inleds teckningstiden för företrädesemission i ahaWorld AB (publ). Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt i nyemissionen. Teckning sker under perioden den 24 maj - 11 juni 2019. Vid fulltecknad nyemission tillförs ahaWorld AB cirka 69,5 MSEK + 15 MSEK i en eventuell övertilldelning före emissionskostnader. Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 53,15 MSEK, motsvarande ca 76 procent av emissionsbeloppet. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på ahaWorlds (www.ahaworld.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) samt G&W Kapitalförvaltnings (www.gwkapital.se) respektive hemsidor. 

Emissionen i sammandrag

Emissionen omfattar 106 950 185 aktier motsvarande 69,5 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare aktier upp till maximalt 23 000 000 aktier motsvarande 15 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär beredes möjlighet till deltagande. 

Företräde: Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) aktier

Emissionskurs: 0,65 kr per aktie

Sista dag för handel inkl. rätt till deltagande var: 20 maj 2019

Avstämningsdag var: 22 maj 2019

Teckningstid: 24 maj 2019 – 11 juni 2019

Handel med teckningsrätter: 24 maj 2019 – 7 juni 2019

Emissionsgaranti: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har på förhand erhållits motsvarande cirka 76 procent av emissionsbeloppet om cirka 53,15 Mkr

Tilldelning: Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 14 juni 2019.

Handel: Aktierna handlas på Spotlight Stock Market.

Bakgrund till emissionen

Bolagets nya strategi för spelsajterna verkställdes redan efter nyemissionen i juni 2018. Satsningar på produkt och marknadsföring påbörjades med målet att väsentligt öka spelintäkterna. MoboCasino och SwedenCasino har fått ny design och ”pay and play”. SwedenCasino har fått en tydligare innehållsprofilering kring Sverige, då det är varumärket som har den största geografiska spridningen utanför Sverige. Ökad marknadsföring har ökat spelsajternas marknadsposition men på kort sikt har detta dock sänkt marginalerna. Med en ännu tydligare strategisk marknadsföring kan bolaget höja ROI ytterligare och nå lönsamhet.

I syfte att fullt ut verkställa förvärvsstrategin förvärvar Bolaget Wiget Group. Wiget tillför aha-koncernen ett in-house annonsnätverk som dels kan användas till att driva spelartrafik till ahaWorlds spelsajter MoboCasino och SwedenCasino och dels som en informationskälla/verktyg inför planerade expansioner till nya marknader och nya vertikaler. Dessutom bidrar det nya dotterbolaget koncernen med lönsamhet. Wiget Group genererade under perioden januari - april 2019 en rörelsevinst om cirka 2,7 MSEK.

Villkor för Företrädesemissionen i korthet 

Årsstämman beslutade den 15 maj 2019 om nyemission av högst 106 950 185 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,65 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid fullteckning tillförs ca 69,5 MSEK före emissionskostnader. Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission om maximalt 23 000 000 aktier till samma teckningskurs, motsvarande en emissionslikvid om cirka 15 MSEK före emissionskostnader, för det fall Företrädesemissionen övertecknas. 

Aktieägare i ahaWorld har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till fem (5) teckningsrätter. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av en ny (1) aktie. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. I tredje hand tilldelas dem som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till beloppen för lämnade emissionsgarantier. 

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen var den 22 maj 2019 och teckningstiden löper under perioden 24 maj – 11 juni 2019. Sista dag för handel i ahaWorlds aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen var den 20 maj 2019. Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market under perioden 24 maj – 7 juni 2019. 

Aktieägare som avstår att teckna aktier i Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att vidkännas en utspädningseffekt om ca 71,4 procent. Vid fullteckning av övertilldelningsemissionen tillkommer en utspädningseffekt om ytterligare ca 13,3 procent. Utspädningseffekten beräknas som antalet aktier som maximalt kan komma att ges ut genom Företrädesemissionen respektive övertilldelningsemissionen, dividerat med det maximala totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen respektive övertilldelningsemissionen. Det pågående förvärvet kommer därutöver att innebära en tillkommande utspädning om 11,1 procent, givet fulltecknat erbjudande och övertilldelning. 

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det prospekt som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.ahaworld.se.För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration