Hem

Reports

Publicerat: 2019-08-15 08:45:00

ahaWorld AB: Halvårsrapport 2019

Ett händelserikt kvartal med förvärv av Wiget Group AB

Under det andra kvartalet har bolaget genomfört flera betydande projekt såsom förvärvet av Wiget Group AB med tillhörande nyemission samt avyttringen av bingoverksamheten till PAF.

Förvärvet av Wiget Group AB genomfördes den 28 juni och tredje kvartalet blir det första där Wiget Group AB ingår som ett helägt dotterbolag. Förvärvet är ett stort steg för bolagets strategi om att gå in på fler marknader, bredda sitt utbud samt skapa synergier inom koncernen. Wiget Group AB bidrar med positivt resultat och kassaflöde, kunskap samt en marknadsföringsplattform i världsklass som redan nu skapar möjligheter för casinovarumärkena. Under det andra kvartalet
omsatte Wiget 4,25 MSEK med ett rörelseresultat på 1,4 MSEK.

Försäljningen och samarbetsavtalet med PAF om ahaBingo är ett led i bolagets strategi om utvärdering av varje vertikal där ahaBingo har varit ett olönsamt varumärke som har krävt mycket resurser. Efter försäljningen allokeras resurserna till våra casinovarumärken samtidigt som det innebär kostnadsbesparingar för bolaget. Affären har ett kontraktsvärde på ca 3 MSEK över de närmaste 3 åren samtidigt som bolaget gör kostnadsbesparingar på ca 3,7 MSEK per år. Det innebär också att bolaget inte behöver ha en egen svensk spellicens och den avslutades den 30 juni 2019.

 • Spelarinsättningar uppgick till 12 759 KSEK (10 869), en ökning med 17 % jämfört med samma period föregående år.
 • NDC (new depositing customers) uppgick till 4 772 (2 297), en ökning med 107 % jämfört med samma period föregående år. Snittdepositionen av en spelare uppgick till 352 SEK (260), en ökning med 35 % jämfört med samma period föregående år.
 • Spelomsättningen (bets) minskade med 26% jämfört med samma period föregående år samtidigt som bonuskostnaderna ökade under perioden. Sammantaget gör det att spelöverskottet minskade med 69 % för perioden. Under perioden har bonuskostnaderna stabiliserats och för maj och juni uppgick bonuskostnaderna till i snitt 15 % av spelöverskottet.
 • EBITDA uppgick till -7 734 KSEK (-1 759) och EBIT uppgick till -8 179 KSEK (-2 916). Resultatet påverkas kraftigt av periodens lägre spelöverskott till följd av bla. ökade välkomstbonusar. Bolaget har även ökat sin marknadsföring under kvartalet för att positionera sig i och med den nya regleringen. Oaktat detta har de besparingsåtgärder som inleddes förra året gett tydlig effekt på kostnadssidan samt att bolaget gjort ytterligare kostnadsbesparingar under Q2 som kommer att synas under Q3 2019 och framåt. Totalt har bolaget genomfört kostnadsbesparingar på 8,7 MSEK på årsbasis.

Väsentliga händelser under perioden

 • Förvärv av Wiget Group AB
 • Nyemission genomfördes i maj-juni och inbringade 53 MSEK. 
 • Bingoverksamheten såldes till PAF genom ett samarbetsavtal
 • SwedenCasino lanserades i Tyskland med Pay&Play

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I juli har bolaget preliminärt en EBITDA om – 300 000 SEK . Bolagets genomförda kostnadsbesparingar på 8,7 MSEK på årsbasis ger resultat samt att Wiget Group tillför positivt resultat. Sammantaget ser vi redan i juli ett preliminärt resultat som innebär att vår målsättning att för första gången i bolagets historia redovisa ett positivt EBITDA är inom räckhåll för tredje kvartalet.
 • Spelöverskottet på casinovarumärkena ökade med 106 % under juli jämfört med samma period föregående år.
 • Det tredje kvartalet blir det första där Wiget Group till fullo är konsoliderat som ett helägt dotterbolag.

VD har ordet

Andra kvartalet präglades av kraftigt sjunkande resultat för ahaBingo främst på grund av ändringar i incitamentsstrukturen i Sverige samt övergripande bingorelaterade kostnader. Dessa kostnader försvinner helt under Q3 i samband med avyttringen av den olönsamma vertikalen.

Den nya regleringen i Sverige har fortsatt inneburit förändrade spelarbeteenden med sjunkande spelarvärden som följd. Under april blev det uppenbart att välkomstbonusar vida översteg värdet av spelandet vilket innebar ett väsentligt lägre rörelsebidrag. Denna insikt föranledde omfattande åtgärder i maj och juni med ett ökat fokus på befintlig kundvård (CRM) samt en minskad ansats på nykundsanskaffning i Sverige. Detta gav omedelbar positiv effekt som glädjande har fortsatt under juli månad. Anmärkningsvärt är att vi i juli ser en lika stor omsättning för casinovarumärkena som vi gjorde i maj inklusive den numera avyttrade bingoverksamheten.

Q2 genomsyrades av osäkerhet då kännbara viten tilldelades flera operatörer vilket föranledde en osäkerhet kring branschen och dess framtid i Sverige. Vår syn är att detta är en naturlig del i en nödvändig marknadsanpassning även om vi vid flertalet tillfällen varit överraskade över omfattningen av överträdelser och påföljder. Ett spelande bygger i grunden på att det är lustfyllt och för att detta skall kunna säkerställas måste vi som operatörer naturligtvis hantera rådande marknadsregleringar och restriktioner. Vi är dock övertygade om att den svenska marknaden kommer att vara fortsatt gynnsam för de aktörer som vågar anta utmaningen fullt ut på ett korrekt sätt. Vår casinoverksamhet visar en alltmer intressant utveckling i återkommande spelare på samtliga huvudmarknader.

Under andra kvartalet genomfördes en nyemission om 53 MSEK och vi kunde därmed genomföra förvärvet av Wiget Group AB. Ett förvärv som innebär att vi tillför en lönsam verksamhet till bolagsgruppen. Sammantaget ser vi redan i juli ett preliminärt resultat som innebär att vår målsättning att för första gången i bolagets historia redovisa ett positivt EBITDA är inom räckhåll för tredje kvartalet.

Tredje kvartalets augusti månad innebär för Wiget Group att man befinner sig i en mycket intressant period i och med att de stora fotbollsligorna nu drar igång i Europa. Med över 10 000 intäktsdelningskonton är sensommaren och hösten kick off för mer sportaktivitet vilket förväntas generera ett ökat naturligt spelande utan större medieinvestering.

Sammantaget ger mig utvecklingen av våra nuvarande vertikaler en positiv syn på framtiden att under tredje kvartalet kunna konstatera att vi har två vinstdrivande affärer och möjligheten att på allvar fortsätta vår ”turn around”.

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld -


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration