Reports

Publicerat: 2019-08-22 08:00:00

MedicPen AB: MedicPen AB: Halvårsrapport Q1-Q2 2019

Sammanfattning av 1 januari till 30 juni 2019

2019­01­01 – 2019­06­30

o   Nettoomsättningen uppgick till 513 969 SEK (2 608 SEK)

o   Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 903 625 SEK (­9 329 535 SEK)

o   Resultatet per aktie* uppgick till -0.05 SEK (­0,08 SEK)

o   Soliditeten per den 30 juni 2019 uppgick till 89% (90%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier

Viktiga händelser under första halvåret 2019

 • Den 16 januari publicerade MedicPen en uppdatering där det bland annat framgick att dispenseringarna i det danska TIM-projektet gått utmärkt. Vidare framgick det att arbetet startat med att få till stånd ett pilotprojekt i Sverige. I uppdateringen framgick det vidare att bolaget startat arbetet med att ta fram en ny hemsida.
 • Den 22 januari meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att bolaget undertecknat ett Letter of Intent med Telenta AB. I pressmeddelandet framgick det vidare att bolagen gemensamt skulle marknadsföra Medimi®Smart på MVTe-mässan i Kista den 22-23 januari.
 • Den 15 februari publicerade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att bolaget lanserar sin nya hemsida och placerar ut en Medimi®Smart i en digital visningslägenhet i Landskrona.
 • Den 21 februari publicerades bolagets bokslutskommuniké för 1 januari till 31 december 2018.
 • Den 26 februari skickade MedicPen en pressinbjudan gällande invigningen av den digitala visningslägenheten i Landskrona.
 • Den 8 mars publicerades kallelsen till MedicPens årsstämma.
 • Den 8 mars meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att det svenska Patent och Registreringsverket godkänt bolagets ansökan om patent på Medimi®Smart samt att patentansökan behandlas av det amerikanska patentverket.
 • Den 8 mars publicerade bolaget en uppdatering där det framgick att resultaten från den pågående testfasen i Danmark är mycket lovande och att vi uppnått i det närmaste hundra procent korrekta dispenseringar. Vidare framgick det att kommunernas patientrekrytering gått förhållandevis sakta och att antalet patienter som kommer ingå i testerna ska reduceras till cirka åttio stycken. I uppdateringen redogjordes det även för det genomförda Midtvejseminariet som genomfördes den 27 februari.
 • Den 20 mars publicerades bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
 • Den 28 mars meddelade bolaget att man ingått en överenskommelse med Lunds kommun om att starta tester av Medimi®Smart. I pressmeddelandet framgick det att start av projektet sker i april och ska fortgå fram till sommaren.
 • Den 11 april publicerades kommunikén från årsstämman som ägde rum den 10 april. I kommunikén framgick det bland annat att två nya styrelseledamöter invaldes, Ulf Lindahl och Anders Haskel.  
 • Den 3 maj publicerades delårsrapporten för Q1 2019. 
 • Den 6 maj publicerade bolaget en presentation av de nytillträdda styrelseledamöterna Ulf Lindahl och Anders Haskel. 
 • Den 8 maj meddelade MedicPen att EFN Ekonomikanalen publicerat ett TV-inslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget spelades in i den visningslägenhet i Landskrona där Medimi®Smart visas.  
 • Den 12 juni skickade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att MedicPen skulle framträda inför dansk ambassadpersonal. Danska utrikesministeriet hade bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och MedicPens samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som testas i nio kommuner på Nordjylland. Presentationen skedde inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop danska ”sundhedslösningar” med marknader runt om i världen. 
 • Den 28 juni publicerades en intervju med MedicPens VD Fredrik Westman.  

Tidpunkter för ekonomisk information                              

2019-11-21 Delårsrapport Q3 2019

2020-02-21 Bokslutskommuniké för 2019

2020-05-07 Delårsrapport Q1 2020

VD har ordet

Under halvåret som passerat har MedicPen deltagit i två testprojekt, dels TIM-projektet på Nordjylland i Danmark och dels i Lunds kommun. Resultaten från båda projekten visar att MedicPen fattade ett korrekt strategiskt beslut, nämligen att uppnå så bra resultat i Danmark att vi tryggt kunde starta i Sverige. I takt med att projekten fortgått kan jag konstatera att bolaget tagit ytterligare stora steg framåt. Resultaten i såväl Danmark som i Sverige är mycket goda hittills, så goda att det känns mer positivt än någonsin. Inte minst blir detta tydligt i möten med de olika kommunerna. De är mycket positiva och det blir mer och mer uppenbart att marknaden för Medimi®Smart och läkemedelsrobotar mognar allt mer. Det har också kommit att bli mer uppenbart att det finns plats för flera olika lösningar beroende på patienternas behov. Samtidigt ska framhållas att Medimi®Smart ”sticker ut från mängden”. Skälet är Medimi®Smarts unika egenskap att tabletterna hålls åtskilda fram till doseringstillfället. Att varje enskild tablett förvaras separat i fack i de kassetter som placeras i Medimi®Smart är en stor konkurrensfördel. Bland annat innebär detta att omsorgspersonal i de allra flesta fall inte tvingas akut åka hem till patienter vars läkare ändrat doseringen. Vi kan alltså erbjuda en flexibel lösning som kan komma att spara tid och resurser. Därmed kan vi lösa väsentliga problem, till exempel att kommuner kan fokusera på personlig omvårdnad istället för administration vilket är en enorm utmaning i takt med att andelen äldre ökar samtidigt som kommunerna har problem att rekrytera omsorgspersonal.

Sedan början av sommaren genomför Alexandrainstitutet i Danmark en utvärdering av TIM-projektet vilken ska utmynna i en rapport som ska presenteras i september. Jämte denna genomför MedicPen en egen och avsevärt större utvärdering. Utvärderingarna kommer att ge MedicPen mycket bra vägledning om hur vi bör agera framgent.

Jämte våra två testprojekt har vi startat förberedelserna för åtminstone ytterligare ett mycket spännande projekt i Danmark som utöver TIM-projektet kan bidra till att öppna upp den danska marknaden under 2020. Vi återkommer under hösten med mer detaljer när alla formella beslut fattats. Därutöver har vi som mål att starta ytterligare minst ett projekt i Sverige.

I resultaträkningen för första halvåret kan två förändringar noteras i jämförelse med samma period 2018. För det första har intäkterna ökat vilket kan härledas till intäkterna från TIM-projektet vilka består av två av fyra utbetalningar. De två sista betalningarna från TIM-kommunerna kommer att bokföras under kvartal tre eller fyra. För det andra har kostnaderna minskat i jämförelse med första halvåret 2018. Framför allt är det posten övriga externa kostnader som minskat. Skälet är att Medimi®Smart kommit att bli så stabil att bolagets behov av extern konsulthjälp minskat drastiskt. Vi kan alltså konstatera att bolagets ekonomiska situation har stabiliserats i och med att vi dels kan se ett visst kassaflöde framgent och dels att vi har kontroll över kostnaderna. Sammantaget antyder detta att framtiden blivit allt mer ljus för MedicPen i och med att vi nu har en stabil produkt och kontroll över ekonomin.

I rapporten för kvartal ett 2019 skrev jag att vi arbetat med att produktionsanpassa Medimi®Smart, vilket dels innebär att produktionskostnaden kan minskas kraftigt, dels att vi möjliggör legotillverkning av produkten. Arbetet har framgångsrikt genomförts under det gångna halvåret och är nu inne i sitt slutskede. Nästa steg innebär att bolaget ingår ett samarbete med en legotillverkare vilket kommer att vara ett stort steg framåt för MedicPen.

Vi kan se fram emot en mycket intressant och nyhetsrik höst och jag är övertygad om att bilden kommer att bli tydligare för såväl bolaget som våra aktieägare. Jag har sagt det förr och säger det igen. MedicPen har genomgått en enorm förändring. Vi har en stabil produkt och ett stort gediget testprojekt i ryggen. Med detta kommer vi att kunna ta stora steg framåt de närmaste åren.

Fredrik Westman, VD MedicPen ABLäs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB