Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-22 16:44:10

EQL Pharma AB: Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma AB (publ) den 22 augusti 2019

Vid EQL Pharmas årsstämma, som hölls i Lund idag den 22 augusti 2019, fattades följande beslut:

Antagande av balansräkningen och resultaträkning, disposition avseende bolagets resultat
Årsstämman beslutade att anta balansräkning, resultaträkning och koncernbalansräkning och resultaträkning för räkenskapsåret 2018-04-01 – 2019-03-31. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska betalas för räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019.

Omval av styrelse samt arvoden
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Ingemar Kihlström, Rajiv I Modi och Maria Bech samt Anders Månsson. Björn Beermann har avböjt omval. Det beslöts att välja Ingemar Kihlström till styrelseordförande. Crowe Osborne AB valdes som revisionsfirma med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att ett arvode skall utgå till styrelsen med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som är VD samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utnämning av valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter
Årsstämman beslutade att anta de principer som valberedningen föreslår för valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter. Årsstämmans beslut överensstämmer med förslaget som presenterades i kallelsen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 


Om EQL Pharma
EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 14 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2019 och framåt. Verksamheten är fokuserad på receptbelagda nischläkemedel i Norden, men bolaget planerar vidare lansering i andra EU länder för de produkter som är konkurrenskraftiga, i egen regi eller via licenstagare.  EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 8 (8) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB