Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-12 19:05:12

MedicPen AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Medicpen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 oktober 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 25 september 2019, dels senast den 25 september 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress MedicPen, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma eller via e-post till info@medicpen.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 25 september 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 25 september 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, https://www.medicpen.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning  

1.                       Öppnande

2.                      Val av ordförande vid stämman 

3.                       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                      Godkännande av dagordning

5.                       Val av en eller två justeringsmän

6.                      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                       Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

8.                      Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

9.                      Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut, som villkorats av bolagstämmans efterföljande godkännande, att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier enligt följande villkor:

1.        Aktiekapitalet ökas med högst 4 925 771,3825 kronor genom emission av högst 78 812 006 aktier.

2.       Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 0,38 kronor.

3.       Rätten att teckna aktierna ska ske med företrädesrätt för aktieägarna.

4.       Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 4 oktober 2019 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget.

5.       Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske

a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

c) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata deras ställda garantier.

Oaktat ovanstående ska tilldelning utan företrädesrätt inte ske med ett större antal aktier än undertecknat.

6.       Teckningsperioden ska löpa från och med den 9 oktober 2019 till och med den 25 oktober 2019.

7.       Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

8.       Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske genom pressmeddelande senast sista dagen i teckningsperioden.

9.       De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Fullständigt beslutsunderlag avseende punkt 7 samt styrelsens redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, samt ett yttrande över redogörelsen, undertecknat av bolagets revisor, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida https://www.medicpen.com senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran, och utan kostnad för mottagaren, till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lomma i september 2019

MedicPen Aktiebolag (publ)

Styrelsen Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB