Press release from Companies

Publicerat: 2019-10-01 11:56:46

MedicPen AB: MedicPens extra bolagsstämma 2019

MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen” eller ”Bolaget”) höll en extra bolagsstämma den 1 oktober 2019 i Lomma där det beslutades att godkänna styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut att emittera aktier

Den 12 september 2019 beslutade styrelsen i MedicPen, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman, att genomföra en nyemission av högst 78 812 006 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, motsvarande högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen i sammandrag 

  • Företrädesemissionen omfattar högst 78 812 006 aktier.
  • Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier till teckningskursen 0,38 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i Företrädesemissionen.
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 2 oktober 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 oktober 2019.
  • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av MedicPen (pre money) om cirka 60 MSEK.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 9 oktober till och med den 25 oktober 2019.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2019.
  • Handel med betald tecknad aktie ("BTA") kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 9 oktober 2019 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring vecka 46 2019.
  • MedicPen har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 80 procent av Företrädesemissionen.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK exklusive garantikostnader.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission i enlighet med de villkor som styrelsen föreslagit och som har varit införda i kallelsen till den extra bolagsstämman.  

För mer information kontakta:

Fredrik Westman, VD

Fredrik.westman@MedicPen.com

+46 73 – 814 52 15

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB