Press release from Companies

Publicerat: 2019-10-09 08:56:24

MedicPen AB: Idag inleds teckningstiden i MedicPen ABs företrädesemission om cirka 30 MSEK

Idag den 9 oktober 2019 inleds teckningstiden för MedicPen AB (publ) (’’MedicPen” eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs MedicPen cirka 30 MSEK före emissionskostnader. MedicPen har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt 80 procent av företrädesemissionen. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag

 •   Värdering (pre money): Cirka 59,9 MSEK.
 •   Teckningskurs: 0,38 SEK per aktie.
 •   Teckningstid: 9 oktober – 25 oktober 2019.
 •   Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i företrädesemissionen.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder: Aktier tilldelas i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av föregående mening), i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata deras ställda garantier.

 •   Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 4 oktober 2019. Sista dag för handel i MedicPens aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2019 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2019.
 •   Emissionsvolym: Högst 78 812 006 aktier.
 •   MedicPen har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,2 MSEK och
  emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt 80 procent
  av företrädesemissionen.
 •   Antal aktier innan företrädesemissionen: 157 624 012 aktier
 •   Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
  ske på Spotlight Stock Market under perioden 9 oktober – 23 oktober 2019.
 •   Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 9 oktober 2019 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket omkring 12 november 2019.
 •   Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 30 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK.

Rådgivare 

Corpura Fondkommission AB är MedicPens finansiella rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta:

Fredrik Westman, VD

Fredrik.Westman@medicpen.com

+46 73 814 52 15

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB