Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-20 13:26:07

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics Aktiebolag publicerar memorandum inför föreliggande företrädesemission av units och bjuder in till investerarträffar

Medfield Diagnostics Aktiebolag (”Medfield” eller ”Bolaget”) publicerar idag ett memorandum inför föreliggande företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.medfielddiagnostics.com och på Partner Fondkommission AB:s hemsida www.partnerfk.com.

I samband med företrädesemissionen anordnar Bolaget investerarpresentationer i Stockholm och Göteborg. Bolagets VD, Stefan Blomsterberg kommer att presentera Bolaget och dess verksamhet.

Följande presentationer kommer att hållas: 

Stockholm – Stora aktiedagen 

Tid: 25 november 2019, kl. 14.40.
Plats: Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6, Stockholm, Sal 4
Anmälan: Anmälan sker via
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2019. 

Stockholm 
Tid: 25 november 2019, kl. 17:00.
Plats: Partner Fondkommissions kontor i Stockholm, Biblioteksgatan 1
Anmälan: Anmälan till presentationen sker genom mail på
info@partnerfk.se eller på telefon 031-761 22 30. 

Göteborg
Tid: 28 november 2019, kl. 17:00.
Plats: Partner Fondkommissions kontor i Göteborg, Lilla nygatan 2
Anmälan: Anmälan till presentationen sker genom mail på
info@partnerfk.se eller på telefon 031-761 22 30. 

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Bolagstämman i Medfield Diagnostics Aktiebolag beslutade 13 november 2019 att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare samt emissionsgarantier.

Bolaget tillförs efter emissionskostnader högst 14,5 MSEK genom Företrädesemissionen och högst 24,9 MSEK genom teckningsoptionerna. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas till att finansiera den löpande verksamheten samt till rekrytering och etablering av en sälj-, marknads- och eftermarknadsorganisation för att möta intresset från marknadens aktörer.

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av uniträtter. De som på avstämningsdagen den 21 november 2019 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Units som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom ramen för den primära företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning samt allmänheten.

Innehavare av aktier kommer inom ramen för den primära företrädesrätten att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie de ägde den 21 november 2019. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen per unit är 10,40 SEK, motsvarande en teckningskurs om 5,20 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen av teckningsoptionen uppgår till sextiofem (65) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock lägst 0,08 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 15,50 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rum under perioden från och med den 7 december 2020 till och med den 16 december 2020. Teckning av units sker under perioden från och med den 22 november till och med den 6 december 2019. Teckning av units kan även ske utan stöd företrädesrätt.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield Diagnostics Aktiebolag i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD
Tel: +46 (0) 723 05 87 00
Mail:
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com 

Om Medfield Diagnostics Aktiebolag
Medfield Diagnostics utvecklar diagnosinstrument som används bland aktörer inom sjukvård. Instrumenten används i huvudsak vid urskiljandet av olika strokefall. Utöver används bolagets egenutvecklade teknologi för diagnostisering av traumatiska skallskador. Tekniken baseras på mikrovågsbaserade system som via antenner analyserar och registrerar sammansättningen av vävnaden. Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB