Hem

Reports

Publicerat: 2019-11-29 08:11:58

MedicPen AB: Delårsrapport Q3 2019 MedicPen AB (publ) 1 juli - 30 september 2019

Sammanfattning av Q3 2019

2019­07­01 – 2019­09­30 

o   Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)

o   Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 901 097 SEK (­3 464 059 SEK)

o   Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (­0,03 SEK)

o   Soliditeten per den 30 september 2019 uppgick till 84% (82%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Den 23 augusti meddelade MedicPen att bolaget kommer att ingå i ytterligare ett projekt i Danmark. Medimi®Smart kommer jämte andra lösningar att testas i kommuner i region Midtjylland. Syftet med projektet är att kommunerna ska kunna definiera vilken teknisk lösning som bäst löser en specifik patients behov. Målsättningen är att resultaten av testerna, ett så kallat proof of concept, som sker ute hos patienter därefter skall implementeras i regionen. 
 • Den 27 augusti publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att bolaget produktionsanpassat Medimi®Smart och därmed slutfört industrialiseringen av bolagets viktigaste produkt. Vidare framgick det av pressmeddelandet att bolaget i nästa steg avser att ingå samarbete med en legotillverkare i Europa. 
 • Den 12 september publicerade MedicPen ett pressmeddelande där bolaget meddelade att man har för avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 30 MSEK garanterad till 80 % för ökat fokus på produktion, marknadsföring och försäljning.  
 • Den 12 september skickade bolaget en kallelse till extra bolagsstämma den 1 oktober 2019.
 • Den 20 september meddelade MedicPen att bolagets evaluering av TIM-projektet i Danmark färdigställts och presenterats för TIM-kommunerna. I pressmeddelandet framgick att patienterna är mycket nöjda med Medimi®Smart.
 • Den 25 september meddelade MedicPen att bolaget ska arrangera egna aktieägarträffar samt framträda på investerarevent i samband med företrädesemissionen.
 • Den 27 september publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att den fjärde och sista testfasen i TIM-projektet på Nordjylland i Danmark formellt avslutas den 30 september. Vidare framgick det av pressmeddelandet att de sista utbetalningarna av projektpengar därmed kommer att gå till konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. I samma pressmeddelande meddelade MedicPen att kommunerna under de närmaste sex månaderna kommer att leasa de Medimi®Smart som är placerade hemma hos patienter, i enlighet med det avtal som ingicks 2017. Slutligen framgick det av pressmeddelandet att sista datum för kommunerna att beställa och teckna avtal om att leasa fler Medimi®Smart är den 31 mars 2020. 

Händelser efter utgången av kvartal tre 2019

 • Den 1 oktober meddelades att bolaget har ingått samarbetsavtal med Inission Malmö AB avseende kontraktstillverkning av läkemedelsdispensern Medimi®Smart. I pressmeddelandet framgick att avtalet innebär att MedicPen säkerställer att Medimi®Smart kan produceras i volym och kan levereras till beställande kunder. 
 • Den 1 oktober publicerades en kommuniké från den extra bolagsstämma som genomfördes samma dag. I kommunikén framgick det att den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission. 
 • Den 3 oktober meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att publiceringen av bolagets delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september skjuts fram åtta dagar till den 29 november.  
 • Den 4 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att bolaget offentliggör prospekt och teaser i samband med en till cirka 80 procent garanterad företrädesemission om cirka 30 MSEK.  
 • Den 9 oktober meddelade MedicPen att teckningstiden i bolagets nyemission startat.  
 • Den 11 oktober meddelade MedicPen att bolagets VD Fredrik Westman framträder på Aktiespararnas Aktiedagen i Stockholm den 15 oktober.  
 • Den 21 oktober publicerade MedicPen en uppdatering där det framgick att testerna av Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet i TIM-kommunerna i Danmark avslutades den 30 september och att projektet därmed befinner sig i en evaluerings- och beställningsfas. Vidare framgick det att förberedelserna för volymproduktion av Medimi®Smart befinner sig i ett slutskede samt att MedicPen bedömer att bolaget kommer att leva upp till EU:s nya MDR-direktiv i god tid innan direktivet träder i kraft i maj 2020. Därutöver framgick det av uppdateringen att förberedelserna för det nya projektet på Midtjylland i Danmark fortgår samt att bolaget arbetar med att skala upp testet i Lunds kommun.  
 • Den 23 oktober meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att 23 oktober är sista dagen för handel med bolagets teckningsrätter i den pågående nyemissionen.  
 • Den 29 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att teckningstiden i bolagets företrädesemission avslutades den 25 oktober 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 24,1 MSEK, inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80,50 procent varav cirka 58,50 procent tecknades med företrädesrätt. Garantiåtagandena behöver därmed inte tas i anspråk. MedicPen tillförs cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader. 
 • Den 30 oktober publicerade bolaget ett kompletterande pressmeddelande där det framgick att VD Fredrik Westman tecknat ytterligare 305 902 aktier utan företrädesrätt, motsvarande 116 242,76 SEK, och att styrelseledamoten Anders Haskel tecknade ytterligare 305 902 aktier utan företrädesrätt, motsvarande 116 242,76 SEK. Vidare framgick det av pressmeddelandet att MedicPen tillfördes cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,4  MSEK. 
 • Den 12 november meddelade MedicPen att bolagets företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. 

Tidpunkter för ekonomisk information                              

2020-02-21 Bokslutskommuniké för 2019

2020-05-07 Delårsrapport Q1 2020

2020-08-27 Halvårsrapport 2020

2020-11-26 Delårsrapport Q3 2020

VD har ordet

Den 30 september avslutades formellt TIM-projektet efter 21 månaders test av MedicPens läkemedelsdispenser Medimi®Smart. Testerna har varit lyckosamma och resultatet kan anses vara så bra att testerna kan ligga till grund för en fortsatt introduktion i Danmark samt i övriga nordiska länder. Vi har bevisat att kommunerna kan lägga ut medicinhanteringen på entreprenad och därmed frigöra tid som istället kan läggas på andra arbetsuppgifter, till exempel personlig omsorg.

I och med att projektet avslutats kommer den sista utbetalningen att ske. Därmed kommer MedicPen att ha erhållit utbetalningar från samtliga fyra testfaser varav de två sista kommer att bokföras under fjärde kvartalet i år. För närvarande befinner vi oss i en evaluerings- och beställningsfas fram till 31 mars 2020 vilket är sista datum för kommunerna att beställa Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet inom ramen för avtalet mellan kommunerna och konsortiet.

Arbetet med Evalueringsrapporten, som tas fram av Alexandrainstitutet, kommer att presenteras på ett slutseminarium den 27 januari 2020. Utöver evalueringsrapporten kommer konsortiet att beskriva projektet ur ett leverantörsperspektiv. Därutöver kommer kommunernas värdering av potentialen av medicinhanteringssystemet att presenteras tillsammans med en video som handlar om en patients upplevelse av Medimi@Smart. Parallellt har Aalborg kommun beslutat att ta fram en egen evalueringsrapport vilken ska färdigställas runt årsskiftet och ska kunna användas av även andra kommuner i Danmark. Vi ser fram emot att ta del av båda rapporterna så att vi kan accelerera marknadsinsatserna i såväl Danmark som i övriga Norden. Under kvartalet presenterade MedicPen också en egen evalueringsrapport för TIM-kommunerna, vilken mottogs positivt. Vi kunde i rapporten bland annat konstatera att patienterna var mycket nöjda med Medimi®Smart.

I Midtjylland fortgår förberedelserna för genomförandet av ett proof of concept-test. Projektet kommer att bli avsevärt större än det genomförda TIM-projektet, inte minst eftersom det är många fler kommuner involverade. Inom kort kommer vi att starta utbildningen av personal i kommunerna. Parallellt bearbetas också fler kommuner i Danmark.

I Sverige har samarbetet med Telenta gått in i ett nytt skede. Tillsammans kommer vi att intensifiera marknadsinsatserna under nästkommande år. Under de senaste månaderna har vi utvecklat en betalningsmodell som vi bedömer är gynnsam för kommunerna. Kommunerna visar stort intresse för testerna i Danmark, inte minst då vi kunnat visa att man kan ”lyfta ut” medicinhanteringen och istället lägga resurserna på exempelvis personlig omsorg. Därutöver har MedicPen ambitionen att inom en snar framtid att ingå ett avtal med ett finansbolag. Syftet är att MedicPen ska kunna erbjuda en finansieringslösning för våra framtida kunder i kommuner som vill leasa Medimi®Smart. Målsättningen är att lösningen ska ha en positiv inverkan på bolagets likviditet när försäljningen i Sverige startar.

Efter utgången av tredje kvartalet i år ingick vi avtal med Inission Malmö AB avseende kontraktstillverkning av Medimi@Smart. Detta innebär att MedicPen har låst designen av läkemedelsdispensern och säkerställt att Medimi@Smart kan produceras i större volymer. Detta är väsentligt då vi bedömer att TIM-kommunerna kommer att genomföra beställningar samtidigt som ett förhållandevis stort antal Medimi®Smart ska levereras till Midtjylland samt att vi kan leverera till testkommuner i Sverige.

EU:s nya medicintekniska förordning som trädde i kraft den 25 maj 2017 och som ska börja följas från den 26 maj 2020 har lett till stora bekymmer för många medicinteknikföretag. Skälet är att vissa produkter enligt regelverket kommer att behöva granskas av ett så kallat anmält organ, en oberoende tredje part, innan produkten får släppas ut på marknaden. Bristen på anmälda organ gör att många medicintekniska produkter inte kan granskas. MedicPen berörs inte av detta eftersom Medimi@Smart är en klass 1-produkt som inte behöver granskas av ett anmält organ. Bolaget arbetar för närvarande med att nå upp till den nya förordningen och vi bedömer att arbetet kommer att vara färdigt innan den 26 maj nästa år. Det innebär att MedicPen kommer att leva upp till de allt högre krav som ställs på medicinteknikföretag och dess produkter.

En väsentlig händelse under slutet av det tredje kvartalet och början av det fjärde var den genomförda företrädesemissionen. Teckningsgraden blev cirka 80 procent varav cirka 60 procent av aktierna i emissionen tecknades med företrädesrätt. Även om jag såklart hade hoppats på en fulltecknad emission så måste det ändå sägas att utfallet var bra, inte minst om det jämförs med andra emissioner. Och ännu viktigare är det att konstatera att MedicPen har mycket lojala aktieägare. Ni har gett oss ett förtroende som vi ska förvalta på bästa möjliga sätt.

Avslutningsvis vill jag kommentera det ekonomiska resultatet vilket visar att bolaget har lyckats sänka kostnaderna samtidigt som vi tagit stora kliv mot marknaden. I jämförelse med motsvarande kvartal 2018 är kostnaderna 563 000 kronor lägre. I en jämförelse med årets tre första kvartal 2018 och 2019 kan vi konstatera att resultatet har förbättrats med 3,95 miljoner kronor. Skälet är dels sänkta kostnader och dels intäkter från TIM-projektets två första testfaser. Nu ser vi fram emot fjärde kvartalet och årsbokslutet då vi kan se ytterligare positiva effekter tack vare lägre kostnader i kombination med intäkter från de två sista testfaserna samt leasingintäkter från och med 1 oktober 2019.

Fredrik Westman, VD MedicPen AB

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration