Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-10 16:58:56

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics Aktiebolag: Medfields företrädesemission registrerad - omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Medfield Diagnostics Aktiebolag ("Medfield" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av units om cirka 16,7 MSEK, som avslutades den 6 december 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 45,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 273 procent. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 14 januari 2020. Stoppdagen är den 16 januari 2020. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 20 januari 2020. Handeln med TO 1 kommer att inledas den 20 januari 2020 på Spotlight Stock Market.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 164 670,55 SEK fördelat på 28 862 274 aktier.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag:

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 7 december 2020 till och med den 16 december 2020. Teckningskursen motsvarar 65 procent av den volymvägda kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 3 december 2020, dock lägst 0,08 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 15,50 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 120 259,43 SEK genom utgivande av högst 1 603 459 aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 2 284 929,98 SEK, fördelat på 30 465 733 aktier.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB