Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-27 05:47:55

MedicPen AB: Medimi®Smart ger ökad kvalitet och ekonomisk potential vid medicinhantering

Idag publiceras två evalueringsrapporter där projektet Totallösning för Intelligent Medicinhantering (TIM) i Danmark har granskats. Styrgruppen för TIM rekommenderar de nio deltagande kommunerna att ingå ramavtal med konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. Slutsatsen är att MedicPen och bolagets samarbetspartners levererar ett medicinhanteringssystem som ökar kvaliteten inom äldreomsorgen samtidigt som det finns en ekonomisk potential för kommunerna.

Vid dagens slutseminarium i Aalborg kommer två rapporter att presenteras och offentliggöras. Den ena rapporten är "økonomisk evaluering - businesscase", framtagen av Life Science Innovation North Denmark (LSI). Rapportens slutsats är att medicinhanteringssystemet som testats i TIM-projektet kan medverka till samhällsvinster i form av ökad kvalitet inom den äldreomsorg som sker i eget hem och en ekonomisk potential för kommunerna i form av effektivitetsvinster. Vidare framgår det av rapporten att såväl ledning som medarbetare i Aalborg kommun anser att medicinhanteringssystemet kan utgöra ett verktyg för att fokusera på kommunens kärnuppgift, nämligen att öka brukarnas möjlighet att leva ett självständigt liv genom utveckling, understöd och omsorg.

Vidare framhålls att medicinhanteringssystemet har en potential att bidra till att möta utmaningen som kommunerna står inför i form av stora rekryteringsbehov inom hemsjukvård och äldreomsorg. I LSI-rapporten antyds det att målgrupperna för Medimi®Smart med fördel kan breddas till bland annat psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning.

I LSI-rapporten presenteras fyra patientcase. I två av dessa framgår det att det finns en ekonomisk vinst för kommunerna redan från dag ett, medan ett case visar vinst från månad två. Beräkningarna utgår från konsortiets pris för medicinhanteringssystemet i överenskommelse med TIM-kommunerna.

  • LSI-rapporten består av välgrundade beräkningar baserat på modesta antaganden. Vi kan konstatera att vårt medicinhanteringssystem lever upp till de hårt ställda krav vi fått på MedicPen och våra samarbetspartners. Rapporten kommer att vara till stor hjälp när vi nu ska utöka marknadsinsatserna i Danmark, säger Fredrik Westman, VD MedicPen.

Den andra rapporten som ska presenteras är Alexandrainstitutets evaluering av TIM-projektet i vilken man granskar genomförandet av TIM-projektet från starten fram till våren 2019. I rapporten konstateras att Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet inte var tillräckligt moget vid starten men att systemet senare blivit robust. Vidare framgår det i rapportens beräkningar att det i nuläget inte är samhällsekonomiskt lönsamt att implementera medicinhanteringssystemet. Skälet till detta är att Alexandrainstitutet baserat sina beräkningar på en allt för hög genomsnittlig månadskostnad.

  • Alexandrainstitutets rapport fokuserar i stor utsträckning på själva utvecklingsprojektet med mycket fokus på medicinhanteringssystemet innan det blev robust. Därutöver finns det en rad andra brister i rapporten, till exempel val av metod och intervjupersoner. Vidare har de ekonomiska beräkningarna gjorts utifrån ett alltför högt pris för systemet vilket är olyckligt. Med anledning av detta har TIM-kommunerna konstaterat att rapporten inte kan stå för sig själv. Man valde därför att komplettera den med ytterligare en ekonomisk evaluering, LSI-rapporten, säger Fredrik Westman, VD MedicPen.

TIM-kommunerna framhåller i ett eget pressmeddelande att det genomförda projektet visar att medicinhanteringssystemet är en billigare lösning för ett antal kategorier brukare som idag får hjälp med att ta sina mediciner. Dessutom framhålls att MedicCares medicinhanteringssystem är väsentligt säkrare än kommunens nuvarande lösningar eftersom det sker ett mycket litet antal felmedicineringar. För det tredje menar kommunerna att systemet gör brukarna mer självständiga i vardagen. Slutligen framhålls i pressmeddelandet att medicinhanteringssystemet kan frigöra fler händer till andra arbetsuppgifter inom äldreomsorgen och därmed bidra till att lösa problemet med bristen på omsorgspersonal.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Fredrik Westmans försorg, för offentliggörande den 27 januari 2020.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB