Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-13 12:21:09

Ngage Group AB: Ngage Group har genomfört en riktad nyemission om cirka 2,9 miljoner kronor

Styrelsen för Ngage Group AB har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman som avhölls den 13 december 2019, beslutat om en riktad nyemission av 9 820 000 aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Teckningskursen är satt utifrån den senaste emissionskursen i november 2019. Den volymvägda genomsnittskursen de senaste 10 handelsdagarna före beslutet uppgår till 0,2970 kr, vilket innebär en marknadsmässig rabatt om cirka 16 procent. Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 2,5 miljoner kronor.

Tecknaren i den Riktade Nyemissionen är:

Namn                                              Antal aktier                                   Belopp i MSEK

ACEA                                                 6 000 000                                              1,5

First Tahoe Holding                            2 280 000                                              0,7

AKP Group                                        1 000 000                                               0,3

Summa                                             9 820 000                                               2,5

Skälen till att den Riktade Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 10,8 procent. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 9 820 000 aktier från 81 285 220 till 91 105 220 st. Aktiekapitalet ökar med cirka 196 400 kronor från 1 625 704,40 kronor till 1 822 104,40 kronor. De nya aktierna äger rätt till utdelning från om med innevarande räkenskapsår.

För ytterligare information, kontakta:


Olav Törnblom
vd Ngage Group AB
0702-19 04 06

olav@ngagegroup.se
www.ngagegroup.se/
 

Denna information är sådan information som Ngage Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020.

Ngage Group AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ngage Group AB