Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-21 07:39:09

MedicPen AB: Bokslutskommuniké MedicPen AB 1 januari - 31 december 2019

Sammanfattning av räkenskapsåret 2019

2019­01­01 - 2019­12­31 (12 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 166 663 SEK (2 608 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 118 246 SEK (-15 504 184 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0.10 SEK)
  • Soliditeten per den 31 december 2019 uppgick till 94% (92%)

* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier 

VD har ordet

Under det gångna året avslutades det viktigaste projektet i MedicPens historia, nämligen TIM-projektet. Projektet startade i slutet av 2017 efter det att vi tillsammans med en konsortiepartner vunnit den så kallade NOPII-upphandlingen. I början av 2018 startade testerna hemma hos brukare på Nordjylland. Efter 21 månader, den 30 september 2019, avslutades den sista testfasen och det råder ingen tvekan om att MedicPen och våra samarbetspartners uppnådde målsättningarna som satts upp av de nio TIM-kommunerna. Det lyckosamma avslutet innebär också att MedicPen nu har löpande intäkter sedan den 1 oktober 2019.

Sedan dess har ytterligare steg tagits. Kommunerna genomförde en projektevaluering och två rapporter togs fram och presenterades på ett slutseminarium i januari i år. Vi deltog på slutseminariet och kunde konstatera att det var en mycket positiv stämning. Ytterligare ett bevis på att kommunerna anser att resultaten uppnåddes, är att man skickade ut ett mycket positivt pressmeddelande som fick stort genomslag i Danmark. I pressmeddelandet framhöll TIM-kommunerna att resultatet av testerna var mycket lovande. Såväl nationell TV som radio publicerade inslag på bästa sändningstid om TIM-projektets resultat, Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet .Därutöver publicerades ett stort antal artiklar och inslag i tidningar och radio i Danmark. En intressant betraktelse är att man numera i Danmark använder begreppet "TIM" för att beskriva Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet, Totallösning för Innovativ Medicinhantering. Vår lösning har således kommit att bli liktydig med TIM.

I skrivande stund pågår processer i kommunerna där dessa ska komma att fatta beslut huruvida man ska ingå ramavtal med konsortiet vilket ska ske senast 31 mars. Samtidigt fortsätter kommunerna att rekrytera brukare som anses lämpliga att använda Medimi®Smart. Vi bedömer med anledning av detta, att flera kommuner har för avsikt att ingå ramavtal med konsortiet och implementera fler Medimi®Smart.

Bolagets rörelseresultat för 2019 har förbättrats ytterligare i jämförelse med 2017 och 2018. I jämförelse med 2018 har rörelseresultatet förbättrats med 3,4 miljoner kronor. Skillnaden i jämförelse med 2017 är ännu större, cirka 6,5 miljoner kronor bättre resultat. MedicPens kostnader har alltså sänkts med ungefär en tredjedel sedan 2017. Skälet är att bolaget lyckats sänka kostnaderna, särskilt utvecklingskostnaderna, och också att intäkterna är avsevärt högre, 1,167 miljoner kronor. Intäkterna består i huvudsak av projektintäkter från TIM-projektet, men även intäkter för de Medimi®Smart som använts hemma hos brukare i Nordjylland sedan oktober.

Under 2019 formerade vi ett samarbete med Telenta AB vilket visat sig vara mycket gynnsamt för MedicPen. Genom samarbetet får vi tillgång till Telentas marknadskunskaper och erfarenheter och inte minst en effektiv marknads- och försäljningsorganisation. Ett resultat av samarbetet är att vi kommer att starta en test i Tranås kommun. Vi har också genomfört ett mindre testprojekt i Lunds kommun och i skrivande stund sker förberedelserna för att utöka dessa tester Fler kommuner har visat intresse för Medimi®Smart och vårt medicinhanteringssystem, så 2020 kommer att bli mycket intressant.

Ytterligare en intressant händelse under det gångna året är att Malmö universitet nu planerar att starta en följsamhetsstudie. Syftet med studien är att ta fram en metod för att öka följsamheten bland patienter som skrivits ut från sjukhus, det vill säga förmå dessa att ta rätt medicin, i rätt dos vid rätt tillfälle. Två grupper kommer att inkluderas, dels svensktalande och dels arabisktalande. Följsamhet (eller compliance) är en ytterst viktig utmaning för många offentliga och privata aktörer runt om i världen. Inte minst WHO har i stor omfattning framhållit detta som ett stort globalt problem. Vår förhoppning är att i vetenskapliga publikationer kunna visa att patienters och brukares följsamhet förbättras med hjälp av Medimi®Smart, vilket skulle vara ett stort framsteg för MedicPen och ett viktigt verktyg när vi bearbetar marknader runt om i världen.

Produktionsanpassningen av Medimi®Smart slutfördes under 2019 och ett viktigt steg var att ingå avtal med Inission i Malmö. I och med detta samarbete har MedicPen säkerställt en säker och effektiv produktion och dessutom har vi sänkt produktionskostnaden i jämförelse med tidigare. Vi står nu redo att producera Medimi®Smart till de kommuner, inte minst TIM-kommuner, som ingår ramavtal och beställer vår produkt.

Just nu pågår arbetet med att finna fler marknader som är lämpliga för bolaget. Detta sker genom att inhämta information om olika länders medicinhanteringssystem, samt  att analysera vem som har ansvar för systemen, vem som har betalningsansvar, och så vidare. Att påbörja marknadsföring, tester och försäljning på nya marknader är något som bör ske först när bolagets teknologi och system kan anses vara tillräckligt moget. Och där är MedicPen inom en snar framtid.

Det nya året har startat lika positivt som det gångna slutade. Bland annat kan vi se fram emot att fler Medimi®Smart placeras ut i Lund och Tranås samt sannolikt i fler kommuner i Sverige. Ytterligare ett projekt som vi med intresse ser fram emot är det som nu ska genomföras i Midtjylland i Danmark och som kommer att bli avsevärt större än TIM-projektet vilket innebär goda affärsmöjligheter för MedicPen.

Fredrik Westman

VD, MedicPen AB

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB