Hem

Reports

Publicerat: 2020-02-28 08:33:07

ahaWorld AB: Bokslutskommuniké 2019

AHAWORLD SER POSITIV UTVECKLING MED WIGET GROUP

DELÅRSPERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER

 • Utvecklingen för Wiget Group har under fjärde kvartalet varit positiv med en sammanlagd omsättning om 4 253 KSEK med en genomsnittlig omsättning per månad om 1 418 KSEK.
 • Wigets resultat har följt omsättningen och har en genomsnittligt EBITDA per månad under fjärde kvartalet om 434 KSEK vilket förväntas öka under 2020.
 • Omsättningen för casinovertikalen försämrades det fjärde kvartalet jämfört mot tidigare perioder under 2019 vilket var den bidragande orsaken till det slutliga beslutet om nedläggning av hela affärsområdet.
 • Kostnader relaterade till casinoverksamheten kommer vara helt avvecklade under första kvartalet 2020.
 • ahaWorlds EBITDA uppgick till -2 376 KSEK (-2 625) för fjärde kvartalet.

HELÅRET 2019

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 14 177 KSEK (18 026).

 • EBITDA uppgick till -14 910 KSEK (-7 798).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,43).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Wiget-affären införlivade förväntningarna och avslutade fjärde kvartalet med rekordomsättning i december.
 • Bolaget har fortsatt att investera i Wiget Groups utveckling.
 • Casinovertikalen lades ner som en naturlig följd av svag leverans från plattformleverantör samt minskade marginaler och spelarvärden.
 • I samband med nedläggning av casino varslades sju personer vilket sammantaget ger en lättnad i OPEX på 300 KSEK per månad. Full effekt mars 2020.
 • Avyttring av tillgångar i casinoverksamheten har inletts men under perioden slöts inga avtal.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Året inleddes med väl hävdad utveckling av Wiget-affären.
 • Positivt kassaflöde.
 • Fortsatt hög ROI på genomförda medieinvesteringar.
 • Wiget Group breddar produktportföljen vilket skall ge bolaget en för iGaming unik position.

VD-ORD

STRATEGISKT OMTAG MOT LÖNSAMHET

2019 förvärvade ahaWorld medie- och teknikbolaget Wiget Group. En nyemission om 53 MSEK möjliggjorde förvärvet som konsoliderades in i ahaWorlds verksamhet fr.o.m. 28 juni 2019. Samtidigt sålde vi vår bingovertikal till PAF vilket möjliggjorde kraftfulla besparingar relaterade till licensverksamhet och egen plattform. Casinovertikalen hade en lovande utveckling under de första sommarmånaderna och bolaget kunde i tredje kvartalet för första gången i bolagets historia redovisa ett positivt EBITDA. Under hösten upplevde vi dock att vår leverantörs casinoplattform inte motsvarade den snabbhet och flexibilitet som krävs för att kunna bedriva en konkurrenskraftig casinoverksamhet. Detta ledde till att vi beslutade oss för att lägga ner våra casinon och därmed förhindra att en icke lönsam verksamhet riskerade att begränsa våra möjligheter att växa och utveckla den gynnsamma Wiget-affären.

WIGET GROUP I NIVÅ MED FÖRVÄNTNINGAR

Wiget-affären gav oss utrymme att kraftfullt ändra verksamheten från en negativ och svår position med dyra tredjepartsförhållanden till en sund och lönsam verksamhet i tillväxt. Vidare utgör Wiget med sin teknologi- och datacentrerade verksamhet ett strategiskt mycket viktigt område för operatörer inom iGaming. Vi har, med erfarenhet från både operatörsverksamhet och optimerade medieinköp, en mycket stark position för att utveckla och skala affären till sin fulla potential. Detta innebar i korthet att vi under 2019 kunde genomföra alla de nödvändiga och kraftfulla omtag som vi nu kan se i en verksamhet med stor utvecklingspotential. Tekniskt och kommersiellt är vi redo att öka inom alla områden av verksamheten.

Jag ser verkligen optimistiskt på det läge vi har skaffat oss. Att ligga i absolut framkant inom ett sådant strategiskt viktigt område som Kundanskaffning och CRM är en fantastisk position. Att vi genom Wiget, med flera års erfarenhet från branschen, kunnat förädla teknikplattform och optimeringsmöjligheter gör att vi inte längre ser några stora riskfyllda tekniska projekt framför oss utan endast kunna fortsätta utveckla affären genom att kontinuerligt genomföra projekt med bra effekt tillsammans med våra kunder.

UNIK POSITION

Under de senaste decenniet har marknaden utvecklats väldigt snabbt. Dock så släpar flera delar gällande optimerade medieköp inom iGaming-sektorn om man jämför med ecommerce i stort. Vi vill nu tillsammans med våra kunder introducera metoder och arbetssätt som har stor potential både genom kostnadsbesparing och bättre kampanjutfall. Metoderna i sig har funnits länge inom andra konsumentsegment men nu kan även iGaming fullt ut ta del av potentialen genom oss. Vi har i våra kontakter med marknaden fått lovande gehör för den optimeringspotential vi erbjuder och känner verkligen att det blåser medvind.

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld -

Se den fulla rapporten bifogad till detta pressmeddelande. 

Om ahaWorld AB

ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration