Reports

Publicerat: 2007-01-18 14:23:41

MedicPen AB: Delårsrapport för perioden 2006-09-01 - 2006-11-30

Sammanfattning av delårsrapport för september - november 2006 September - November 2006 (September - November 2005) Resultat efter finansiella poster (SEK) -103 256 (-83 477) Resultat per aktie (SEK) -0,05 (-0,06) Soliditet (%) 79 (N/A)

Kommande finansiella rapporter 2007-02-05 Årsredovisning 2005/2006 2007-04-18 Delårsrapport två 2007-07-19 Delårsrapport tre 2007-10-19 Bokslutskommuniké för 2006/2007 Första kvartalet MedicPen AB:s räkenskapsår är 1/9-31/8. Under det innevarande räkenskapsårets första kvartal, dvs. september - november 2006, har bolagets arbete fortsatt enligt plan, inför den kommande lanseringen av bolagets första produkt under sommaren 2007. Genom emissionslikviden som inbringades vid den nyemission som genomfördes under kvartalet, står bolaget finansiellt väl rustat. Resultatet efter finansiella poster om -103 256 SEK, ligger i linje med vad bolaget tidigare har budgeterat för perioden. MedicPen AB MedicPen AB (publ) är noterat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. Bolaget utvecklar produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Under sommaren 2007 påbörjas försäljningen av MedicPen AB:s första produkt, MedicPen C100, i Sverige. Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika segment: " Konsumentmarknaden " Företag inom läkemedelsbranschen " Företag, kommuner och landsting som är vårdgivare Bolaget utvecklar i dagsläget flera varianter av tablettdoserare, som är baserade på en gemensam patenterad teknikplattform. Produkterna hjälper patienter att komma ihåg att ta sin medicin och ser även till att doseringen blir korrekt. Vidare är dessa tablettdoserare prisvärda och har god funktionalitet. Detta ger stora möjligheter för att produkterna ska kunna få en bred acceptans på marknaden. Bolagets första produkt, MedicPen C100, är en egenutvecklad och patenterad tablettdoserare som underlättar medicinering för patienter. Produkten hjälper patienter att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Detta görs genom att patienten får en påminnelse via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin skall tas. MedicPen C100 är en datoriserad, ergonomisk och användarvänlig produkt som är så liten att man alltid kan ha den med sig. Denna tablettdoserare ökar patientens följsamhet och minskar risken för felmedicinering. Produkten kan kopplas till en dator så att all historik kan följas och illustreras grafiskt. Det är också möjligt att läsa av historiken i produktens display, vilket gör att sjukvårdspersonal och användare på ett enkelt sätt kan kontrollera medicinbehandlingen. Produkten vänder sig till slutkonsumenten, dvs. patienten. Den tidsplan som satts upp för MedicPen C100:s lansering på den svenska marknaden håller och lanseringen ska ske under sommaren 2007. Således följer bolaget sin uppgjorda tidsplan som tidigare har kommunicerats till marknaden. I samband med produktlanseringen kommer MedicPen AB att ta steget från att vara ett utvecklingsbolag till att bli en mer försäljningsinriktad organisation. Viktiga händelser under perioden Bolaget genomförde under september till oktober 2006 en nyemission, som blev övertecknad och inbringade drygt 14 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till att marknadslansera och vidareutveckla bolagets produkter. Årsredovisningen för perioden 1 september 2005 till 31 augusti 2006, kommer att publiceras i sin helhet den 5 februari 2007. Viktiga händelser efter perioden Den 11 december 2006 noterades MedicPen AB (publ) på AktieTorget. Vidare har bolaget lämnat in en världsomfattande patentansökan i december 2006. Ansökan avser anpassade magasin som medför att en och samma MedicPen kan användas för att mata ut flera olika sorters tabletter, på ett effektivt och mycket reproducerbart sätt, i samband med MedicPens unika utmatningsmekanism. Ansökan bedöms ha en möjlighet att ge ett mycket starkt skydd för MedicPens produktportfölj. MedicPen AB har för avsikt att söka ytterligare patent inom produktområdet. Principer för delårsrapportens upprättande Bolaget kommer efter noteringen på AktieTorget i december 2006 upprätta årsredovisningar enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR32, Redovisning för juridisk person vars värdepapper är noterade. Delårsrapporter kommer till följd därav för kommande rapportperioder avges i enlighet med reglerna i IAS 34. Eftersom bolaget 2006-11-30 inte var noterat, kan dock reglerna i RR32 och IAS 34 av formella skäl inte tillämpas i denna delårsrapport. Istället avges denna delårsrapport i enlighet med RR 20, Delårsrapportering, och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd och vissa av Redovisningsrådets rekommendationer. De tillämpade redovisningsprinciperna är desamma som i den årsredovisning som avges för räkenskapsåret 2005-09-01 - 2006-08-31. Under det räkenskapsåret har dock vissa redovisningsprinciper ändrats. De ändringarna syftade till att de finansiella rapporterna i allt väsentligt ska kunna presenteras enligt redovisningsprinciper som motsvarar dem som skulle ha tillämpats enligt RR32. Bolaget förväntar sig därför inte några ytterligare övergångseffekter vid övergången till RR32 i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen för innevarande räkenskapsår. Följande nya redovisningsprinciper, som infördes i årsredovisningen per 2006-08-31, har fått en påverkan på de i denna delårsrapport lämnade jämförelseuppgifterna. " RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip " RR 15 Immateriella tillgångar " URA 25 Redovisning av kostnader i samband med emission och återköp av egetkapitalinstrument De nya principerna innebär följande: Utgifter för forskning kostnadsföres omedelbart. Utgifter avseende utvecklingsprojekt balanseras som immateriella tillgångar i den omfattning som det är tekniskt möjligt att färdigställa det på ett tillförlitligt sätt, det på ett tillförlitligt sätt kan beräknas vilka utgifter som är hänförliga till tillgången samt dessa utgifter på ett tillförlitligt sätt kan visas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsföres i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsföres balanseras inte som tillgång i senare perioder. Den ändrade principen innebär att jämförelseperiodens resultat förbättrats med 250 695 kr. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. Denna principändring har inte inneburit någon förändring avseende jämförelseperiodens resultat. Bolaget har dessutom valt att övergå till att redovisa finansiella instrument i enlighet med ÅRL 4 KAP 14 a § ff. Detta innebär att vissa finansiella instrument skall redovisas till verkligt värde. Då inga sådana finansiella instrument innehas av bolaget får denna principändring ingen påverkan på resultat och eget kapital. Aktien MedicPen AB (publ) är sedan den 11 december 2006 noterat på AktieTorget, en auktoriserad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn. Den 30 november 2006 var 12 966 000 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Kontaktuppgifter MedicPen AB (publ) Storgatan 44 302 43 Halmstad Tel: 035-100 800 Fax: 035-100 848 Hemsida: www.medicpen.com E-mail: info@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB