Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-12 09:46:32

MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2020, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 15 april 2020 skriftligen till MedicPen Aktiebolag (publ), Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Anmälan kan också göras per telefon 0738-145 215 eller per e-post info@medicpen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 15 april 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medicpen.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 221 068 931 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 9. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
   2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Beslut om riktlinjer för valberedningen.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 15. Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda
 16. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter
 17. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Kjell-Åke Andersson till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och 75 000 SEK till vardera ordinarie styrelseledamot. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Valberedningen har föreslagit att Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson, Anders Haskel och Ulf Lindahl omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Sigrun Axelsson omväljs till styrelseordförande vid det konstituerande styrelsesammanträdet.

Valberedningen har vidare föreslagit att bolagets revisor Baker Tilly MLT Kommanditbolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 13)

Valberedningen skall se över Instruktionen för valberedningen varje år. Instruktionen för valberedningen framlägges på årsstämman för godkännande.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslås bestå av 3 personer.

Valberedningen skall ta fram förslag på personer att utgöra valberedning.

I avsaknad av större ägare, rekommenderas stämman att välja enligt valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ta fram förslag på:

 • Ordförande på stämman
 • Antal styrelseledamöter
 • Styrelseledamöter
 • Styrelsearvode
 • Revisor och arvode till revisor
 • Instruktionen för valberedningen

Förslagen föreläggs stämman för beslut.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda (punkt 15)

Styrelsen i MedicPen Aktiebolag (publ), org. nr 556576-4809, ("Bolaget") föreslår bolagsstämman att - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - utge teckningsoptioner av serie 2020/2023.

Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga 1A:

 1. högst 600 000 teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en aktie i Bolaget ("aktie"),
 1. rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande personer (tillsammans "Teckningsberättigade"):
 • Fredrik Westman, anställd som verkställande direktör i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
 • Håkan Harvigsson, anställd i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
 • Theodor Sandström, anställd i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
 • Elisabeth Bulik, anställd i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
 • Johnny Andersen, anställd i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
 • Nicole Knutsson, påbörjar sin anställning i Bolaget i maj 2020, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner,
 1. teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista under perioden 1 - 4 juni 2020 eller den senare tid som styrelsen beslutar om,
 1. betalning för teckningsoptionerna ska ske senast fem kalenderdagar efter teckning,
 1. teckningsoptionerna ska ges ut på marknadsmässiga villkor till ett pris per teckningsoption som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av PWC. Värdet har preliminärt beräknats till 0,086 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,60 kronor,
 1. om någon teckning inte kan ske under den angivna perioden till följd av att förvärvaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning i stället kunna ske så snart som möjligt efter att tillgången till insiderinformation har upphört. Detsamma gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
 1. tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023,
 1. det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 37 501 kronor,
 1. teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Markets officiella kurslista under perioden 15 maj - 29 maj 2020 (motsvarande en period om tio handelsdagar som påbörjas dagen efter att delårsrapport för perioden januari-mars 2020 offentliggjorts),
 1. aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1A.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill erbjuda de Teckningsberättigade möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i Bolaget antas stimulera intresset för Bolagets verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i Bolaget. Således anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att berörda medarbetare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i Bolaget.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i detta incitamentsprogram kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 37 500 kronor fördelat på 600 000 aktier och röster motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt de fullständiga optionsvillkoren. Utöver de teckningsoptioner som styrelsen föreslår emitteras genom detta förslag finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning i emissionen kan inte förekomma.

Eftersom teckning av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas Bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för Bolaget. Behov av att vidta några säkringsåtgärder föreligger därför inte. Styrelsens förslag har beretts i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen (punkt 16)

Kjell-Åke Andersson aktieägare ("Aktieägaren") i MedicPen Aktiebolag (publ), org. nr 556576-4809, ("Bolaget") föreslår bolagsstämman att - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - utge teckningsoptioner av serie 2020/2023.

Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga 1A:

 1. högst 400 000 teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en aktie i Bolaget ("aktie"),
 1. rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande personer (tillsammans "Teckningsberättigade"):
 • Sigrun Axelsson styrelseledamot i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
 • Gun-Britt Fransson styrelseledamot i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
 • Anders Haskel styrelseledamot i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner; och
 • Ulf Lindahl styrelseledamot i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner,
 1. teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista under perioden 1 - 4 juni 2020 eller den senare tid som styrelsen beslutar om,
 1. betalning för teckningsoptionerna ska ske senast fem kalenderdagar efter teckning,
 1. teckningsoptionerna ska ges ut på marknadsmässiga villkor till ett pris per teckningsoption som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av PWC. Värdet har preliminärt beräknats till 0,086 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,60 kronor,
 1. om någon teckning inte kan ske under den angivna perioden till följd av att förvärvaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning i stället kunna ske så snart som möjligt efter att tillgången till insiderinformation har upphört. Detsamma gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
 1. tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023,
 1. det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 25 001 kronor,
 1. teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Markets officiella kurslista under perioden 15 maj - 29 maj 2020 (motsvarande en period om tio handelsdagar som påbörjas dagen efter att delårsrapport för perioden januari-mars 2020 offentliggjorts),
 1. aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1A.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieägaren vill erbjuda de Teckningsberättigade möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i Bolaget antas stimulera intresset för Bolagets verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i Bolaget. Således anser Aktieägaren det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att berörda medarbetare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i Bolaget.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i detta incitamentsprogram kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 25 o00 kronor fördelat på 400 000 aktier och röster motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,18 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt de fullständiga optionsvillkoren. Utöver de teckningsoptioner som Aktieägaren föreslår emitteras genom detta förslag, har Bolagets styrelse föreslagit att teckningsoptioner emitteras till anställda. I övrigt finns i Bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga föreslagna teckningsoptioner, uppgår till cirka 0,45 procent av det totala antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning i emissionen kan inte förekomma.

Eftersom teckning av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas Bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för Bolaget. Behov av att vidta några säkringsåtgärder föreligger därför inte. Aktieägarens förslag har beretts i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Zinkgatan 2 i Lomma samt på bolagets webbplats (www.medicpen.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lomma i mars 2020

MedicPen Aktiebolag (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB