Reports

Publicerat: 2020-03-16 13:00:55

Compare-IT Nordic AB: Kvartalsredogörelse 1 november 2019 - 31 januari 2020

Tredje kvartalet, nov 2019 - jan 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 873 Tkr (1 641 Tkr)
 • Periodens resultat uppgick till -1 961 Tkr (-1 070 Tkr)
 • Periodens EBITDA uppgick till -1 599 Tkr (-712)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,12 kr)
 • Antal utestående aktier är 17 375 508 stycken (8 687 754)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 721 Tkr (2 915 Tkr)
 • Soliditeten uppgår till 80% (84%)

Försäljningen under perioden utgörs av styrsystem till avtalskunder som erbjuder Compare-IT:s styrsystem som standard samt anpassade lösningar till styckehus. Som tidigare kommunicerats valde Svensk Husproduktion för drygt ett år sedan, av kostnadsskäl, att erbjuda smarta hem som ett möjligt tillval. I samband med att det trädde i kraft, var en initial försäljningsminskning förväntad. Vi arbetar nu med en gemensam plan för att informera husköparna om vårt tillvalserbjudande och ge möjlighet att aktivt välja till den teknik som finns tillgänglig via hustillverkaren. Vi har även utvecklat vår lösning för Svensk Husproduktion för att hitta en bra väg framåt. Samtidigt har Västkuststugan/Borohus utvecklats väl och ökat sina inköp väsentligt.

Perioden har också präglats av ett antal förskjutna leveranser av system, som senarelagts p g a förseningar i byggprocessen. Med Compare-IT:s fokus på smarta hem har produktserien för kommersiella installationer, Commercial Line, påbörjat en utfasning vilket märkbart påverkat försäljningen. Compare-IT kommer inom en snar framtid att lägga ut hela produktionen på en underleverantör, vilket förväntas förbättra bruttomarginalen. Hittills har slutmontage och test skett på plats hos Compare-IT.

Under perioden har bolagets personalkostnader minskat med drygt 12% jämfört med samma period föregående år, genom att organisationen anpassats och kompetenser omfördelats. De något högre övriga externa kostnaderna utgörs främst av ett ökat säljfokus och en bearbetning av installatörsledet, som kan generera en snabbare affär när det gäller denna typ av produktleverans och installation. Även om tiden till möjlig affär är väsentligt kortare via denna kanal, finns en naturlig ledtid även i denna process och effekten av den ökade bearbetningen förväntas därför först under kommande kvartal.  

Återstående äldre system i utbytesprogrammet, som introducerades under föregående kvartal, har bytts ut enligt plan. Utbytessystemet har innefattat de tidigt levererade styrsystemen, som nu uppgraderats och anpassats för framtidens ljuskällor samt framtida digitala tjänster och mjukvaruuppdateringar på distans. Utbytesprogrammet har även under detta kvartal lett till ökade kostnader av engångskaraktär. Resultatet belastas även av en del lagerkassation av äldre versioner av systemet. Lagret är nu fullt kurant. Dessa kostnader kvarstår således inte framöver.

Som en konsekvens av den lägre faktureringen och högre kostnader är periodens resultat lägre än motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under kvartal 3

Marknad och försäljning

 • Riksbyggens projekt BRF Prostkvarnen i Jönköping, med totalt 54 stycken bostäder i ett flerfamiljshus håller på att färdigställas. Samtliga armaturer, som installerats, har testats och verifierats tillsammans med belysningsstyrningen som ingår i Home LineTM produkten. Beräknad inflyttning är under vecka 20 2020. Compare-IT:s styrsystem har monterats och levererats i centraler från Alcadon AB. Fakturering skedde under kvartal 2.
 • På Riksbyggens projekt BRF Landgången i Halmstad har Home LineTM produkterna driftsatts. Compare-IT har varit med och testat och avprovat systemen. I flerfamiljshuset har 5 stycken bostäder utrustats med anpassade Home LineTM.
 • Beställning och första kundleverans har skett av den kompletta smarta elcentralen, som Compare-IT tagit fram tillsammans med en skåpsbyggare.
 • Efter den inledande marknadsundersökningen på den norska marknaden, har bearbetningen fortsatt och fler kontakter har initierats med både småhustillverkare och bostadsutvecklare för att hitta ett lämpligt första projekt och en partner/återförsäljare. 
 • Bolaget kommunicerade att Fiskarhedenvillan kommer att utvärdera Compare-IT:s smarta hem lösning i ett kommande husprojekt i Mellansverige. Huset är av typen Trend och kommer att bestyckas med Compare-IT:s smarta hem lösning med fokus på trygghet, säkerhet och komfort. Preliminär leverans är skiftet Q1/Q2 2020 och utvärderingen kommer att ske därefter. Fiskarhedenvillan är en av Sveriges största småhustillverkare. För mer information se https://fiskarhedenvillan.se/om-husleverantoren-fiskarhedenvillan/

 

Övriga väsentliga händelser

 • Nudging Capital AB, som ägs i lika delar av Compare-IT:s styrelseordförande Jeanette Andersson och Mats Johansson, grundare av bl a ZetaDisplay AB (publ) och Iconovo AB (publ), blev näst största ägare i Compare-IT Nordic AB. Jeanette Andersson överförde sina Compare-IT aktier från sitt helägda bolag Jelifa AB till Nudging Capital AB. Nudging Capital hade sedan tidigare 1 272 341 aktier i Compare-IT. Nudging Capital ägde därefter 1 946 716 aktier i Compare-IT, motsvarande ett ägande om 11,2%.
 • Softhouse Invest AB, största ägare i Compare-IT Nordic AB, ökade sitt innehav i Compare-IT genom att köpa 274 000 aktier till en aktiekurs om 0,73 kr per aktie från Martin Strandqvist Holding AB. Martin Strandqvist är säljansvarig i Compare-IT och verkar från Stockholm. Efter köpet har Softhouse Invest AB 3 758 000 aktier i Compare-IT, motsvarande en ägarandel om 21,6%.
 • Nudging Capital AB, näst största ägare, ökade sitt innehav i Compare-IT genom att köpa 274 000 aktier till en aktiekurs om 0,73 kr per aktie från Jimmy Björkman Holding AB. Jimmy Björkman är inte längre aktiv i företaget. Efter köpet har Nudging Capital 2 220 716 aktier i Compare-IT, motsvarande en ägarandel om 12,8%.

 

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Bolaget har fått beställning på Home LineTM till Borohus nya visningshus på Nybygget, Arlanda Stad. Nybygget har drygt 20 stycken olika visningshus från Sveriges hustillverkare. VästkustStugan AB, med dotterbolaget Borohus och varumärket VästkustVillan, erbjuder Home LineTM som standard i alla sina småhus och som tillval i projekthus.
 • Compare-IT har fått beställning på och inlett leverans av styrsystem till BRF Skogslärkan, ett projekt med 20 stycken parhuslägenheter på ca 145 kvm i Sollentuna. Husen byggs av Borohus.

 

VD har ordet

Utvärderingsprojekt - ett viktigt startskott för nya samarbeten

Vi är väldigt stolta över de olika utvärderingsprojekt med Home LineTM som just nu pågår. Jag tänker då t ex på Compare-IT:s första större lägenhetsprojekt med Riksbyggen. Inflyttning närmar sig och därmed en viktig utvärderingspunkt, där byggledning, elinstallatör och bostadsinnehavare får ge sin värdefulla återkoppling. Som ett exempel på utvärderingsprojekt bland småhustillverkarna uppförs i Mellansverige ett hus från Fiskarheden, där Home LineTM kommer att installeras.

Nedgången i försäljningen förklaras främst med Svensk Husproduktions val att gå över från standard till tillval och att nya kunder har lång startsträcka. Under kvartalet har bolaget ökat bearbetningen av det viktiga installatörsledet. Den nya kompletta smarta elcentralen, som tagits fram tillsammans med en skåpsbyggare, har gjort att elinstallatörerna fått en paketerad lösning att presentera för slutkund samt en enkel och standardiserad installation. Att kunna presentera ett färdigt smarta hem paket med ett komplett pris för hårdvara och installation underlättar markant för elinstallatören i kontakten med husköparen.

Vi ser en ökad efterfrågan på större system, hos både våra avtalskunder och i samband med systemleveranser till anpassade styckehus. Fler bostadsköpare efterlyser mer styrningar och i fler utrymmen i bostaden, vilket vi ser som en indikation på att kundernas medvetenhet om tillgänglig teknik i bostäder ökar och att marknaden mognar. Försäljningen hos våra avtalskunder visar på en fortsatt god byggtakt, om än något försvagad i vissa storstadsregioner, sannolikt påverkad av de nya amorteringskraven. Senaste rapporten från Boverket visar att nivån för nybyggnation återhämtat sig från 2018 och prognosen för antal nybyggnationer under året ligger på ca 50 000. Under innevarande år visar prognosen att bostadsbyggandet totalt sett ökar mest i större kommuner utanför storstadsregionerna.[1]

Under kvartalet har vi mött ett markant ökat intresse från allmännyttan. Vi har inlett diskussion med ett antal kommunala bostadsbolag med hyresrätter som utforskar möjligheter med den nya tillgängliga tekniken och aktivt arbetar med att öka sin digitaliseringsgrad. Detta segment är mycket intressant men kräver en anpassad affärsmodell.    

Den bransch vi verkar i, hemautomation, är att betrakta som en relativt ny bransch. Compare-IT har varit med inom fastighetsautomation sedan 2005 och har under dessa år skaffat sig en djup och relevant kompetens inom bygg- och installationsprocessen parallellt med att vi har utvecklat ett eget styrsystem. Det finns stora fördelar med ett egenutvecklat styrsystem och att vi som leverantör kan garantera full kontroll på både hårdvara och mjukvara i hela kedjan från konstruktion till användning och support. Detta är något som tidigare varit underskattat i utvärderingsprocesser men som idag blivit en viktig parameter inför ett framtidssäkert systemval.  

Compare-IT har idag ett starkt och väl genomtänkt system som fungerar mycket väl. Med över 800 system installerade i Sverige, vilket skapar en god förutsättning för kompletterande affärer till befintliga kunder, har vi en fortsatt intressant position och en god konkurrenskraft. Vi har flera gånger påpekat vikten av uthållighet och att detta är en marknad som kräver långsiktighet. Vi har egentligen aldrig varit bättre rustade för att skala upp affären än nu.

Introduktionen av röststyrning, via Google Home Appen, har varit en mycket uppskattad utveckling och vi ser ett växande antal användare som ser möjlighet med att utöka sin styrning via denna integration. Utvecklingsavdelningen arbetar aktivt med ett antal nya projekt, bl a trådlös komplettering, en önskvärd möjlighet för att kunna bygga vidare på och anpassa sitt system även efter inflyttning.

Det är glädjande att Softhouse Invest och Nudging Capital ökat sina innehav i Compare-IT. De båda bolagen ser en stor potential för Compare-IT:s lösning och på det sätt som systemet passar in i byggprocessen för nybyggnation. Företagsledningen i båda bolagen bidrar aktivt med affärsutveckling och sitt kontaktnät samt är delaktiga i den strategiska diskussionen avseende relevanta partnerskap och gynnsamma strukturaffärer.

 

Kerstin Lindkvist Toms

Verkställande direktör

 

 

Compare-IT i korthet

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare- IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation anpassad för byggprocessen med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet.

 

 

Kommande rapport

2020-06-15 Bokslutskommuniké

 

 

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor.

 

 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsredogörelsen ger en rättvisande översikt av företagets ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

Lund den 2020-03-16

Styrelse och VD för Compare-IT Nordic AB (publ)

 

 

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:

VD Kerstin Lindkvist Toms

Telefon: +46 733-19 06 30

E-post: kerstin@compare-it.se

 

[1] Boverkets indikatorer nr 2 dec 2019

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB