Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-20 07:41:00

ahaWorld AB: Kallelse till extra bolagsstämma i AHA WORLD AB (publ)

Aktieägarna i AHA World AB (publ), 556724-8694, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 april 2020 klockan 13:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 4tr, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 april 2020 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 9 april 2020 per post till ahaWorld AB, Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm (Vänligen märk kuvertet "extra bolagsstämma") eller per e-post info@ahaworld.se.

 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.ahaworld.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 9 april 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

 

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

8. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

Verksamheten har under 2019 förändrats och bolaget bedriver inte idag någon egen spelverksamhet. Det finns dessutom idag ingen del av verksamheten som relaterar till namnet aha-. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman fattar beslut om följande ändringar av bolagsordningen.

 

Nuvarande lydelse:

"§ 1. Firma

Bolagets firma ska vara AHA World AB (publ)."

 

3. Verksamhet

Bolaget skall genom dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra programvara och system för spelbranschen, samt genom dotterbolag tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital kommunikation, samt äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel. Bolaget skall vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet."

 

Föreslagen lydelse:

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn skall vara Blick Global Group AB (publ)."

 

3. Verksamhet

Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet."

 

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

 

Fullständiga förslag kommer att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm samt på bolagets hemsida www.ahaworld.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Bolaget har 145 930 588 aktier och röster.

 

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

 

Stockholm i mars 2020

AHA World AB (publ)

STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration