Reports

Publicerat: 2007-04-18 10:11:37

MedicPen AB: Delårsrapport för perioden 2006-12-01 - 2007-02-28

Sammanfattning av delårsrapport för december 2006 - februari 2007 (jfr december 2005 - februari 2006) Resultat efter finansiella poster (SEK) -586 129 (-97 143) Resultat per aktie (SEK) -0,06 (-0,13) Soliditet (%) 81 (N/A)

Kommande finansiella rapporter 2007-07-19 Delårsrapport tre 2007-10-19 Bokslutskommuniké för 2006/2007 Andra kvartalet MedicPen AB:s (publ) räkenskapsår är 1/9-31/8. Under det innevarande räkenskapsårets andra kvartal, dvs. december 2006 - februari 2007, har bolaget intensifierat sitt arbete inför den kommande produktlanseringen. Arbetet har under perioden fortgått planenligt och tidigare förmedlad tidsplan har hållits. MedicPen Classic och Clinic, har under perioden funktionstestats för att säkerhetsställa produkternas tillförlitlighet. Bolaget har under perioden lämnat in en världsomfattande patentansökan. Godkända patent erhållna från denna internationella patentansökan bedöms ge ett mycket starkt skydd för MedicPens produktportfölj och framtida affärsmöjligheter. Vidare utökades styrelsen, då Göran Månsson valdes in, för att tillföra styrelsen ytterligare kompetens. Resultatet efter finansiella poster om -586 129SEK, ligger i linje med vad bolaget tidigare har budgeterat för perioden och är främst hänförligt till ett intensifierat arbete inför produktlanseringen. MedicPen Clinic först att lanseras Bolaget har tidigare förmedlat att MedicPen C100, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering, skulle lanseras under sommaren 2007. Först ut under sommaren blir i stället MedicPen Clinic, som är specialanpassad för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Anledningen till att produkterna byter position i MedicPens lanseringsplan är för att maximera produktportföljens potential. Därav optimeras bolagets marknadsvärde. MedicPen Clinic har bättre marginaler, då säljledet reduceras med ett steg, samt fördelen att sälja större volymer per kund. I en klinisk prövning deltar upp till tiotusen patienter. Då MedicPen kommer att sätta fullt fokus på lanseringen av MedicPen Clinic under sommaren 2007, kommer MedicPen Classic att lanseras under hösten 2007. Detta innebär kortfattat att produkterna byter position i bolagets lanseringsplan. Fördelarna med positionsbytet är att såväl kostnaderna som risken blir lägre. Bland annat reduceras bolagets initiala marknadsföringskostnader kraftigt. Vidare kan MedicPen referera till att tablettdoseraren används i kliniska prövningar, när lanseringen mot konsumentmarknaden sker, vilket bedöms främja försäljningen i konsumentledet. MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) är noterat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. Bolaget utvecklar produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering, samt produkter för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Under sommaren 2007 påbörjas försäljningen av MedicPen AB:s (publ) första produkt, MedicPen C100 Clinic, i Sverige. Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika segment: - Konsumentmarknaden - Företag inom läkemedelsbranschen - Företag, kommuner och landsting som är vårdgivare Bolaget utvecklar i dagsläget flera varianter av tablettdoserare, som är baserade på en gemensam och patenterad teknikplattform. Produkten C100 Classic hjälper patienter att komma ihåg att ta sin medicin och ser även till att doseringen blir korrekt. Tablettdoserarna är prisvärda och har god funktionalitet. Detta ger stora möjligheter för produkten att få en bred acceptans på marknaden. Produkten C100 Clinic har en stor potential att användas i kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. MedicPen C100 Classic Bolagets produkt, MedicPen C100, är en egenutvecklad och patenterad tablettdoserare som underlättar medicinering för patienter. Produkten hjälper patienter att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Detta görs genom att patienten får en påminnelse via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin skall tas. MedicPen C100 är en datoriserad, ergonomisk och användarvänlig produkt som är så liten att man alltid kan ha den med sig. Denna tablettdoserare ökar patientens följsamhet och minskar risken för felmedicinering. Produkten kan kopplas till en dator så att all historik kan följas och illustreras grafiskt. Det är också möjligt att läsa av historiken i produktens display, vilket gör att sjukvårdspersonal och användare på ett enkelt sätt kan kontrollera medicinbehandlingen. Produkten vänder sig till slutkonsumenten, dvs. patienten. MedicPen C100 Clinic MedicPen C100 Clinic är en modifierad MedicPen C100 Classic, som är specialanpassad för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. MedicPen Clinic registrerar all medicinering och skickar via datoranslutning och Internet all information till aktuellt läkemedelsbolag för vidare analys och utvärdering. MedicPen Clinic vänder sig till bolag inom läkemedelsbranschen. Viktiga händelser under perioden Den 11 december 2006 noterades MedicPen AB (publ) på AktieTorget. Vidare har bolaget lämnat in en världsomfattande patentansökan i december 2006. Ansökan avser anpassade magasin som medför att en och samma MedicPen kan användas för att mata ut flera olika sorters tabletter, på ett effektivt och mycket reproducerbart sätt, i samband med MedicPens unika utmatningsmekanism. Ett godkänt patent bedöms ge ett mycket starkt skydd för MedicPens produktportfölj. MedicPen AB (publ) har för avsikt att söka ytterligare patent inom produktområdet. Under perioden har bolaget intensifierat sitt arbete inför den kommande produktlanseringen. Arbetet har fortgått planenligt och tidigare förmedlad tidsplan har hållits. Under perioden har produkten, både Classic och Clinic, funktionstestats och finjusterats för att ytterligare öka produkternas tillförlitlighet. På årsstämman den 19 februari 2007 utökades styrelsen, då Göran Månsson valdes in i styrelsen. Månsson är VD och koncernchef för Falvirkoncernen och har tidigare bland annat varit VD för Maxfly och Acrinova. Viktiga händelser efter perioden Bolaget har tidigare förmedlat att Medic Pen C100 Classic, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering, skulle lanseras under sommaren 2007. Först ut under sommaren blir i stället MedicPen C100 Clinic. Då MedicPen kommer att sätta fullt fokus på lanseringen av MedicPen Clinic under sommaren 2007, kommer MedicPen Classic att lanseras under hösten 2007. Detta innebär kortfattat att produkterna byter position i bolagets lanseringsplan. Bolaget har inlett produktionen av detaljer till både Classic och Clinic. Dessa aktiviteter ligger helt i linje med MedicPens planering inför lanseringen av bolagets tablettdoserare. Därutöver har MedicPen AB (publ) lämnat in ytterligare en internationell patentansökan efter periodens utgång. Ansökan avser att skydda system och detaljer avsedda att effektivisera informationsflödet i och kring MedicPens produkter. Godkända patent erhållna från denna internationella patentansökan bedöms ge ett mycket starkt skydd för MedicPens produktportfölj och framtida affärsmöjligheter. Principer för delårsrapportens upprättande Bolaget upprättar efter noteringen på AktieTorget i december 2006 sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR32, Redovisning för juridisk person vars värdepapper är noterade. Delårsrapporten har till följd därav upprättats i enlighet med reglerna i IAS 34. Tidigare har bolaget tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd samt vissa av Redovisningsrådets rekommendationer Under räkenskapsåret 2005/2006 ändrades vissa redovisningsprinciper. De ändringarna syftade till att de finansiella rapporterna i allt väsentligt skulle kunna presenteras enligt redovisningsprinciper som motsvarar dem som skulle ha tillämpats enligt RR32 och IAS 34. Bolaget har därför ej fått några ytterligare övergångseffekter vid övergången till RR32 och IAS 34 i denna delårsrapport och förväntar sig inga förändringar i årsredovisningen för innevarande räkenskapsår. De nu tillämpade redovisningsprinciperna är därför i sak samma som använts i den senaste årsredovisningen, även om bolaget nu tillämpar ett annat regelverk. Aktien MedicPen AB (publ) noterades den 11 december 2006 AktieTorget, som numera är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Den 28 februari 2007 var 12 966 000 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. MedicPen AB (publ) Adress: Storgatan 44 302 43 Halmstad Tel: 035-100 800 Fax: 035-100 848 Hemsida: www.medicpen.com E-mail: info@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB