Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-06 14:47:25

Medfield Diagnostics AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), org.nr 556811–5272 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 5 juni 2020 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Följ anvisningar vid ankomst till konferenscentret. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts vid stämmans öppnande.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 maj 2020,

dels  senast den 30 maj 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligen under adress Medfield Diagnostics Aktiebolag "Årsstämma 2020", c/o Advokatfirman Cedric AB, att. Olof Thorsell, Box 3116, 400 10 Göteborg eller via e-post till medfieldAGM2020@cedriclaw.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon under dagtid, samt även i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer en bekräftelse att skickas ut.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

COVID-19

Med hänsyn tagen till den rådande situationen kring COVID-19 har styrelsen sett sig nödgad att fatta vissa beslut kring formerna för årsstämman 2020.

Rent formellt omfattas inte en årsstämma av det av regeringen utfärdade förbudet mot allmänna eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Styrelsen anser dock att det är påkallat att genomföra stämman på ett sätt som innebär att hänsyn tas till folkhälsan såväl som att risken för enskilda aktieägare minimeras i den mån det går.

Med anledning av det ovan nämnda har styrelsen därför beslutat följande:

 • Förtäring och dryck kommer av hälso- och smittspridningsskäl inte att tillhandahållas under årsstämman.
 • För den aktieägare som inte önskar närvara fysiskt vid stämman erbjuder Bolaget en möjlighet att utse ombud. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida eller kan skickas per post till den som så önskar.
 • Aktieägare ska även ha möjlighet att ställa frågor via e-post att besvaras snarast möjligt efter årsstämman.
 • Styrelsen har beslutat att möjlighet till poströstning ska erbjudas aktieägarna. Formulär för poströstning finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Instruktioner för poströstning återfinns på formuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 13. Val av styrelseledamöter.
 14. Val av styrelseordförande.
 15. Val av revisor.
 16. Beslut om valberedning.
 17. Avslutning.

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2, 1116)

Valberedningens beslutsförslag kommer att genom pressmeddelande publiceras senast två veckor före årsstämman.

Övrig information
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För information om hur bolaget kommer att behandla personuppgifter i anledning av årsstämman, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2020

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB