Hem

Reports

Publicerat: 2007-10-19 10:24:31

MedicPen AB: Sammanfattning av räkenskapsåret 1 september 2006 - 31 augusti 2007

Resultat efter finansiella poster 1 juni 2007- 31 aug 2007 (SEK) -107 658 (-402 100) Resultat per aktie (SEK) 1 juni 2006 - 31 aug 2006 -0,01 (-0,05) Resultat efter finansiella poster 1 sept 2006- 31 aug 2007 (SEK) -1 306 608 (-743 457) Resultat per aktie (SEK) 1 sept 2006- 31 aug 2007 -0,16 (-0,08) Soliditet (%) 82 (37)

Kommande finansiella rapporter Publiceringsdatum Delårsrapport september - november 2007 21 januari 2008 Delårsrapport december 2007 - februari 2008 18 april 2008 Delårsrapport mars - maj 2008 18 juli 2008 Bokslutskommuniké 2007/2008 17 oktober 2008 Räkenskapsåret 2006/2007 i korthet MedicPen AB:s (publ) räkenskapsår är 1 september - 31 augusti. Bolaget genomförde under september till oktober 2006 en nyemission, som blev övertecknad och inbringade drygt 14 miljoner kronor före emissionskostnader. Den 11 december 2006 listades MedicPen AB (publ) på AktieTorget. MedicPen AB (publ) har under räkenskapsåret lagt mycket tid och resurser på arbete inför lanseringen av bolagets första produkt, MedicPen™ Clinic C100. Lanseringen inleddes planenligt i mitten av juli 2007, då MedicPen AB (publ) påbörjade försäljningsarbetet. Bolaget har etablerat kontakt med såväl läkemedelsbolag som CRO -företag och den inledande responsen har varit god. Bolaget har ett omfattande och starkt patentskydd. Dessutom har MedicPen AB (publ) under räkenskapsåret lämnat in två internationella patentansökningar och en ansökan om ett breddat varumärkesskydd utanför EU. Därutöver har ett användartest genomförts på Spenshults reumatikersjukhus. Testen visade på väsentligt ökad följsamhet. Vidare breddades styrelsens kompetens i februari 2007, då Göran Månsson, som är VD och koncernchef för Falvirkoncernen, valdes in i MedicPen AB:s (publ) styrelse. 1 juni - 31 augusti 2007 i korthet (fjärde kvartalet) Under räkenskapsårets fjärde kvartal genomfördes ett användartest av produkten. Patienter vid Spenshults reumatikersjukhus testade produkten i sin vardagliga situation. Genom användande av MedicPen™ Clinic C100 ökade patienternas följsamhet, det vill säga hur korrekt patienterna doserar, till 95,6%. Just patienters följsamhet är ett vanligt problem vid medicinering över längre tidsperioder och i normalfallet ligger följsamheten omkring 50%. Således bedömer bolaget att testresultaten är mycket bra. Dessutom mottogs handhavandet av MedicPen™ Clinic C100 positivt av patienterna i testet. Under perioden fortsatte arbetet inför produktlanseringen, vilket resulterade i att MedicPen AB (publ) i mitten av juli inledde lanseringen av MedicPen™ Clinic C100. Inledningsvis är försäljningen fokuserad mot läkemedelsbolag och CRO-företag. CRO är företag som är specialiserade på kliniska prövningar och gör medicinska studier på uppdrag från läkemedelsindustrin. Initialt kommer MedicPen AB (publ) att rikta sig mot den svenska delen av denna marknad. Bolaget har etablerat kontakt med såväl läkemedelsbolag som CRO-företag och den inledande responsen har varit god. Efter räkenskapsårets utgång Arbetet har fortsatt enligt plan efter räkenskapsårets utgång och fokus ligger på försäljning av MedicPen™ Clinic C100. Etablerade kontakter med läkemedelsbolag och CRO-företag har bearbetats ytterligare, med fortsatt god respons. För att möta den positiva responsen från marknaden kommer bolaget att förstärka organisationen på marknadssidan. MedicPen AB (publ) planerar att inleda lanseringen av MedicPen™ Classic C100 under vintern 2007/2008. Bolaget har tidigare kommunicerat en tvist med en underleverantör. MedicPen AB (publ) och leverantören har nått en förlikning på, för bolaget, bra villkor. Förlikningen innebär att tidigare reserverade medel inte behöver nyttjas fullt ut. MedicPen AB (publ) bedömer att bolaget kommer att ha ett positivt kassaflöde 2008. Läs hela Bokslutskommunikén i bifogade fil MedicPen AB (publ) Adress: Storgatan 44 302 43 Halmstad Telefon: 035-100 800 Fax: 035-100 848 Hemsida: www.medicpen.com E-mail: info@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration