Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-08 08:27:35

Medfield Diagnostics AB: Årsredovisning för Medfield Diagnostics AB 556677-9871 Räkenskapsåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Medfield i korthet

Medfield utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik.

Medfield utvecklar en serie instrument som potentiellt möjliggör att triagering, diagnos och behandling av hjärnskador kan flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar ut i prehospitala vårdmiljöer, till exempel ambulans. För exempelvis stroke och trauma är det viktigt med tidig diagnos för att styra till rätt vårdprocess och sjukhus. Varje minut som kan korta tiden från skada till rätt typ av vård är av yttersta vikt för patientens överlevnad och rehabilitering. Instrumenten är portabla, trådlösa, mikrovågsbaserade och utvecklade för den prehospitala vården. De har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom positiv påverkan på sjukdomsförloppen. Utöver ett bättre vårdutfall innebär detta också stora kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv, begränsade patientskador och minskad rehabilitering i både omfattning och tid. MD100 använder mikrovågor och är utrustad med antenner som sänder och tar emot signaler som potentiellt kan visa om en stroke orsakats av en blödning eller en blodpropp, eller om en traumatisk hjärnskada har lett till blödning.

 • Bolagets produkt MD100 är ett instrument för kliniskt beslutsstöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador.
 • Medfields mikrovågsteknik kompletterar andra tekniker, exempelvis bildgivande. Mikrovågor påverkas av kroppens dielektriska egenskaper och ger mätningar med hög känslighet för biologiskt material med högt vatteninnehåll. Detta möjliggör diagnos av till exempel blod i hjärnvävnad.
 • Efter mer än tio år av forskning och utveckling vid Chalmers Tekniska Högskola fortgår nu utvecklingen med validering av konceptet, pågående kliniska prövningar och uppbyggnad av kunskap för en kommersialisering av produkten.

Bilden utvisar MD100, utvecklad av Medfield Diagnostics AB

VD kommentar

Vi är på rätt väg, det är tydligt. År 2018 tog bolaget några viktiga inriktningsbeslut gällande fortsatt utveckling av MD100. Dessa beslut visade också vägen för arbetet under 2019 med starka prioriteringar och tydlig målsättning att bolaget skall CE-certifiera MD100.

Ett viktigt steg i den riktningen var när Intertek i mars godkände MD100 i enlighet med Ambulansstandarden IEC:60601-1-12 och Medfield erhöll ett nytt uppdaterat CB-certifikat som möjliggör användning av MD100 i ambulansmiljö. I oktober utvärderade Medfield, CHC Helicopter Service och Equinor AS MD100 i luftambulansen med godkänt resultat, vilket innebär att MD100 nu får användas för att utvärdera patienter under flygning i SAR-helikopter Sikorsky S-92.

Den just nu mest tidskrävande processen är utvecklingen av klassificeringsalgoritmerna i MD100. För att erhålla både hög prestanda och hög tillförlitlighet till prestandan krävs kvalitativa patientdata från kliniska studier. För att kunna fortsätta med insamling av patientdata finns en del utmaningar att hantera för bolaget. Dessa utmaningar hanteras främst genom att aktivt arbeta nära prövarledarna och de studiecentra de representerar samt att utveckla metoder och databaser för utökad algoritmträning. Under 2019 har bolaget tillfört resurser för att stärka dessa områden.

Genom flera vetenskapliga kontakter ökar också närheten till marknaden, till användarna och kunderna. I den fas som Medfield är just nu är det väldigt glädjande att kunna presentera fungerande lösningar till den prehospitala sjukvården till sjöss, i luften och på land. Medfield var aktiva på FLISA i februari, ett möte för ambulansledare och akutvårdspersonal. Vidare på Nordens största e-hälsomässa Vitalis i Göteborg i maj och samtidigt med personal och utställningsmonter på den Europeiska Strokekongressen i Milano. Presentationer och utställningar genererar alltid ett stort intresse och det är fantastiskt roligt att göra en demonstration av MD100 och visa att det endast tar några minuter att genomföra en mätning på en patient för att ge värdefullt beslutsstöd i en livsavgörande vårdinsats.

För att kunna möta framtida krav från marknaden har Medfield under 2019 tagit beslutet att också följa regelverket Medical Device Regulation (MDR). Det innebär att bolaget uppfyller både nuvarande och framtida krav på medicintekniska kvalitetssystem. Intertek, som är notified body för Medfield, är i processen att bli godkända för MDR och kommer att fortsatt kunna bistå Medfield i det regulatoriska arbetet. Att uppfylla kraven är förstås både omfattande och kostsamt men ett nödvändigt arbete som kräver tålamod och bra planering.

Under emissionsarbetet i slutet av 2019 hade jag som VD möjlighet att träffa många av er aktieägare och det är glädjande och inspirerande att känna ert stöd och engagemang. Uthållighet och tålamod är något som kännetecknar vår bransch och är också en förutsättning för att lyckas. Medfield har rätt fokus, rätt produkt och tillsammans med er, rätt förutsättningar att lyckas.

Vi är på rätt väg.

Stefan Blomsterberg, CEO Medfield Diagnostics AB

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Marknad

Under året har bolaget arbetat med att definiera primärmarknader och att öka dialogen med potentiella kunder på dessa marknader. Bolaget har träffat ett flertal potentiella kunder i samband med deltagande i mässor och fackmässiga möten där vi också träffat ledare och klinisk personal inom ambulanssjukvården. I Sverige och i Norge har bolaget fortsatt givande dialoger med flera sjukhus. I Australien är intresset fortfarande stort och i september fick Medfield besök av hälsoministern med stab från New South Wales. Samtalet handlade främst om utökad studieaktivitet samt strategisk placering av MD100 i den australiensiska vårdkedjan.

I Kina fortsatte verksamheten och Medfield Asia Ltd har flera pågående diskussioner med potentiella partners. Intresset för Medfield och MD100 är mycket stort och sannolikt blir ett första steg att genomföra en klinisk studie. I Kina är regulatoriska krav på medicintekniska produkter fortsatt höga trots en harmonisering av regelverket i relation till europeiskt regelverk. Ett arbete med att ta fram en plan för hur bolaget på bästa sätt kan hitta studiesamarbeten har påbörjats. Studiesamarbete är på de flesta marknader ett etablerat sätt att påbörja en mer långvarig affärsrelation.

Bolaget deltog i följande event under 2019:

 • FLISA-möte i Stockholm i februari
 • Medfield presenterade på "Aktiespararnas Kvinnokväll" i Stockholm i april
 • Medfield presenterade på Associations World Congress & Expo i Göteborg i april.
 • Utställare tillsammans med PICTA i PreTest-projektet på VITALIS i Göteborg i maj
 • Utställare på ESOC i Milano i maj
 • Ambulansmöte i Borlänge i maj
 • Ambulansmöte i Groningen, Holland i maj
 • Möte med hälsoministern och socialdepartementet i Stockholm i maj
 • Medfield tog emot besök av Leif Pagrotsky på Medfield i maj
 • Medfield samarbetar med Västra Götalandsregionen i en PR-aktivitet för att uppmärksamma behovet av att utveckla strokevården i juni
 • 37ºC Health Tech Business Conference i Stavanger i juni
 • Ambulansmöte i Lund i juni
 • Möte med Swecare och Shanghai Hospital Development Center i augusti
 • Utställare på SPE Offshore Europe i Aberdeen Skottland i september
 • Möte med hälsoministern från New South Wales Australien i september
 • Utställare på FLISA-kongressen i Karlstad i september
 • Prehospital ICT Arenamöte i Göteborg i oktober
 • Presentation av bolaget med Aktiespararna i Stockholm och Göteborg i november
 • Möte med Shanghai CFDA delegation i Göteborg i december

Produktutveckling och Kvalitet

Utvecklingsteamet fortsatte det systematiska arbetet med att skapa förutsättningar för att uppnå ett bra patientunderlag från de pågående studierna, med såväl kvalitativa som kvantitativa data för att kunna färdigställa utvecklingen av algoritmerna i MD100. Efter ett stort antal träningsomgångar visar resultaten på en mycket positiv och tydlig prestanda för MD 100 inom Stroke-detektion. Detta leder till att utvecklingsteamet fortsätter träningen för att ytterligare förbättra prestandan. Att utveckla ett klinisk tillämpningsbart instrument med väl dokumenterad prestanda är fortsatt högsta prioritet för bolaget Inom instrumentproduktion har metoder för formsprutning av plastdelar utvecklats. Det kommer på sikt att leda till lägre produktionskostnader och minskade produktions- och produktrisker. Materialval och processutveckling görs i samverkan med Propoint AB i Kungsbacka.

Ett CB-certifikat för den senaste versionen av MD100, R4, har erhållits. Det innebär att systemet är säkert att använda och att det uppfyller gällande standarder. Förutom att vara ett intyg för användning av instrumentet i sjukhusmiljö har certifikatet nu utvidgats till att omfatta även akutmedicinska miljöer, såsom ambulanser. Alla standardtester utfördes av tredje part vid Intertek testhus i Kista. Medfield har genomgått en ledningssystemsrevision i enlighet med ISO 13485–2016 och fick ett uppdaterat kvalitetscertifikat från Intertek i februari. Ytterligare resurser har förstärkt området Medical Affairs för färdigställandet av teknisk- och klinisk dokumentation. Den 27-28 september genomförde Intertek en kvalitetsrevision av Medfield mot kvalitetsledningssystemet ISO 13485-2016. Medfield uppfyller alla krav och är fortsatt certifierat. Bolaget är i tät dialog med Intertek angående genomförandet av resterande regulatoriskt arbete mot en CE-certifiering av MD100. Bolaget är förberett för kraven i det nya medicintekniska regelverket (MDR) och Intertek kommer att vara notifierade för MDR i början av 2020.

 

Studier

Strokestudien VGR01 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsatte under perioden och bolagets nära samarbete med Sahlgrenska Sjukhuset och Göteborgs Universitet gör att vi tillsammans arbetar med att göra studien mer effektiv. Traumastudien i Göteborg och Sundsvall TICH01 uppnådde under året målet med 250 inkluderade patienter och avslutades. I Norge fortsatte MODS-studien i Stavanger och Bergen samt inom luftambulansen. Global Data Protection Regulation (GDPR) gjorde att kliniska data inte kunde föras över från Norge till Sverige under 2019. Bolaget och Helse Vest arbetade aktivt med en lösning som nu är på plats.

I Storbritannien fortsatte planeringen av traumastudien MINT vid King´s Hospital. Avtalet med Kent Surray Sussex Air Ambulance Service (KSS) signerades redan i november 2018. Den fördröjda studiestarten beror främst på personella förändringar i studieledningen på King´s College Hospital. Studieprotokollet är på signeringsrunda på King´s College Hospital och ska därefter till etiskt kommittee för godkännande.

I Australien har Hunter Medical Research Institute (HMRI) fortsatt den pågående strokestudien. HMRI planerar att utöka omfattningen av studien under 2020. Studien MF05 har under 2019 inkluderat cirka 800 friska frivilliga av totalt 1000. Studien planeras vara färdig under inledningen av 2020.

Att bedriva studier och att samla patientdata är viktigt i det långsiktiga arbetet med utveckling av tekniken. Det är också en viktig del i en framtida kommersiell relation med nyckelpersoner inom de terapiområden som Medfield är verksamt. Därför kommer deltagandet i kliniska studier fortsatt att vara av stor betydelse för Medfield. Samtliga kliniska studier drivs av forskare, så kallat prövar-ledda studier. Det betyder att Medfield har låga studiekostnader men också begränsade möjligheter att påverka själva genomförandet av studierna.

Diagrammet visar aggregerat antal inkluderade patienter per studie och år.

Projekt

Inom ramen för ett antal utvecklingsprojekt under 2019 har bolaget beviljats medel för vidareutveckling av MD100-systemet genom deltagande i följande projekt:

 • ChaseOn som finansieras av Vinnova med ett forskningsbidrag på 200 000/år, fram till och med år 2021, är en del i "ChaseOn"-konsortiet på Chalmers Tekniska Högskola. Medlen används för att, tillsammans med forskare på Chalmers, undersöka mikrovågssystem, algoritmer och antenner med tillämpning på framtida Medfield-instrument.
   
 • Predistroke som finansieras via Europakommissionen med 500 000 kronor i bidrag och är en del av Horizon 2020 SME-instrumentet fas 1. Den totala budgeten är på 700 000 kronor. Predistroke omfattar marknadsbearbetning och lanseringsplanering av MD100 och pågick fram till och med augusti 2019. Förutom finansiering omfattar också stödet tre dagar kvalificerad coachning från en av Europakommissionens företagscoacher.
 • SINO som finansieras av Vinnova med 400 000 kronor i bidrag. Den totala budgeten är på 900 000 kronor. Projektet handlar om pre-hospital patientutvärdering i samband med trafikolycka. Med hjälp av MD100 ska patienters vårdbehov bedömas och sedan ska informationen kommuniceras till det mottagande akutsjukhuset. Resultatet av projektet kommer att ge Medfield möjligheter att utveckla MD100-teknologin i samverkan med projektpartners och med sjukhus i Kina. Projektet kommer till huvuddel att genomföras i Kina och pågå till år 2022. Övriga projektdeltagare är: Chalmers Tekniska Högskola, Uppsala Universitet, WSP AB, RISE Victoria, VTI, EVAM AB och FellowBot AB.
 • SoSSUM som finansieras, av Vinnova med 500 000 kronor i bidrag. Den totala budgeten är på cirka 1,5 miljoner kronor. Med hjälp av MD100 skall patienters vårdbehov i akuta traumatiska skadesituationer identifieras och struktureras. Sedan skall denna information, tillsammans med annan information kopplad till insatsen. All information behandlas sedan i system av system som resulterar i olika beslut för att optimera räddningsinsatsen. Projektet är planerat att pågå till år 2022. Övriga projektdeltagare är: Chalmers Tekniska Högskola, Uppsala Universitet, WSP AB, RISE Victoria, VTI, EVAM AB och FellowBot AB.
 • Medfield och Stavanger Universitetssjukhus (SUS) träffade 2018 ett avtal vilket omfattar fortsatt utveckling av system för blödningsdetektion. I detta samarbete skall projektgruppen fokusera på blödningsdetektion i bröst och buk. Resultaten kommer att utvärderas med avseende på möjligheter att utveckla ytterligare produkter för kommersialisering. Medlen som har sökts kan nyttjas först under år 2020 och ska användas för att, tillsammans med forskare på Chalmers Tekniska Högskola, undersöka mikrovågssystem, algoritmer och antenner med tillämpning på framtida Medfield-instrument.
 • PreTest som finansieras av Vinnova med 25 000 kr, är ett projekt där Medfield i samverkan med PICTA, Västra Götalandsregionen, PreHospen Centrum för Prehospital forskning Högskolan i Borås och GM Medical, utvecklar en mobil testbädd till stöd för att vårdens digitalisering etableras. Syftet är att skapa unika möjligheter för både forskning och test av såväl ny teknik som vårdprocesser, vilka är svåra eller direkt olämpliga att göra i kliniskt operativ verklighet. Testbädden fokuserar på tidiga delar av vårdkedjan (prehospital sjukvård) och möjliggör såväl forskning som realistiska tester och utveckling av nya system, produkter och arbetsprocesser.

Harald Jacobsson och Albin Jonasson Svärdsby arbetar med projektuppföljning

Finansiering

Den 6 december avslutades teckningsperioden för den företrädesemission om 16,7 MSEK, före emissionskostnader, som beslutades på extra bolagsstämma den 13 november. Företrädesemissionen tecknades till cirka 45,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 273 procent. Emissionen tillförde bolaget kapital för att kunna lansera MD100 och fortsätta med kommersialiseringen på den europeiska marknaden.

Patent

Patentverket i USA meddelade att patentet "Linear classification of microwave scattering data" kommer att godkännas. Patentet täcker framförallt Medfields nuvarande system med en självlärande klassificeringsalgoritm för att diagnosticera patienter. Under 2018 har vi även arbetat med två nya patent som kommer att skickas in under 2019.

Bolags- och branschrelaterade risker

Medfield arbetar kontinuerligt med bolagets risker och genomför regelbundet riskanalyser och riskreducerande aktiviteter. I tillägg till styrelsen använder bolaget kvalificerade rådgivare inom teknik, juridik och finans för att minimera risker och negativa effekter för bolaget. En mer fullständig riskbeskrivning är presenterad i det IM som publicerats i samband med företrädesemissionen, vilken genomfördes december 2019 - januari 2020.

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret

 • Medfield deltar och demonstrerar MD100 på akutmedicinkonferensen "Big Sick" i Zermatt, Schweiz i februari
 • Medfield och Göteborgs universitet har träffat ett tilläggsavtal i februari om att de MD100 som Göteborgs universitet använder i kliniska studier skall anpassas till ambulansstandarden IEC 60601-1-12.
 • Medfield och Region Skåne har i februari ingått avtal om kliniskt samarbete för att utvärdera och utveckla instrumentet MD100 för användning tillsammans med biomarkörer.

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 854 0 3 209 1 165 4 720
Resultat efter finansiella poster -8 087 -7 038 -4 148 -4 437 -4 491
Balansomslutning 61 273 43 718 39 676 31 533 34 356
Antal anställda 7 6 9 9 9
Soliditet (%) 89,2 90,6 92,0 80,0 86,0

 

Förändring av eget kapital

Aktie- Utvecklings- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets Totalt
kapital fond fond fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 1 782 006 12 661 034 275 000 75 530 011 -43 580 455 -7 038 144 39 629 452
Nyemission 142 145     21 432 733     21 574 878
Ej registrerat aktiekapital 240 519           240 519
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:         -7 038 144 7 038 144 0
Omföring av utvecklingsutgifter   5 904 918     -5 904 918   0
Fusion av dotterbolag         4 738   4 738
Förändring av kostnad för personaloptioner         1 275 254   1 275 254
Årets resultat         -8 086 789 -8 086 789
Belopp vid årets utgång 2 164 671 18 565 952 275 000 96 962 744 -55 243 525 -8 086 789 54 638 053
           

Förändring av eget kapital

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst                                                                         41 719 219

årets förlust                                                                                -8 086 789

                                                                                                 33 632 430

disponeras så att

i ny räkning överföres                                                                33 632 430

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Nettoomsättning 853 508 0
Förändring av lager och av produkter i arbete -57 954 954 426
Aktiverat arbete för egen räkning 3 473 171 3 133 441
Övriga rörelseintäkter 701 547 1 015 211
  4 970 272 5 103 077
Rörelsens kostnader
Halvfabrikat och komponenter -482 212 -985 204
Övriga externa kostnader -3 791 432 -4 073 618
Personalkostnader 2 -8 596 381 -6 890 191
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -169 040 -170 165
Övriga rörelsekostnader -15 588 -14 467
  -13 054 653 -12 133 645
Rörelseresultat -8 084 381 -7 030 568
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader -2 408 -7 576
Resultat efter finansiella poster -8 086 789 -7 038 144
Resultat före skatt -8 086 789 -7 038 144
Årets resultat -8 086 789 -7 038 144
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 37 498 703 31 593 784
Patent, varumärken samt liknande rättigheter 4 1 851 687 1 596 283
  39 350 390 33 190 067
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 6, 7 562 814 100 000
Summa anläggningstillgångar 39 913 204 33 290 067
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varor under tillverkning 1 585 022 1 549 211
Förskott till leverantörer 0 93 765
  1 585 022 1 642 976
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar 213 829 315 157
Övriga fordringar 627 713 456 060
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 314 017 287 873
  1 155 559 1 059 090
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 16 978 0
Kassa och bank 18 602 471 7 725 735
Summa omsättningstillgångar 21 360 030 10 427 801
SUMMA TILLGÅNGAR 61 273 234 43 717 868
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 924 152 1 782 007
Ej registrerat aktiekapital 240 519 0
Reservfond 275 000 275 000
Fond för utvecklingsutgifter 18 565 952 12 661 034
  21 005 623 14 718 041
Fritt eget kapital
Överkursfond 96 962 744 75 530 011
Balanserad vinst eller förlust -55 243 525 -43 580 455
Årets resultat -8 086 789 -7 038 144
  33 632 430 24 911 412
Summa eget kapital 54 638 053 39 629 453
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 991 984 1 525 959
Skulder till koncernföretag 0 88 576
Övriga skulder 1 106 785 275 481
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 536 412 2 198 399
Summa kortfristiga skulder 6 635 181 4 088 415
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 273 234 43 717 868
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster -8 084 381 -7 030 568
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 8 1 449 033 449 679
Erlagd ränta -2 408 -7 576
Betald skatt 101 328 -200 421
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -6 536 428 -6 788 886
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete 57 954 -1 437 150
Förändring av kortfristiga fordringar -214 776 -328 106
Förändring av leverantörsskulder 466 025 659 215
Förändring av kortfristiga skulder 2 080 741 165 895
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 146 484 -7 729 034
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -6 329 362 -5 386 370
Nettoinvesteringar i dotterbolag -462 814 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 792 176 -5 386 370
FinansieringsverksamhetenNyemission 21 815 396 9 974 920
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 815 396 9 974 920
Årets kassaflöde 10 876 736 -3 140 484
Likvida medel vid årets början 7 725 735 10 866 219
Likvida medel vid årets slut 18 602 471 7 725 735

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Direkt hänförliga utgifter inkluderar personalkostnader i utvecklingsarbetet tillsammans med andel av relevanta omkostnader.

Aktiverade utvecklingsarbeten

Företagets utvecklingsarbete består av två pågående delprojekt till huvudprojektet.

Utgifter avseende pågående projekt som är direkt hänförliga till projektets utvecklingsfas redovisas som immateriell tillgång förutsatt att de uppfyller följande krav:

·     Utvecklingsutgiften mätas på ett tillförlitligt sätt.

·     Projektet är tekniskt och kommersiellt genomförbar.

·     Företaget har för avsikt och tillräckliga resurser att färdigställa projektet

·     Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den tekniska lösningen

·     Den tekniska lösningen kommer att generera sannolika framtida ekonomiska fördelar

Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier för aktivering kostnadsförs när de uppkommer.

Direkt hänförliga utgifter inkluderar personalkostnader i utvecklingsarbetet tillsammans med en andel av relevanta omkostnader.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5 år

Patent                                                                              5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer                                3 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar efter avslutad anställning

I Medfield Diagnostics AB förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.

Aktierelaterade ersättningar

Medfield Diagnostics AB har en aktierelaterad ersättningsplan där företaget erhåller tjänster från anställda och som vederlagt utger bolagets egetkapitalinstrument i form av personaloptioner till de anställda. Det totala belopp som ska kostnadsföras redovisas i resultaträkningen som en personalkostnad och i eget kapital i balanserad vinst, fördelat över intjänandeperioden. När ändrade bedömningar i senare rapportperioder ger upphov till avvikelser redovisas dessa i resultaträkningen och motsvarande justeringar görs i eget kapital. De sociala avgifter som uppkommer på tilldelning av aktieoptioner redovisas som en personalkostnad och en skuld. Efterföljande omvärderingar redovisas i resultaträkningen.

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

 

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till bolagets immateriella tillgångar då dessa utgör en betydande del av bolagets totala tillgångar.

De immateriella tillgångarna är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Ett nedskrivningstest, inkluderande en beräkning av nyttjandevärdet, har genomförts. Beräkningen av nyttjandevärdet baserar sig på bl a bolagets prognosticerande försäljning. Medfields bedömning är att nyttjandevärdet överskrider det bokförda värdet efter genomförd beräkning.

För de fall fördröjningar i försäljningen sker eller om försäljningen inte når upp till bolagets prognoser så kan det innebära att en nedskrivning av värdet på immateriella tillgångar måste ske.

Not 2 Anställda och personalkostnader

2019 2018
Medelantalet anställda
Kvinnor 2 1
Män 5 5
  7 6
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 399 357 1 724 240
Övriga anställda 3 217 456 2 651 629
  4 616 813 4 375 869
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 360 502 373 352
Pensionskostnader för övriga anställda 456 220 367 746
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 751 267 1 362 440
2 567 989 2 103 538
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 7 184 802 6 479 407

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 33 862 490 28 662 329
Årets aktiverade utgifter 5 904 919 5 200 161
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 767 409 33 862 490
Ingående avskrivningar -1 737 746 -1 737 746
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 737 746 -1 737 746
Ingående nedskrivningar -530 960 -530 960
Utgående ackumulerade nedskrivningar -530 960 -530 960
Utgående redovisat värde 37 498 703 31 593 784

Not 4 Patent, varumärken samt liknande rättigheter

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 247 044 2 060 835
Årets aktiverade utgifter, inköp 424 444 186 209
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 671 488 2 247 044
Ingående avskrivningar -650 761 -480 596
Årets avskrivningar -169 040 -170 165
Utgående ackumulerade avskrivningar -819 801 -650 761
Utgående redovisat värde 1 851 687 1 596 283

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 11 471 11 471
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 471 11 471
Ingående avskrivningar -11 471 -11 471
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 471 -11 471
Utgående redovisat värde 0 0

Not 6 Andelar i koncernföretag

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Inköp 562 814 0
Fusion andelar dotterbolag -100 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 562 814 100 000
Utgående redovisat värde 562 814 100 000

Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag

 Namn Kapital-andel Rösträtts-andel Antalandelar Bokförtvärde
Medfield Asia 80% 80% 80 562 814
      562 814

Not 8 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2019-12-31 2018-12-31
Avskrivningar 169 040 170 165
Kostnad för förändring av personaloptionsprogram 1 275 254 279 514
Fusionsresultat 4 739 0
  1 449 033 449 679

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter årets utgång har ett virus, Corona, spridits världen över. Det är för närvarande mycket svårt att

avgöra vilka konsekvenser detta kommer att medföra på kort och lång sikt - för marknaden och för bolaget. Styrelsen bevakar utvecklingen noga och vidtar åtgärder vid behov och möjlighet.

Göteborg 2020-05-04

Mikael Persson Stefan Jacobsson
Ordförande
Bengt-Arne Sjöqvist Claes Beckman
Erik Brobjer Jan Ellevset
Stefan Blomsterberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-05-04

Frejs Revisorer AB                                                       

Ulf Johansson                                                               
Auktoriserad revisor                                                      

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB