Reports

Publicerat: 2008-01-21 16:50:22

MedicPen AB: Delårsrapport för perioden 1 september - 30 november 2007

Sammanfattning av perioden 1 september - 30 november 2007 Resultat efter finansiella poster (SEK) -445 278 (-103 256) Resultat per aktie (SEK) -0,03 (-0,05) Soliditet (%) 85 (79)

Kommande finansiella rapporter Delårsrapport för perioden december 2007 - februari 2008: 18 april 2008 Delårsrapport för perioden mars - maj 2008: 18 juli 2008 Bokslutskommuniké för 2007/2008: 17 oktober 2008 Första kvartalet MedicPen AB:s (publ) räkenskapsår är 1 september - 31 augusti. Under det innevarande räkenskapsårets första kvartal, det vill säga 1 september - 30 november 2007, har bolaget två produkter, MedicPen® Clinic C100 och MedicPen® Classic C100, som är färdiga för lansering. Produkterna är egenutvecklade, patenterade och datoriserade tablettdoserare, med en gemensam teknikplattform, men med individuella lösningar som passar olika målgrupper. MedicPen® Classic C100 riktar sig till konsumentmarknaden. MedicPen® Clinic C100 vänder sig till en målgrupp bestående av läkemedelsbolag och CRO-företag (Clinical Research Organization). CRO är företag som är specialiserade på kliniska prövningar och gör medicinska studier på uppdrag från läkemedelsindustrin. MedicPen AB (publ) tog beslut om att lansera MedicPen® Clinic C100 under sommaren 2007. Under räkenskapsårets första kvartal har bolaget fokuserat på marknadsföring och försäljning av denna produkt. Initialt riktar vi oss mot målgruppen på den svenska marknaden, som bearbetas enligt fastställd plan. Bolaget har tagit det strategiska beslutet att släppa MedicPen® Clinic C100 på marknaden som första produkt, för att uppnå effektivitet. Försäljnings- och marknadsföringsarbetet kan genomföras på ett mer kostnadseffektivt sätt gentemot den snävare målgruppen läkemedelsindustri och CRO-företag, jämfört med den bredare målgruppen konsument och sjukvård. MedicPen AB (publ) fungerar dessutom som distributionskanal direkt ut till beställare av produkten MedicPen® Clinic C100, vilket eliminerar kostnader för externa mellanhänder. Ledningen för MedicPen AB (publ) bedömer att ovanstående lanseringsstrategi innebär bäst utnyttjande av bolagets resurser, både på kort sikt och på längre sikt. Kostnadsmässigt gynnas MedicPen® Classic av att tillverkningskostnaden för modellen blir lägre, eftersom den drar nytta av att MedicPen® Clinic då redan nått en produktionsvolym. Samtidigt är det en bra referens vid försäljningen av MedicPen® Classic, att MedicPen® Clinic redan används vid kliniska prövningar. Försäljnings- och marknadsföringsarbetet gentemot läkemedelsindustrin är annorlunda, jämfört med aktiviteter riktade till konsument och sjukvård. Läkemedelsindustrin kännetecknas av särskilt höga krav på kvalitetssäkring, med avseende på säkerhet och dokumentation, när det gäller kliniska prövningar. Planeringstiden för en klinisk prövning är därför lång och ju längre en klinisk prövning pågår desto fler patienter kräver den. En klinisk prövning genomförs i olika faser. I fas 1 deltar några tiotal patienter. Uppnås ett positivt resultat, går prövningen vidare till fas 2, där det ofta ingår 200-300 patienter och slutligen till fas 3, där 10.000-tals patienter kan ingå. Det finns exempel på långt större studier än så. Bland annat har vi på MedicPen AB (publ) tagit del av omständigheter kring en global studie med över 40.000 deltagande patienter. Det illustrerar vilka möjligheter marknaden för kliniska prövningar har. Säljcyklerna mot denna marknad är visserligen lång, men vi ser en stor potential för vår produkt. MedicPen® Clinic C100 har en viktig funktion att fylla, såväl när det gäller säkerhet för patienter som att spara tid och kostnader för läkemedelsföretaget. Vid bolagets kontakter med läkemedelsbolagen på marknaden, har produktfördelarna hos MedicPen® Clinic C100 väckt omedelbart intresse. Övrigt Under kvartalet har vår ansökan om att skydda varumärket MedicPen beviljats. Genom varumärkesskyddet har vi ensamrätt till varumärket MedicPen inom hela EU. Vidare löstes under kvartalet den tvist med en leverantör som bolaget tidigare informerat om genom en förlikning på ett för MedicPen AB (publ) fördelaktigt sätt. Efter periodens utgång, från och med december 2007 Marknadsförings- och försäljningsarbetet har intensifierats. Bolaget bearbetar marknaden med annonskampanj i relevant branschpress, via telefon och personliga besök samt förberedelser för ett större direktutskick till nyckelpersoner i målgruppen. Vid de demonstrationer vår säljkår genomfört, har produkten MedicPen Clinic C100 rönt stort intresse. Arbetet fortsätter nu enligt bolagets lanserings- och marknadsplan. Ledningen bedömer att bolaget kommer att sälja MedicPen® Clinic C100 till ett antal kunder, för att användas i kliniska prövningar under 2008. Under slutet av kommande period kommer marknadsföringsarbetet av MedicPen® Classic C100 till konsumentmarknaden att påbörjas. MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade produkter som underlättar för patienter att optimera sin medicinering. Produkterna används av patienter och konsumenter samt personal inom sjukvård och vid kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Bolaget är listat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. I Sverige inleddes lanseringen av bolagets första produkt, MedicPen® Clinic C100, i juli 2007. Bolaget utvecklar i dagsläget flera varianter av tablettdoserare, som är baserade på en gemensam och patenterad teknikplattform. Produkterna riktar sig främst mot tre marknadssegment: o Konsumentmarknaden o Företag inom läkemedelsindustrin o Vårdgivare inom företag, kommuner och landsting MedicPen® Clinic C100 MedicPen® Clinic C100 är en egenutvecklad och patenterad, datoriserad tablettdoserare som specialanpassats för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Produkten registrerar all medicinering, samlar statistik över följsamheten och överför informationen, via datoranslutning till databasen hos företaget som utför den kliniska prövningen, för vidare analys och utvärdering. Säker och användarvänlig MedicPen® Clinic C100 består av en doserare, en dockningsstation som kommunicerar med PC via USB samt mjukvara till PC. Trots avancerade funktioner är produkten enkel att använda. Doseraren är ergonomisk, enkel att använda och lätt att bära med sig samt utrustad med den senaste teknologin för att underlätta, effektivisera och säkerställa tablettintaget. Patienten får en påminnelse via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin ska tas samt information om hur många tabletter som är ordinerade. Samtliga tablettutmatningar registreras i doseraren, hämtas in i dockningsstationen och skickas via datoranslutning till aktuellt företag som utför den kliniska prövningen. Minnet har ett kodat lås och kan ej raderas. MedicPen® Clinic C100 kan hantera en typ av tablett, med upp till 24 uttagningar per dygn. Magasinet rymmer tabletter för upp till två veckors konsumtion. MedicPen® Clinic C100 är en patenterad och CE-märkt innovation som är konstruerad för att klara framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. Produkten uppfyller kraven i Medicintekniska produktdirektivet MDD 93/42/ECC Klass 1. MedicPen® Classic C100 MedicPen® Classic C100 är en egenutvecklad och patenterad serie datoriserade tablettdoserare, med syfte att optimera medicineringen för patienter och därmed öka följsamheten. Samtliga tablettutmatningar registreras, vilket möjliggör för läkare och vårdgivare att följa medicineringen och jämföra med ordination. Bolaget planerar att inleda lanseringen av MedicPen® Classic C100 under våren 2008. Säker och användarvänlig Produkterna i Classic 100-serien består av en doserare, en dockningsstation som kommunicerar med PC via USB samt mjukvara till PC. Trots avancerade funktioner är produkten enkel att använda och kan dessutom lätt programmeras av användaren själv. Doseraren är ergonomisk, enkel att använda och lätt att bära med sig samt utrustad med den senaste teknologin för att underlätta, effektivisera och säkerställa tablettintaget. Patienten får en påminnelse via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin ska tas samt information om hur många tabletter som är ordinerade. Samtliga tablettutmatningar registreras i doseraren, vilket medför att såväl patient som vårdpersonal kan avläsa historiken i produktens display och följa medicineringen. Möjlighet finns även att överföra historiken, via dockningsstationen, till en dator, samt dokumentera och illustrera medicineringen grafiskt. MedicPen® Classic C100 är en patenterad och CE-märkt innovation som är konstruerad för att klara framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. Produkten uppfyller kraven i Medicintekniska produktdirektivet MDD 93/42/ECC Klass 1. Viktiga händelser under perioden - Under första kvartalet har arbetet fortsatt enligt plan. - Varumärkes ansökan för produktnamnet MedicPen® har blivit beviljad i hela EU. - Bolaget har tidigare kommunicerat en tvist med en underleverantör. MedicPen AB (publ) och leverantören har nått en förlikning på för bolaget bra villkor. - MedicPen AB har aktivt arbetat med försäljning till läkemedelsindustri och CRO-företag. Viktiga händelser efter perioden - Arbetet med fokus på marknadsföring och försäljning av MedicPen® Clinic C100 fortsatte planenligt. - MedicPen AB (publ) har etablerat kontakt med ett antal presumtiva kunder. - Fokus ligger på att medvetandegöra marknaden om MedicPen® Clininc C100 och implementera förståelse för produkten. - MedicPen AB (publ) har tagit beslut om att anställa fler medarbetare för att påskynda bolagets expansion. Principer för delårsrapportens upprättande Bolaget upprättar efter anslutningen till AktieTorget i december 2006 sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR32, Redovisning för juridisk person vars värdepapper är noterade. Delårsrapporten har till följd därav upprättats i enlighet med reglerna i IAS 34. Aktien MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 november 2007 var 12 966 000 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. MedicPen AB (publ) Adress: Storgatan 44 302 43 Halmstad Telefon: 035-100 800 Fax: 035-100 848 Hemsida: www.medicpen.com E-mail: info@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB