Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-02 22:14:37

MENUPAY AB: Kallelse till årsstämma i MENUPAY AB (publ)

Aktieägarna i MENUPAY AB (publ), 559046-2759, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020. Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 genomförs årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum det här året.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020.

Anmälan

Anmälan till stämman görs genom att avge en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd senast onsdagen den 24 juni 2020. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret anses utgöra anmälan om deltagande vid stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 29 juni 2020. Ifyllt formulär i original skickas till MENUPAY AB, c/o MENUPAY ApS, Taastrup Hovedgade 101, 2.sal, 2630 Taastrup, Danmark. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till kontakt@menupay.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse samt revisor.
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 6. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer    och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med dels 100 000 DKK till styrelseordföranden, dels med vardera 50 000 DKK till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Lorenz Petersen, Michael Kjaer, Christian Frode Peytz, Allan Carsten Bülow, Nikolai Kronborg och Frederik Bruhn. Till styrelseordförande föreslås omval av Erik Lorenz Petersen. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Mazars AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§4 AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. §4 AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.
§5 AktieantalAntalet aktier i bolaget skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000. §5 AktieantalAntalet aktier i bolaget skall vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering med stöd av bemyndigandet får sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkt 6, 14 kap. 5 § första stycket punkt 6 och 15 kap. 5 § första stycket punkt 4 aktiebolagslagen.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till kontakt@menupay.com eller via post till MENUPAY AB, c/o MENUPAY ApS, Taastrup Hovedgade 101, 2.sal, 2630 Taastrup, Danmark senast den 20 juni 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast den 25 juni 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Taastrup Hovedgade 101, 2.sal, 2630 Taastrup i Danmark samt på bolagets webbplats (www.menupay.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 30 655 607 stycken, varav 6 132 966 A-aktier och 24 522 641 B-aktier, motsvarande totalt 85 852 301 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i juni 2020

MENUPAY AB (publ)

STYRELSEN


För mer information om MENUPAY, vänligen kontakta:

Erik Lorenz Petersen, styrelseordförande MENUPAY AB

Telefon: +45 31 31 64 64

E-post: kontakt@menupay.com

https://menupay.com

Qualified Adviser:

Mangold Fondkommission AB är bolagets Qualified Adviser och kan kontaktas via ca@mangold.se eller +46 8 527 750 20.

Om MENUPAY AB (menupay.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3-10 % för MENUPAY. Mer än 550 företag har hittills gått med och mer än 80 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MENUPAY.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MENUPAY AB