Hem

Reports

Publicerat: 2008-04-18 09:06:38

MedicPen AB: Delårsrapport 1 december 2007 - 29 februari 2008

Sammanfattning av perioden december 2007 - februari 2008 071201-080229 (061201-070228) 3 månader Resultat efter finansiella poster (SEK) -370 545 (-586 129) Resultat per aktie (SEK) -0,03 (-0,06) Soliditet (%) 87 ( 81) 070901-080229 (060901-070228) 6 månader Resultat efter finansiella poster (SEK) -815 123 (-689 385) Resultat per aktie (SEK) -0,06 ( -0,11) Soliditet (%) 87 ( 81)

Kommande finansiella rapporter Delårsrapport mars-maj 2008: 18 juli 2008 Bokslutskommuniké 2007/2008: 17 oktober 2008 Händelser under december 2007 till februari 2008 - Arbetet med fokus på marknadsföring och försäljning av MedicPen® Clinic C100 har planenligt intensifierats. - MedicPen AB (publ) har etablerat kontakt med ett antal presumtiva kunder. - Fokus ligger på att medvetandegöra marknaden om MedicPen® Clinic C100 och implementera förståelse för produkten. - MedicPen AB (publ) har tagit beslut om att förstärka organisationen för att påskynda bolagets expansion. - MedicPen AB (publ) har genomfört bolagsstämma med nyval av Birgitta Landin, tidigare vVD i Apoteket AB. Landin tillför med sina branschkunskaper värdefull ny kompetens. Händelser efter periodens utgång - MedicPen AB (publ) har fortsatt införsäljningsarbetet av bolagets produkter; MedicPen® Clinic C100 och MedicPen® Classic C100. - En ny strategisk plan har antagits av den nya styrelsen. - För att främja rekryteringsprocessen av nya medarbetare har MedicPen AB (publ) anlitat ett bemanningsföretag, som är specialiserat på uthyrning av kvalificerad säljpersonal riktad till läkemedelsbranschen. - MedicPen AB (publ) har inrättat ett Advisory Board, som bland annat består av representanter från vården samt patientorganisationer, för att främja framtida produktutveckling. VD har ordet En serie strategiska initiativ har inletts i syfte att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt. Bland annat har styrelsen förstärkts med Birgitta Landin som har stor bransch- och marknadserfarenhet. Birgitta har tidigare varit vice VD i Apoteket AB med fokus att utveckla egenvård och butiker, samt styrelseordförande i dotterbolaget Adara. Som ett resultat av detta har en ny strategisk plan fastlagts. Samtidigt pågår en intensifierad kompetens- och kapacitetsuppbyggnad av försäljnings och marknadssidan. Arbetet med att lansera MedicPen® Clinic går in i en intensivare fas parallellt med att lanseringen av MedicPen® Classic som ska starta under våren. Vi har under vintern genomfört flera presentationer där vi har demonstrerat MedicPen® Clinic. Förståelsen för mervärdet av MedicPen® Clinic har varit god. Införsäljningscyklerna mot läkemedelsindustrin är långa, men volymerna är stora. Därför är det av stor vikt att säljaktiviteterna fortsätter med oförminskad styrka. Vi räknar med att se resultat av säljaktiviteterna under hösten 2008. Cristian Hallin VD, MedicPen AB (publ) Andra kvartalet MedicPen AB:s (publ) räkenskapsår är 1 september - 31 augusti. Under det innevarande räkenskapsårets andra kvartal, det vill säga 1 december 2007 - 29 februari 2008, har bolaget två produkter, MedicPen® Clinic C100 och MedicPen® Classic C100, som är färdiga för lansering. Produkterna är egenutvecklade, patenterade och datoriserade tablettdoserare, med en gemensam teknikplattform, men med individuella lösningar som passar olika målgrupper. MedicPen® Classic C100 riktar sig till konsument-marknaden. MedicPen® Clinic C100 vänder sig till en målgrupp bestående av läkemedelsbolag och CRO-företag (Clinical Research Organization). CRO är företag som är specialiserade på kliniska prövningar och gör medicinska studier på uppdrag från läkemedelsindustrin. Under perioden har Birgitta Landin förstärkt MedicPen AB (publ) som ledamot i styrelsen. Landin, tidigare vVD för Apoteket AB, nu eftertraktad rådgivare åt flera teknik- och medicinteknikföretag. Landin tillför MedicPen AB (publ) ny kompetens och branschkunskap som utgör en värdefull tillgång för bolagets fortsatta utveckling. Under perioden har allt mer energi lagts på marknadsföring och försäljning. Som ett led i detta arbete har en strategisk plan omfattande produktutveckling, säljplan, marknadsbearbetning, definiering av mål på kort och lång sikt samt en detaljerad tidplan för lansering av företagets produkter antagits av styrelsen. Vidare har företagets affärsidé granskats och fastställts. Införsäljningsarbetet med bolagets två första produkter, MedicPen® Clinic C100 och MedicPen® Classic C100, har under perioden huvudsakligen fokuserats på den svenska marknaden. Försäljning till vårdgivare och läkemedelsföretag sker via personlig bearbetning. Under perioden har säljkonsulenter med dokumenterad erfarenhet av försäljning till läkemedelsbranschen knutits till MedicPen AB (publ) på konsultbasis. Testlansering och försäljning har påbörjats och presumtiva kunder bearbetas med personliga besök, telefonkontakter samt via DR-utskick. Säljmaterial i form av presentationsmaterial i tryckt och digital form finns tillgängligt. Dessutom har företagets hemsida uppdaterats med mer säljande material. Distributionen av produkter sker direkt från MedicPen AB (publ) i Halmstad. Till privatkunder sker bearbetningen i inledningsskedet via referensmarknadsföring. Tanken är att med hjälp av patientföreningar, patientsäkerhetsprojekt, läkare och Hjälpmedels-institutet nå slutkonsumenter med särskilt stora behov av produkten. Bolaget arbetar med att bygga upp en bas med användarreferenser, med syftet att skapa trovärdighet kring produkterna och främja försäljningen mot konsumentledet. Marknadsföring gentemot konsumentmarknaden bedrivs i ett inledande skede via deltagande i projekt och mässor samt riktade DR-utskick. Då försäljning av produkter för konsumentmarknaden kommer att ske via återförsäljare, pågår arbete med att finna lämpliga distributionskanalerna. Responsen från kontaktade företag visar på stort intresse för samarbeten. Utvecklingsarbetet med MedicPen® Clinic C100 och MedicPen® Classic C100 är nu framme vid de sista utvärderingarna och testerna. De första serierna är monterade och finns för distribution till, i första hand, de projekt där MedicPen deltar tillsammans med läkemedelsföretag och patientföreningar, såsom beskrivits ovan. Övergången från ett utvecklingsbolag till ett säljande bolag innebär att MedicPen AB (publ) kommer att behöva utvärdera organisationen löpande. Det är rimligt att anta att mer resurser kommer att läggas på direkta sälj- och marknadsåtgärder. MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade produkter som underlättar för patienter att optimera sin medicinering. Produkterna används av patienter och konsumenter samt personal inom sjukvård och vid kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Bolaget är listat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. I Sverige inleddes lanseringen av bolagets första produkt, MedicPen® Clinic C100, i juli 2007. Bolaget utvecklar i dagsläget flera varianter av tablettdoserare, som är baserade på en gemensam och patenterad teknikplattform. Produkterna riktar sig främst mot tre marknadssegment: - Konsumentmarknaden - Företag inom läkemedelsindustrin - Vårdgivare inom företag, kommuner och landsting MedicPen® Clinic C100 - säker och användarvänlig MedicPen® Clinic C100 är en egenutvecklad och patenterad, datoriserad tablettdoserare som specialanpassats för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Produkten registrerar all medicinering, samlar statistik över följsamheten och överför informationen, via datoranslutning till databasen hos företaget som utför den kliniska prövningen, för vidare analys och utvärdering. MedicPen® Clinic C100 består av en doserare, en dockningsstation som kommunicerar med PC via USB samt mjukvara till PC. Trots avancerade funktioner är produkten enkel att använda. Doseraren är ergonomisk, enkel att använda och lätt att bära med sig samt utrustad med den senaste teknologin för att underlätta, effektivisera och säkerställa tablettintaget. Patienten får en påminnelse via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin ska tas samt information om hur många tabletter som är ordinerade. Samtliga tablettutmatningar registreras i doseraren, hämtas in i dockningsstationen och skickas via datoranslutning till aktuellt företag som utför den kliniska prövningen. Minnet har ett kodat lås och kan ej raderas. MedicPen® Clinic C100 kan hantera en typ av tablett, med upp till 24 uttagningar per dygn. Magasinet rymmer tabletter för upp till två veckors normal konsumtion. MedicPen® Clinic C100 är en patenterad och CE-märkt innovation som är konstruerad för att klara framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. Produkten uppfyller kraven i Medicintekniska produktdirektivet MDD 93/42/ECC Klass 1. MedicPen® Classic C100 - säker och användarvänlig MedicPen® Classic C100 är en egenutvecklad och patenterad serie datoriserade tablettdoserare, med syfte att optimera medicineringen för patienter och därmed öka följsamheten. Samtliga tablettutmatningar registreras, vilket möjliggör för läkare och vårdgivare att följa medicineringen och jämföra med ordination. Bolaget planerar att inleda lanseringen av MedicPen® Classic C100 under våren 2008. Säker och användarvänlig Produkterna i Classic 100-serien består av en doserare med möjlighet att välja till en dockningsstation som kommunicerar med PC via USB samt mjukvara till PC. Trots avancerade funktioner är produkten enkel att använda och kan dessutom lätt programmeras av användaren själv. Doseraren är ergonomisk, enkel att använda och lätt att bära med sig samt utrustad med den senaste teknologin för att underlätta, effektivisera och säkerställa tablettintaget. Patienten får en påminnelse via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin ska tas samt information om hur många tabletter som är ordinerade. Samtliga tablettutmatningar registreras i doseraren, vilket medför att såväl patient som vårdpersonal kan avläsa historiken i produktens display och följa medicineringen. Möjlighet finns även att överföra historiken, via dockningsstationen, till en dator, samt dokumentera och illustrera medicineringen grafiskt. MedicPen® Classic C100 är en patenterad och CE-märkt innovation som är konstruerad för att klara framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. Produkten uppfyller kraven i Medicintekniska produktdirektivet MDD 93/42/ECC Klass 1. Principer för delårsrapportens upprättande Bolaget upprättar efter anslutningen till AktieTorget i december 2006 sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR32, Redovisning för juridisk person vars värdepapper är noterade. Delårsrapporten har till följd därav upprättats i enlighet med reglerna i IAS 34. Aktien MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 november 2007 var 12 966 000 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. MedicPen AB (publ) Adress: Storgatan 44 302 43 Halmstad Telefon: 035-100 800 Fax: 035-100 848 Hemsida: www.medicpen.com E-mail: info@medicpen.com MedicPen AB (publ) 556576-4809

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration