Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-11 09:00:00

MedicPen AB: MedicPen AB: Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Igår, den 10 juni 2020, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade härutöver att ge styrelsens ledamöter samt verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och 75 000 SEK till vardera ordinarie styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor  

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson, Anders Haskel och Ulf Lindahl.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslöt styrelsen att omvälja Sigrun Axelsson som ordförande.

Stämman beslutade härutöver att bolagets revisor Baker Tilly MLT Kommanditbolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen 

Stämman beslutade om riktlinjer för valberedningen enligt följande:

Valberedningens sammansättning

Valberedningen skall utgöras av tre personer.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen skall ta fram förslag på:

  • Ordförande på stämma
  • Antal styrelseledamöter
  • Styrelseledamöter
  • Styrelsearvode
  • I förekommande fall revisor och arvode till revisor.
  • Instruktion för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner till anställda enligt följande.

Bolaget emitterar högst 600 000 teckningsoptioner av serie TO 2020/2023. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. Bolagets verkställande direktör och fem övriga anställda har rätt att teckna vardera högst 100 000 teckningsoptioner i enlighet med det förslag som finns intaget i kallelsen till stämman. I förslaget finns även information om utspädningseffekter till följd av besluten.

Teckningsoptionerna emitteras på marknadsmässiga villkor till ett pris per teckningsoption om 0,07 kronor. Priset har fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av PWC.

Teckningskursen per aktie uppgår till 0,77 kronor, motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Markets officiella kurslista under en period om tio handelsdagar som avslutas dagen före årsstämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter enligt följande.

Bolaget emitterar högst 400 000 teckningsoptioner av serie TO 2020/2023. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. Bolagets styrelseledamöter har rätt att teckna vardera högst 100 000 teckningsoptioner i enlighet med det förslag som finns intaget i kallelsen till stämman. I förslaget finns även information om utspädningseffekter till följd av besluten.

Teckningsoptionerna emitteras på marknadsmässiga villkor till ett pris per teckningsoption om 0,07 kronor. Priset har fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av PWC.

Teckningskursen per aktie uppgår till 0,77 kronor, motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Markets officiella kurslista under en period om tio handelsdagar som avslutas dagen före årsstämman.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Lomma i juni 2020

MedicPen Aktiebolag (publ)STYRELSEN 

 

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Jan Andersson, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 733 600 196. Eller besök www.medicpen.com


Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB