Reports

Publicerat: 2008-07-18 09:06:41

MedicPen AB: Delårsrapport 1 september 2007 - 31 maj 2008

Sammanfattning av perioden september 2007 - maj 2008 September 2007 till maj 2008 (9 mån) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 373 495 SEK (-1 198 950). - Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,15). - Soliditeten per den 31 maj 2008 uppgick till 82 %. Mars till maj 2008 (3 mån) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 557 671 SEK (-509 565). - Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,04).

Händelser under perioden mars till maj 2008 - MedicPen AB (publ) har fortsatt införsäljningsarbetet av bolagets produkter; MedicPen® Clinic C100 och MedicPen® Classic C100. - En strategisk plan har fastlagts av styrelsen. - För att främja rekryteringsprocessen av nya medarbetare har MedicPen AB (publ) anlitat ett bemanningsföretag, som är specialiserat på uthyrning av kvalificerad säljpersonal riktad till läkemedelsbranschen. - MedicPen AB (publ) har inrättat ett Advisory Board, som bland annat består av representanter från vården samt patientorganisationer, för att främja framtida produktutveckling. - MedicPen AB (publ) har utsett Remium till likviditetsgarant. Åtagandet påbörjades den 21 maj 2008. - MedicPen AB (publ) har ingått avtal med det schweiziska företaget Ren europe GmbH, som är specialiserat på att assistera europeiska bolag i att finna distributörer i Mellanöstern och Indien. - MedicPen AB (publ) har ingått återförsäljningsavtal med det turkiska företaget Armitek Medikal Teknolojileri Ltd. Avtalet innebär lansering av bolagets datoriserade tablettdoserare i Turkiet under 2009. - MedicPen AB (publ) har tecknat avtal med Kinchard Consulting, vilket innebär att lanseringen av MedicPen® Classic C100 nu har inletts. Fokus ligger primärt på den svenska och sekundärt på utvalda delar av den europeiska marknaden. MedicPen® Classic C100 marknadsförs initialt mot utvalda terapiområden. - MedicPen AB (publ) har offentliggjort en omsättnings- och resultatprognos. 2008 prognostiserar bolaget en omsättning om 0,75 MSEK och ett rörelseresultat om -2,1 MSEK. 2009 prognostiseras 10 MSEK (0,8 MSEK) och 2010 uppgår prognosen till 65 MSEK (26 MSEK). Prognoserna avspeglar det fall att ändring av räkenskapsår, från brutet till kalenderår, bifalles av extra bolagsstämma. Prognosen för 2008 avspeglar ett räkenskapsår som är förlängt med fyra månader. Kommande finansiella rapporter MedicPen AB (publ) har ett brutet räkenskapsår, med start den 1 september. Inför extra bolagsstämma den 23 juli 2008 föreslår styrelsen att stämman skall ta beslut om att byta från det brutna räkenskapsåret till kalenderår. Med anledning av att det inte i dagsläget har tagits något beslut i frågan, återkommer MedicPen AB (publ) med information om datum för kommande finansiella rapporter så snart det är möjligt. Händelser efter periodens utgång - MedicPen AB (publ) har genomfört en nyemission om 9,1 MSEK. Teckningstiden löpte ut den 13 juni 2008. Emissionen blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillförs 9,1 MSEK före emissionskostnader. När nyemissionen har registrerats kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 16 207 500 stycken. Nyemitterade aktier är beräknade att upptas till handel på AktieTorget i mitten av juli 2008. VD har ordet MedicPen AB (publ) har tecknat avtal med tre företag för att främja försäljningen mot konsumentmarknaden och läkemedelsindustrin: - Med Kinchard Consulting som försäljningskonsulter, inleder vi lanseringen mot konsumenter på vår hemmamarknad; Sverige. - Vi har också ingått ett återförsäljningsavtal med det turkiska företaget Armitek, som innebär lansering mot såväl konsumentmarknad som läkemedelsbolag i Turkiet under 2009. - I samarbete med Ren europe GmbH har jag dessutom goda förhoppningar om att vi ska kunna finna lämpliga distributörer i Mellanöstern och Indien. Parallellt har vi med oförminskad styrka fortsatt vår bearbetning av läkemedels- och CRO-företag. Införsäljningscyklerna mot läkemedelsindustrin är långa, men volymerna är å andra sidan stora. Vi räknar med att se resultat av säljaktiviteterna under hösten 2008. Nu när vi har påbörjat försäljningen har prognossäkerheten ökat. Därför har vi nu för första gången valt att gå ut med en prognos, som inkluderas i denna delårsrapport. Avslutningsvis var det stora intresset för vår nyemission väldigt glädjande. Det tillförda kapitalet ger oss en bra plattform att fortsätta arbeta enligt vår fastlagda strategi - en kontinuerligt ökande försäljningsinsats. Jag ser med spänning framemot en intensiv höst där vi fortsätter att flytta fram våra positioner på en global marknad. Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) Adress: Storgatan 44 302 43 Halmstad Telefon: 035-100 800 Fax: 035-100 848 Hemsida: www.medicpen.com E-mail: info@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB