Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-07-03 15:37:04

Blick Global Group AB: Kommuniké från bolagsstämma i Blick Global Group (publ)

Blick Global Group (publ), 556724-8694, höll idag fredagen den 3:e juli 2020 klockan 13:00 årsstämma.

§ 1
Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Staffan Lindgren.


§ 2
Stämman beslutade att utse Staffan Lindgren till ordförande för stämman.


§ 3
Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.


§ 4
Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Göran Stark.


§ 5
Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes och på bolagets
hemsida den 5 juni 2020. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Svenska
Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.


§ 6
Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman,
Bilaga 2.


§ 7
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen.


§ 8
a. Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat-
och balansräkning.

 

b. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen.

 

c. Årstämman beslutade bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Det noterades att styrelse och VD inte deltog i beslutet.


§ 9-11 Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisor och arvoden samt val av
styrelse och revisorer.

 

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter utan suppleanter och att bolaget
ska ha revisionsbolag som revisor.

Att ordförande skall ersättas med 140 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med 80 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,

Att omval sker av styrelseledamöterna Joakim Dahl och Soheil Amorpour, och att nyval sker
av Johannes Thomhave. Johannes Thomhave föreslås väljas till styrelsens ordförande.


§ 12
Årsstämman beslutade bifalla styrelsen förslag om bemyndigande att, under tiden fram till
nästa stämma, vid ett eller fler tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner inom den vid var tid
gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande
marknadsförhållanden. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om emission med
villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas
med villkor.


§ 13
Det antecknades att samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet, varefter stämman
avslutades.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration