Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-07-22 11:48:09

Medfield Diagnostics AB: Kommuniké från årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) avhöll den 5 juni 2020 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Årsstämman   beslutade   att   omvälja   Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist till styrelseledamöter. Mikael Persson omvaldes till ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har uppgett att avsikten är att Ulf Johansson ska fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter.

Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens arbete

Beslöts att i enlighet med valberedningens förslag låta riktlinjer för valberedningens arbete, fastslagna vid årsstämman 2019, äga fortsatt giltighet.

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, verkställande direktör i Medfield Diagnostics AB på stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Göteborg den 22 juli 2020

Stefan Blomsterberg
CEO
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group