Reports

Publicerat: 2020-08-13 09:00:00

MedicPen AB: MedicPen AB: MedicPen AB (publ): Delårsrapport kvartal 2 2020

Sammanfattning kvartal 2 2020

2020-01-01 – 2020-06-­30 

 • Nettoomsättningen uppgick till 211 852 SEK (513 969 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,1 mSEK (-5,9 mSEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till – 0,03 SEK (­0,04 SEK)
 • Kassaflöde: -5,8 mSEK (-4,9 mSEK)
 • Soliditeten per den 30 juni 2020 uppgick till 90% (89%)

* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier

2020-04-01 – 2020-06-30 

 • Nettoomsättningen uppgick till 121 655 SEK (510 119 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,8 mSEK (-3,0 mSEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till – 0,02 SEK (­ 0,02 SEK)

* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier

 

Vd-kommentar: Anpassning till en ny marknadssituation och ljusning vid horisonten

Under andra kvartalet 2020 har MedicPen på ett bra sätt anpassat sig till den nya marknadssituationen. Trots fortsatt stark påverkan av den rådande pandemin har vi lyckats flytta fram våra positioner kommersiellt och stärka vår konkurrenskraft. Allt enligt vår plan att gå från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt fokus.

Lunds kommun startade en utredning om breddinförande av Medimi®Smart efter ett mycket lyckat pilotprojekt. Projektet i MidtJylland gick framåt och vi hoppas på start under hösten. Mycket glädjande var även en ökad aktivitet i TIM kommunerna mot slutet av perioden. Vi skrev ett samarbetsavtal med Kronans Apotek som ökar vår räckvidd i Sverige. Vi beslutade att lägga till Norge som målmarknad och skrev LOI med Hepro A/S. Vi strukturerade upp vår marknadsbearbetning tydligare och sjösatte vår digitala strategi. Inom utveckling och produktion lanserade vi ny förbättrad mjukvara samt en norsk version av Medimi®Smart inför samarbete med Hepro A/S. Efter periodens slut vann MedicPen även en snabbupphandling i Malmö stad för ett pilotprojekt med läkemedelsrobot i konkurrens med lösning baserad på dospåsar. Tilldelningen blev dock överklagad och vi hoppas på beslut från förvaltningsrätten under hösten.

Försäljningen ökade med 24 % kvartal två jämfört med kvartal ett innevarande år. Detta bekräftar återigen värdet av vår lösning då TIM kommunerna sakta ökade antalet brukare tillsammans med piloten vi haft igång i Lund. Den ackumulerade försäljningen under perioden uppgick till 211 852 SEK (513 969 SEK) vilket var på en fortsatt låg nivå enligt våra förväntningar. Detta är fortsatt relaterat till den rådande pandemin.

Resultatet försämrades jämfört med föregående år från -5,9 mSEK till -7,1 mSEK. Kassaflödet uppgick till -5,8 mSEK (-4,9 mSEK). Om man bortser från kostnader relaterat till vd-bytet och fakturering av projektkostnader för TIM 2019 ligger vi på samma nivå som föregående år.

Under perioden har vi, som vi planerat, tagit tillfället i akt att öka vår konkurrenskraft när möjligheten till kommersiella aktiviteter varit begränsad. Vi har lanserat vår nya hemsida och startat upp vår digitala marknadskanal. Vi har även införskaffat ett nytt kassettverktyg för att sänka kostnader och förbättra vår "supply chain". Samtidigt har vi anpassat vår kostnadsnivå. Genom att fokusera bolaget, ha lägre utnyttjande av konsulter samt med korttidspermittering har vi anpassat kostnaderna till den rådande situationen.

Relaterat till den rådande pandemin och det underliggande effektiviseringsbehov som existerar inom sjukvården ser vi ett bibehållet behov av MedicPens lösningar. Vi har hanterat andra kvartalet på ett bra sätt för att öka kommersialiseringstakten av vårt erbjudande och är nu väl rustade nu för att öka tempot allt eftersom effekterna av Covid-19 avtar.

Jan Andersson

Vd, MedicPen AB

Viktiga händelser under andra kvartalet 2020

 • Jan Andersson tillträder som ny vd för MedicPen den 14 april 2020.
 • MedicPen meddelar den 28 april att MedicPen och Kronans Droghandel Apotek skriver ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Apoteket Kronan kommer att vara en integrerad del i MedicPens lösning, Medimi®Smart. Genom detta avtal kommer MedicPen att ha möjlighet att nå ut med sin lösning till hela Sverige.
 • MedicPen meddelar den 7 maj att man är redo att skifta från att vara ett utvecklingsbolag till fullt fokus på kommersialisering. Huvudmarknader de kommande tolv månaderna är Sverige, Danmark och Norge. Förbättrad marknadsföring med fokus på den digitala delen samt med fokus på att höja kundvärdet genom att ytterligare förbättra nuvarande lösning ligger nu i plan.
 • MedicPen meddelar den 28 maj att man skriver ett LOI med norska bolaget Hepro A/S om samarbete i Norge. Intentionen är att HEPRO, genom sitt stora nätverk i Norge, ska komma att fungera som kommersiell partner och leveransorganisation för den gemensamma lösningen.
 • MediPen meddelar den 5 juni att Lunds kommun utvärderar breddinförande av MedimiSmart efter en mycket lyckad pilot under våren. Utvärderingen kommer att ske efter sommaren 2020 med beslut i september.
 • MedicPens årstämma hölls den 10 juni. Där beslutades bla att ge styrelsen mandat om nyemissioner samt att genomföra ett optionsprogram för styrelse och anställda. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet
 • Den 24 juni lanserar MedicPen sin nya hemsida enligt tidigare kommunicerat fokus på digital marknadsföring. Man meddelar även att samtliga tecknade sina erbjudna personaloptioner

Händelser efter utgången av kvartal två 2020

MedicPen AB svarade i juni på en snabbupphandling från Malmö stad. Malmö stads funktionsstödsförvalting ville genomföra ett pilotprojekt med en läkemedelsrobot som kan följa upp vårdtagares medicinhantering i realtid. Denna beskrivning passade väl in på MedicPens lösning med Medimi®Smart och ett anbud skickades in. MedicPen konkurrerade med lösningar som använder dospåsar i upphandlingen. Efter att Malmö stad utvärderat funktion och kommersiella villkor tilldelades MedicPen projektet i början av juli.

En ansökan om överprövning har skickats in till förvaltningsrätten i Malmö som kommer hantera ärendet. Fram tills ett nytt beslut i ärendet är fattat kan inte Malmö Stad ingå kontrakt med någon leverantör i snabbupphandlingen i fråga. När ett nytt beslut kommer att fattas är inte kommunicerat ännu.

Tidpunkter för ekonomisk information                                     

 • 2020-11-19 Delårsrapport Q3
 • 2021-02-18 Bokslutskommuniké
Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB