Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-04 08:00:00

Blick Global Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 4tr i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 11 september 2020 och dels senast den 15 september 2020 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post Blick Global Group AB (publ), Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm, eller per e-post till erik.ahlberg@ahaworld.se.

 

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida blickglobalgroup.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 15 september 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

 

B. Förslag till dagordning

• Stämmans öppnande.

• Val av ordförande vid stämman.

• Upprättande och godkännande av röstlängd.

• Val av en eller två justeringsmän.

• Framläggande och godkännande av dagordning.

• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

• Fastställande av arvoden till ledamöter.

• Val av styrelseledamöter.

• Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7 - 8

Aktieägare representerande cirka 14 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår:

 

Att styrelsen för tiden intill årsstämman ska bestå av fem ledamöter och att till ledamöter utse Erik Fischbeck och Marcus Petersson.  

Årsstämman den 3 juli 2020 fastställde att arvode till ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 80 000 kronor vardera. Det föreslås, i enlighet med årsstämmans beslut, att arvode till de nya ledamöterna ska utgå med 80 000 kronor vardera.
 

Erik Fischbeck 48 år, är en förvärvsdriven entreprenör och privatinvesterare som startat, byggt upp och drivit egna bolag inom telecom samt fiberoptisk industri.

Marcus Petersson 40 år, har omfattande erfarenhet av digital marknadsföring och affärsutveckling. Under flera år har han haft ledande positioner i ett antal av de största onlinespelföretagen i Europa.

 

Efter ändring består styrelsen av Johannes Thomhave, Soheil Amor Pour, Joakim Dahl, Erik Fischbeck och Marcus Petersson. Johannes Thomhave är styrelsens ordförande.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Bolaget har 146 350 588 aktier och röster.

 

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

 

___________________________
Blick Global Group AB (publ)
Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration