Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-21 14:31:17

Blick Global Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Blick Global Group AB (publ), 556724-8694, höll idag måndagen den 21:a september 2020 klockan 10:00 extra bolagsstämma.

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Johannes Thomhave.

 

§ 2

Stämman beslutade att utse Johannes Thomhave till ordförande för stämman.

 

§ 3

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

 

§ 4

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Göran Stark.

 

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes och
på bolagets hemsida den 4 september 2020. Annons om att kallelse har skett har
publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig
ordning sammankallad.

 

§ 6

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning
för stämman.

 

§ 7

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av fem
ledamöter och att till ledamöter utse Erik Fischbeck och Marcus Petersson.

 
§ 8

Stämman fastslog förslaget avseende styrelsearvoden för nya ledamöter till 80 000
kronor.

 

§ 9

Det antecknades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet, varefter
stämman avslutades.


___________________________
Blick Global Group AB (publ)
Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration