Reports

Publicerat: 2009-02-12 11:14:12

MedicPen AB: Bokslutskommuniké 1 september 2007 - 31 december 2008 (16 månader)

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 september 2007 - 31 december 2008 MedicPen AB (publ) har tidigare haft brutet räkenskapsår, med start den 1 september. På extra bolagsstämma den 23 juli 2008 beslutades om byte från det brutna räkenskapsåret till kalenderår. Innevarande räkenskapsår är således förlängt och löper från den 1 september 2007 till den 31 december 2008, 16 månader. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 121 079 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,40 SEK. - Soliditeten per den 31 december 2008 uppgick till 89 %. * Beräknat utifrån 16 207 500 utestående aktier.

Väsentliga händelser under det förlängda räkenskapsåret Genomgående för det förlängda räkenskapsåret är att MedicPen AB (publ) har vidtagit omfattande marknadsbearbetning, som ännu inte har kunnat speglas i enskilda väsentliga händelser. * Första provordern MedicPen AB (publ) fick sin första provorder avseende produkten MedicPen® Clinic C100. Beställare är ett företag som kommer att använda produkten i kliniska prövningar. Härmed tog MedicPen AB (publ) ett första konkret steg från utvecklings- till marknadsfas. * Center of Excellence MedicPen AB (publ) öppnade under december 2008 ett Center of Excellence i Läkarhuset vid Odenplan i Stockholm, med syftet att kunna hjälpa bolagets kunder med utbildning och kundsupport. Detta var ett mycket viktigt steg för att kunna ta större affärer inom läkemedelsindustrin. Dessutom utgör det en viktig referens för säljarbetet gentemot privatkundmarknaden. * Lansering mot de stora läkemedelsbolagen MedicPen AB (publ) inledde lanseringen av MedicPen® Clinic internationellt, med fokus på västra Europa. Produkten MedicPen® Clinic vänder sig mot läkemedelsbolag som utför kliniska studier. Lanseringen genomförs av MedicPen AB (publ) själva, med Kinchard Consulting AB som försäljningskonsulter. Kinchard har god erfarenhet av försäljning mot läkemedelsbolag i Europa. * MedicPen AB ingick nya återförsäljaravtal MedicPen AB (publ) ingick återförsäljningsavtal med det turkiska företaget Armitek Medikal Teknolojileri Ltd. Avtalet innebär lansering av bolagets datoriserade tablettdoserare i Turkiet under 2009. Vidare ingick MedicPen AB (publ) avtal med det schweiziska företaget Ren europe GmbH, som är specialiserat på att assistera europeiska bolag i att finna distributörer i Mellanöstern och Indien. * Advisory Board MedicPen AB (publ) inrättade ett Advisory Board, som bland annat består av representanter från vården samt patientorganisationer, för att säkra framtida produktutveckling. * Beviljad varumärkesansökan Bolagets varumärkesansökan för produktnamnet MedicPen® beviljades i hela EU. * Förstärkt styrelse MedicPen AB (publ) förstärkte på bolagsstämma styrelsen genom nyval av Birgitta Landin, tidigare vice VD i Apoteket AB. Landin tillför med sina branschkunskaper värdefull ny kompetens. * Nyemission och utökat innehav i styrelsen MedicPen AB (publ) genomförde en nyemission om 9,1 MSEK. Teckningstiden löpte ut den 13 juni 2008. Emissionen blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillfördes 9,1 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 16 207 500 stycken. MedicPen AB:s (publ) styrelse tecknade aktier i emissionen och har efter avslutad nyemission förvärvat ytterligare aktier i bolaget. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång * Per den 2 februari 2009 förstärktes personalstyrkan med en ny försäljningschef med stor branscherfarenhet. * Det avtal med Remium som likviditetsgarant, som inleddes 21 maj 2008, sades upp efter periodens utgång. * Svenska Exportrådet i Berlin har, på uppdrag av MedicPen AB (publ), genomfört en kartläggning av den tyska marknaden. Svenska Exportrådet bistår även bolaget i de inledande kontakterna med kunder i Tyskland. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari - mars 2009 2009-05-07 Halvårsrapport januari - juni 2009 2009-08-19 Delårsrapport januari - september 2009 2009-11-11 Bokslutskommuniké för 2009 2010-02-10 VD har ordet Nu har vi tillryggalagt ett händelserikt räkenskapsår, som förlängdes till att omfatta 16 månader. Vi befinner oss i en intensiv marknadsbearbetningsfas och lanseringen av MedicPen® pågår för fullt. Vårt marknadsfokus har under räkenskapsåret planenligt varit riktat mot Sverige och Danmark, där beslutsfattare inom läkemedelsbranschen har bearbetats intensivt. Den goda kundresponsen har resulterat i att försäljningen har startat. Under räkenskapsåret har organisationen utvecklats. Vi har breddat styrelsens kapacitet; Birgitta Landin valdes in i styrelsen. Birgitta var tidigare vice VD i Apoteket AB och tillför med sina branschkunskaper värdefull ny kompetens i bolaget. Vidare har vi inrättat ett Advisory Board, som bland annat består av representanter från vården samt patientorganisationer. Detta gjordes med syfte att främja framtida produktutveckling. Enligt fastlagd plan fokuserar vi på lanseringen av MedicPen® Clinic, men vi har även inlett lanseringen av MedicPen® Classic. I detta arbete har vi tagit hjälp av Kinchard Consulting som försäljningskonsulter. Vidare har vi ingått ett avtal med det schweiziska företaget Ren europe GmbH, som är specialiserat på att assistera europeiska bolag i att finna distributörer i Mellanöstern och Indien. Vi har också ingått ett återförsäljningsavtal med det turkiska företaget Armitek Medikal Teknolojileri Ltd, för att lansera våra produkter i Turkiet under 2009. Under försommaren 2008 genomförde vi en emission om 9,1 miljoner kronor. Kapitalet som tillfördes har medfört att vi under 2008 har kunnat arbeta vidare enligt fastlagd plan och ger en trygghet i vårt fortsatta arbete under 2009. Vi har i dagsläget två helt färdiga produkter; MedicPen® Clinic för läkemedelsindustrin och MedicPen® Classic för privatkundmarknaden. Produkterna; världens första datoriserade tablettdispensers bygger på en gemensam teknisk plattform med anpassningar för läkemedelsindustrin med modellen MedicPen® Clinic och för privatkundmarknaden med modellen MedicPen® Classic. Båda dessa marknadssegment har stor potential var för sig, vilket framkommer i samtliga kundkontakter. En internationell lansering mot de stora läkemedelsbolagen har inletts, med fokus på västra Europa. Säljcykeln mot den kliniska marknaden är förvisso lång, men vi ser stor potential för vår produkt som spar tid och kostnader för läkemedelsföretagen. Eftersom detta är ett segment som kännetecknas av god lönsamhet, har vi beslutat att lägga resurser på en utvidgad försäljningsinsats. Vår bedömning är att vi kommer att vara framgångsrika på den marknaden. Vi har öppnat ett referenscenter, Center of Excellence, i Läkarhuset vid Odenplan i Stockholm. Syftet är att kunna hjälpa våra kunder med utbildning och kundsupport. Där finns personal som är utbildad i MedicPens® mjukvara och produkter. Större kunder kan på ett enkelt och smidigt sätt vända sig dit för utbildningar och kundsupport. Öppnandet av vårt Center of Excellence var ett mycket viktigt steg för att kunna ta större affärer inom läkemedelsindustrin, men utgör också en viktig referens för säljarbetet gentemot privatkundmarknaden. Vi fick nyligen vår första provorder avseende produkten MedicPen® Clinic C100, vilket innebär att vi har tagit det första konkreta steget från en utvecklings- till en marknadsfas. Jag är full av tillförsikt vad gäller MedicPen AB (publ) och ser fram emot ett riktigt spännande 2009! Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB