Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-12 07:50:00

Blick Global Group AB: Brygglånegivare förlänger samt tillför bolaget ytterligare 2 MSEK i riktad nyemission

Blick Global Group AB (publ) förlänger befintligt brygglån inklusive upplupen ränta om 5 446 336 SEK i ytterligare 12 (tolv) månader som löper till den 30 september 2021 där bolaget äger rätt att lösa lånet i förtid. Långivare är Gerhard Dal och Modevio AB.

I samband med brygglåneuppgörelsen har styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 juli 2020 beslutat om riktad nyemission av högst 3 705 762 aktier vilka ska tillkomma Gerhard Dal med 1 852 881 aktier och Modevio AB med 1 852 881 aktier till teckningskursen 0,5397 SEK vilket motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de tio (10) handelsdagar som följde omedelbart efter den 15 september 2020. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad emission på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan utöka sitt rörelsekapital. För emissionslikviden löser bolaget ett befintligt lån om 887 000 SEK till Günther & Wikberg. Resterande 1 113 000 SEK tillförs bolagets kassa. Emissionen ingår som ett led i att minska bolagets skuldbörda samt förstärka kassan som i synnerhet ska användas till att utveckla och påskynda tillväxttakten. 

 

"Bland många alternativa finansieringslösningar fann vi den här den bästa. Att våra långivare dessutom breddar sitt engagemang i bolaget genom en riktad nyemission ger oss ytterligare förstärkt position i utvecklingen av Blick Globals affär", säger vd Erik Ahlberg.

 

Det totala antalet aktier i Blick Global Group AB kommer vid registrering att öka till 150 409 292 vilket motsvarar en utspädning om 2,46 procent, beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier efter emissionen. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 411 941,02 kronor.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, vd Blick Global Group AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se https://blickglobalgroup.com

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration