Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-19 20:29:38

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mälardalens Omsorgsfastigheter ingår avsiktsförklaring

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "Mofast") har idag ingått en avsiktsförklaring med det Stockholmsbaserade fastighetsbolaget Celon AB (tillsammans med Mofast "Parterna") om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter från Celon AB, bestående av framförallt flerfamiljshus i storstockholmsområdet.

Om förvärvet genomförs kommer portföljen att bidra med starka kassaflöden, fortsatt tillväxt för Mofast och utökande av Bolagets befintliga bostadsfastighetsportfölj. Förvärvspriset ska fastställas med utgångspunkt i två oberoende marknadsvärderingar av fastigheterna som Parterna avser låta utföras. Fastigheternas totala årliga hyresintäkter är cirka 13 772 000 kronor.

I dagsläget är affären tänkt att finansieras delvis genom bankfinansiering, delvis genom egna aktier i Mofast. Enligt avsiktsförklaringen ska, under förutsättning att en sedvanlig due diligence kan genomföras utan förseningar, överlåtelseavtal ingås senast den 30 november 2020 och tillträde ske senast den 31 december 2020.

I syfte att undvika intressekonflikt i och med den föreslagna transaktionen har Eric Fischbein, som även är styrelseledamot i Celon AB, beslutat sig för att avgå från Mofasts styrelse med omedelbar verkan. Eric har vare sig närvarat vid eller deltagit i styrelsens överläggningar eller beslut om att ingå avsiktsförklaringen eller transaktionen i övrigt.

Aktieägare representerande cirka 9 procent av aktierna och rösterna i Mofast har föreslagit Dan Mangell som ny styrelseledamot i Bolaget. Dan är egen företagare och marknadsekonom med bakgrund inom bolag som the Coca-Cola Company och SAS, och är sedan tidigare styrelseledamot i ett flertal bolagsstyrelser.

Styrelsen för Mofast avser att inom de närmaste veckorna kalla till extra bolagsstämma för att föreslå stämman att dels välja Dan till ny styrelseledamot i Bolaget, dels fatta eventuella beslut som stämman kan behöva fatta i anledning av den potentiella transaktionen med Celon AB.

Mer information om den extra bolagsstämman kommer att lämnas inom sinom tid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 75 700 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Prenumeration