Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-23 08:00:00

Medfield Diagnostics AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), org.nr 556677-9871, med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma den
10 november 2020 kl. 14.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Följ anvisningar vid ankomst till konferenscentret.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 november 2020, dels senast den 4 november 2020 till bolaget skriftligen anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligen under adress Medfield Diagnostics AB, "Extra bolagsstämma 2020", c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm eller via e-post till medfield@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt även, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 4 november 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad skriftlig fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.medfielddiagnostics.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
 7. Beslut om antal styrelseledamöter
 8. Val av styrelseledamot och styrelseordförande
 9. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
 10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7-8 – Beslut om antal styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot och styrelseordförande

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB (publ) föreslår:

 • att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara sju (7), utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
 • att Anders Nordin väljs som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver bolagets befintliga ordinarie styrelseledamöter, och
 • att Anders Nordin väljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Anders Nordin, född 1965, är VD och styrelsesuppleant för Balt Nordics AB, ett nordiskt försäljningsbolag inom den franska koncernen Balt Extrusion, som säljer produkter inom neurointervention, där trombektomi är ett betydande område. Anders Nordin har tidigare arbetat på Perimed AB, samt haft flera internationella roller inom AstraZeneca och Dentsply Implants. Anders Nordin är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Anders Nordin äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.  

Punkt 9 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1- 3 och 5 aktiebolagslagen.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för denna kallelse. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 9 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Valberedningens förslag och motiverade yttrande kommer att finnas tillgänglig på adressen respektive webbplatsen som anges ovan senast fyra veckor före stämman.

För information om hur bolaget kommer att behandla personuppgifter i anledning av stämman, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i oktober 2020
Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020, kl.08.00.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB