Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-28 07:30:00

Blick Global Group AB: Delårsrapport 3

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020

Utvecklingen har under perioden varit fortsatt positiv med en omsättning om 17 422 KSEK (9 475).

EBITDA förstärktes under perioden till 4 651 KSEK (-12 533).

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 4 700 KSEK (6 729).

EBITDA under tredje kvartalet ökade till 1 804 KSEK (420).

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Bolaget redovisade positivt EBITDA varje enskild månad.

Wiget lanserade nya produkter samt inledde tester med befintliga kunder.

Styrelsen kompletterades med tre nya ledamöter.

 Överenskommelse träffades avseende första kontantdelen i tilläggsköpeskillingen till Wiget, skall betalas mot reverslån som löper till oktober 2021.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolaget genomförde tre riktade nyemissioner:

a) Tidigare styrelsen kvittade arvoden mot aktier.

b) Brygglånefinansiärerna som utöver förlängning av lånet investerade 2 MSEK.

c) Aktiekomponenten i första tilläggsköpeskillingen avseende förvärv av Wiget Group.

 

VD-ORD

Det tredje kvartalet 2020 redovisar bolaget 1,8 MSEK EBITDA vilket är vårt starkaste resultat hittills. I jämförelse med de nio första månaderna 2019 ökade omsättningen med 84% och resultatet före avskrivningar gick från -12,5 MSEK till 4,6 MSEK. Goodwillavskrivningar från förvärvet av Wiget gör att EBIT är fortsatt negativt men det är inte kassapåverkande vilket ger oss en verksamhet som under året har genererat positivt EBITDA och kassatillskott.

Vi vill dock mycket mer och ser fortsatt lika positivt på möjligheterna i affären även om pandemin med inställd sport till och från under året försenat den volymtillväxt vi hade förväntat oss.

Blick Global har under 2020 haft ett positivt kassaflöde att jämföras med samma period förra året som var kraftigt negativ. Det känns betryggande att kassaflödet under året är skapad av affären till skillnad från 2019 som hade ett tillskott av en företrädesemission om 54,9 MSEK. Redovisade avtal om förlängning av brygglån och en finansiering av första tilläggsköpeskillingen till Wiget ger oss en möjlighet att under nästa år amortera dessa lån ur egen kassa. Sammantaget så har vi under det senaste året fortsatt att rensa i kostnader och OPEX vilket medfört att vi mår allt bättre i verksamheten.

Under kvartalet stärktes bolaget med tre nya styrelseledamöter. Blick Global Groups styrelse består idag av ordförande Johannes Thomhave samt ledamöterna Marcus Petersson, Erik Fischbeck och Soheil Amorpour. Under perioden rapporterades även flertalet insiderköp i aktien vilket påvisar ledningens tilltro till bolagets framtida utveckling. Styrelsen representerar kapitalstarka nätverk, stor erfarenhet av förvärvsledd tillväxt samt djup kunskap i Wigets affär och iGaming-operatörers utmaningar. 

För att beskriva potentialen i den position vi nu skapat med vårt helägda dotterbolag Wiget Group så skulle en fördubblad volym från dagens nivåer inte innebära några kostnadstillägg överhuvudtaget. Wiget adderar kontinuerligt nya mediekanaler till teknikplattformen i takt med att dessa visar gynnsam genomslagskraft samt reducerar de kanaler som inte klarar licenskraven för reglerade marknader. Affären är i nuläget såpass skalbar att vi utöver vissa enstaka rekryteringsbehov egentligen inte ser några kommande kostnader som kan påverka marginalen negativt.

Överlag är jag tillfreds med vad vi har uppnått så här långt. Det finns en väl uttalad plan bakom varje steg vi tar i att utveckla verksamheten med målsättningen att bli ett riktigt välmående bolag över tid. Vägen dit är mycket inspirerande.

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB