Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-10 16:36:45

Medfield Diagnostics AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) avhöll den 10 november 2020 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Nordin till ny styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som med stöd av bemyndigandet ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, ska vara begränsat till 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för stämman.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB