Hem

Reports

Publicerat: 2009-05-07 09:33:54

MedicPen AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

Sammanfattning av första kvartalet 2009 - Nettoomsättningen uppgick till 30 400 SEK (0). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 452 705 SEK (-379 215). - Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,02). - Soliditeten per den 31 mars 2009 uppgick till 90,6 %. * Beräknat utifrån 16 207 500 utestående aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2009 - Per den 2 februari 2009 förstärktes personalstyrkan med en försäljningschef med stor branscherfarenhet. - Det avtal med Remium som likviditetsgarant, som inleddes 21 maj 2008, sades upp. - Svenska Exportrådet i Berlin har, på uppdrag av MedicPen, genomfört en kartläggning av den tyska marknaden. Svenska Exportrådet bistår även bolaget i de inledande kontakterna med kunder i Tyskland. Väsentliga händelser efter periodens utgång - MedicPen har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång. Tidpunkter för ekonomisk information Halvårsrapport januari - juni 2009 2009-08-19 Delårsrapport januari - september 2009 2009-11-11 Bokslutskommuniké för 2009 2010-02-10 VD har ordet Vi befinner oss i en intensiv marknadsbearbetningsfas och lanseringen av MedicPen® pågår för fullt. Vårt marknadsfokus är fortsatt riktat mot Sverige, Danmark och Tyskland. I takt med att vi har kommit längre och länge i vårt försäljningsarbete, har vi i ett antal fall blivit mer internationella, eftersom vi har flyttas upp i beslutshierarkin hos läkemedelsbolagen. Under 2008 inleddes en global ekonomisk kris som påverkade även MedicPen. Många av våra presumtiva kunder har fått reviderade budgetar och har litet utrymme för investeringar. Tyvärr får det en negativ effekt på vår införsäljning. Dock noterar jag en mycket positiv köpsignal från våra kunder på både små och stora läkemedelsföretag. Det finns ett stort intresse i branschen för MedicPen och våra produkter. Det skall vi bygga vår framgång på. Vår marknadsbearbetning fortgår med oförminskad styrka. Vi har anställt en försäljningschef för att ytterligare främja vårt försäljningsarbete och vår marknadsbearbetning. Vi har även anpassat vår marknadsbearbetning utifrån läkemedelsindustrins förutsättningar med hänsyn till marknadsklimatet. Vi är noga med vilka kunder vi väljer att bearbeta och vi lägger stor vikt vid att hitta terapiområden där våra produkter gör störst nytta. Under våren har vi kommit så långt att tre bolag visar stort intresse och det har resulterat i flera uppföljningsmöten. Vi har goda förhoppningar om att de första affärerna med läkemedelsindustrin skall kunna inledas, med samarbete som inledningsvis består av att få ut ett mindre antal av våra produkter till deras patienter för utvärdering. Nästa steg är att samarbetet utvidgas geografiskt till att täcka hela landet. Potentialen av ett sådant samarbete är väldigt stor och skulle i förlängningen kunna täcka större delen av världen. Då kan ett avtal vara så omfattande att det motsvarar hela vår budget. Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration